Mededelingen over de eindexamens 2014 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)

kenmerk: CvE-13.02427
datum: 16 september 2013
gepubliceerd: DUO-CFI online 16 september 2013

De publicatie van de Septembermededeling op Examenblad.nl is voorzien van verwijzingen naar relevante regelgevingen, mededelingen en bijlagen. Daarnaast is de mededeling voorzien van toelichtingen op punten waar dat nodig is.


I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2014

I.1.1 Logistiek

Wijze van bezorging

Vanaf dit schooljaar worden alle zendingen met examenpakketten door een koerier op de scholen bezorgd. Er worden geen zendingen meer per aangetekende post verstuurd. De zendingen vanuit DUO worden bezorgd door G4S (of een van diens onderaannemers Rutgers of Mikropakket). De zendingen vanuit Cito worden door TNT-Express op de scholen afgeleverd.

Voor de meeste zendingen geldt dat de chauffeur het pakket alleen overhandigt aan een schoolfunctionaris wiens naam op zijn lijstje voorkomt en die zich legitimeert door middel van een paspoort of een rijbewijs. De examensecretaris heeft deze namen van tevoren via Examenblad.nl doorgegeven. Zie I.2.2.

Na iedere zending wordt de examensecretaris via een mailing vanuit Examenblad.nl gevraagd de ontvangst van de examendocumenten en de wachtwoorden te bevestigen. Tevens verklaart de examensecretaris dan dat de examendocumenten op een veilige plaats zijn opgeborgen en dat de wachtwoorden op een andere, eveneens veilige plaats, zijn gelegd. Zie I.2.3.

Tijdstip bezorging papieren centrale examens eerste tijdvak

De examenfraude in mei 2013 heeft de noodzaak onderstreept om de examenpakketten zo kort mogelijk voor de afname op de scholen af te leveren. Voor het eerste tijdvak worden de examenpakketten afgeleverd op dinsdag 6, woensdag 7 of donderdag 8 mei 2014.

Maandag 12 mei starten de examens eerste tijdvak!

Er is weinig tijd voor nabestellingen. Daarom vraagt DUO de aandacht van de examensecretaris voor het belang van het foutloos invullen van de formulieren "opgave aantal examenkandidaten 2014".

Bestelformulieren, wachtwoorden en erratumbladen via de beveiligde site van DUO

De formulieren "opgave aantal examenkandidaten 2014" worden in september via de beveiligde site van DUO digitaal (Excel-format) beschikbaar gesteld voor de scholen. Ze worden niet meer per post verzonden. De scholen worden per e-mail (via Examenblad.nl) uitgebreid door DUO/Examendiensten geïnformeerd.

Erratumbladen op de opgaven worden via de beveiligde site van DUO verspreid.

Als bij het erratum één of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt, worden deze per koerier (niet meer per aangetekende post) afgeleverd.

I.1.2 onderzoek examenketen door Ecorys

Als uitvloeisel van de examenfraude 2013 heeft OCW aan Ecorys een opdracht gegeven voor een onderzoek naar de soliditeit van de examenketen. In dat verband is aan een groep van 180 examensecretarissen een lijst met ongeveer 60 vragen gestuurd. Deze groep is aselect samengesteld uit de gehele populatie examensecretarissen. Deze groep is in de eerste week van september via Examenblad.nl benaderd.

In deze vragenlijst gaat het om het proces tot het moment van afname van de examens.

De lijst bestaat uit drie delen:

 • de algemene gang van zaken gedurende de examenperiode op school;
 • onregelmatigheden en de examenprocedure 2012-2013;
 • de communicatie met de landelijke examenpartijen

OCW en Ecorys garanderen de anonimiteit van het onderzoek. Ecorys krijgt de uitkomsten binnen, zonder tussenkomst van DUO of CvE. Ecorys verwerkt de opbrengst van deze vragenlijst in een rapportage aan de staatssecretaris.

I.1.3 Referentieniveaus taal en rekenen

Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer

In het najaar 2013 informeren de minister en de staatssecretaris de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de referentieniveaus. Na verzending wordt de brief hier als bijlage aan de Septembermededeling toegevoegd op Examenblad.nl.

I.1.4 Rekentoets VO

In het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets VO voor het eerst deel uit van het eindexamen VO. Het cijfer voor de rekentoets weegt nog niet mee in de uitslagregel.

Gewijzigd Eindexamenbesluit VO

Met ingang van 1 augustus 2013 is het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 van kracht geworden, waarmee volgens Artikel II het Eindexamenbesluit VO werd aangepast in verband met onder meer de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen VO. De bepalingen omtrent de uitslag van het examen (vmbo artikel 49, havo-vwo artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO) zijn zodanig aangepast dat het cijfer van de rekentoets daarin is opgenomen. Tegelijk met de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen zijn ook de overgangsbepalingen uit het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 in werking getreden. In de artikelen VII en VIII zijn invoerings- en overgangsbepalingen vastgesteld die niet tot het Eindexamenbesluit VO zelf behoren en die dus ook niet in het Eindexamenbesluit zelf zijn opgenomen.

Het is goed denkbaar dat dit tot verwarring leidt als scholen er op basis van het gewijzigde Eindexamenbesluit VO vanuit gaan dat, nu het cijfer van de rekentoets is opgenomen in dit besluit (art. 49 en 50), het cijfer ook betrokken moet worden bij de uitslagbepaling. Omdat het Eindexamenbesluit VO samen met de invoerings- en overgangsbepalingen uit het oorspronkelijke wijzigingsbesluit moet worden gelezen, geldt echter dat het cijfer van de rekentoets voor het jaar van de invoering van de rekentoets en het daarop volgende schooljaar nog niet meetelt (zie Artikel VIII: Overgangsrecht Eindexamenbesluit VO).

Concreet betekent dit dat het cijfer van de rekentoets pas vanaf het examenjaar 2015-2016 onderdeel gaat uitmaken van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Vanaf dat moment mogen vmbo-leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, waarbij het andere cijfer ten minste een zes moet zijn. Voor havo- en vwo-leerlingen geldt dat vanaf dat moment rekenen toegevoegd wordt aan de kernvakkenregel; dat betekent dat zij dan maximaal één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde (voor zover dat laatste vak in hun pakket zit) en de rekentoets waarbij de andere cijfers ten minste een zes moeten zijn.

Voor vmbo is er vanaf 2013-2014 sprake van een aanscherping voor Nederlands: het eindcijfer mag niet lager zijn dan een vijf. Voor het leerwerktraject (lwt) blijft in 2013-2014 en 2014-2015 de eis gelden dat tenminste een zes voor Nederlands en het beroepsgerichte vak moet worden behaald en de rekentoets is gemaakt. Vanaf 2015-2016 geldt ook voor het lwt dat wanneer leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, het cijfer voor het andere vak ten minste een zes moet zijn.*

*Alinea aangepast door redactie van Examenblad.nl op 7 maart 2014.

Brochure Kaders Rekentoets VO 2014 en Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Deze brochure en activiteitenplanning bevatten tezamen alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in september 2013 bekend. Als daar aanleiding toe is, brengt het CvE een nieuwe versie van de brochure en/of de activiteitenplanning uit. In dat geval wordt de examensecretaris daarover geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Op www.examenblad.nl en op rekentoetsvo.cito.nl staat altijd de meest actuele versie van de brochure en de activiteitenplanning.

Sinds 1 augustus 2013 geldt artikel 46 van het Eindexamenbesluit VO. Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: 'Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.'

De regels bedoeld in artikel 46 lid 1 Eindexamenbesluit VO, zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2014.

Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl is uitgebreid met een pagina voor rekenen:

www.examenblad.nl

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen

of: kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo' kies: rekenen 3F

of: kies: uitklapmenu onder 'TL', 'GL', KB' of 'BB' kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl geldt, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.

Flitsbijeenkomsten

Evenals in 2012 worden in oktober 2013 flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO georganiseerd. Informatie over het programma en de inschrijving is te vinden bij het Steunpunt taal en rekenen VO.

Staatsexamens VO

In de evaluatiebijeenkomst van de staatsexamens VO met de betreffende vso-scholen op 2 oktober 2013 wordt eveneens aandacht besteed aan de rekentoets. De contactpersonen van deze vso-scholen krijgen hier een uitnodiging voor. Er komt dus geen aparte flitsbijeenkomst voor de vso-scholen die deelnemen aan de staatsexamens VO.

Het staatsexamenbesluit VO is overeenkomstig het Eindexamenbesluit VO gewijzigd. Dit betekent dat bij het staatsexamen in 2014 voor het afronden van een diploma de rekentoets verplicht is, echter nog niet meetelt in de uitslagbepaling.

I.1.5 Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvE essentieel (zie ook hoofdstuk III van deze Septembermededeling).

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend, SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking daarvan in het schoolexamen (www.slo.nl).

I.1.6 Toegestane hulpmiddelen

Voor het vmbo zijn bij de hulpmiddelen de volgende aandachtspunten:

 • In 2014 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie. Dit gold ook al in 2013;
 • De in de voorgaande examenjaren toegepaste voorbeeld-briefsjabloon Nederlands en voorbeeld-briefsjabloon Engels zijn nu ook formeel opgenomen in de regeling.

Voor het havo/vwo zijn er ten opzichte van 2013 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

 • In 2014 wordt op het vwo voor het eerst op alle scholen economie geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma.

Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie vwo (in 2015 het enige programma economie vwo) is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel. Bij het centraal examen volgens het oude examenprogramma economie (bezem in 2014) blijft de grafische rekenmachine toegestaan.

 • In 2014 is alleen de 54e druk van de Bosatlas bij het centraal examen havo toegestaan en de 53e druk van de Bosatlas bij het centraal examen vwo.

I.1.7 Bekendmaking N-termen

Voor het vmbo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op woensdag 11 juni 2014 om 8.00 uur.*

Voor havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op donderdag 12 juni 2014 om 8.00 uur.

*Gewijzigd door redactie Examenblad.nl, 28 november 2013

Voor het tweede tijdvak zijn er ten opzichte van 2013 geen veranderingen.

Zie het tijdschema in Hoofdstuk IV.

I.1.8 E-mails via Examenblad.nl

De e-mails via Examenblad.nl, met officiële mededelingen over het eindexamen, worden aan de examensecretaris gericht. Ze worden gezonden naar het e-mailadres dat de examensecretaris hiertoe vermeldt op de formulieren 'Opgave aantal examenkandidaten', waarmee hij de centrale examens bij DUO bestelt.

Op de formulieren 'Opgave aantal examenkandidaten' wordt tevens gevraagd naar:

 • de naam en het e-mailadres van de plaatsvervangend examensecretaris. Iedere e-mail via Examenblad.nl wordt (mits bekend) ook gestuurd naar de plaatsvervanger voor de examensecretaris
 • de naam en het e-mailadres van de systeembeheerder in verband met eventuele technische mededelingen via Examenblad.nl over computerexamens
 • de naam en het e-mailadres van de directeur van de school. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de directie van de school op de hoogte te stellen van een eventueel gebruik van het noodscenario (zie I.1.9).

I.1.9 Examendocumenten downloaden via de beveiligde site van DUO (noodscenario)

De beveiligde site van DUO wordt gebruikt voor o.a. de uitwisseling van gegevens tussen scholen (leerling-administraties) en BRON (Basisregister Onderwijs).

De beveiligde site kan tevens worden gebruikt voor het downloaden van examendocumenten.

Het CvE kan bij een calamiteit besluiten een noodscenario in werking te stellen waarbij in laatste instantie gebruik gemaakt kan worden van de beveiligde site van DUO.

Eind januari 2014 zal de jaarlijkse landelijke test plaatsvinden met het downloaden van examendocumenten via de beveiligde site van DUO. Deze test, zoals ook in voorgaande schooljaren uitgevoerd, vindt plaats opdat er voor het examen van 2014 routine opgebouwd kan worden. Via Examenblad.nl wordt uiterlijk een week voor de test een mailing verstuurd met een vooraankondiging.

Richtlijnen over de werkwijze m.b.t. te downloaden examendocumenten via de beveiligde site van DUO vindt u in onderstaand document in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl.

I.1.10 Examen in het buitenland

Bij de uitzonderlijke situatie waarin voorzien wordt dat een centraal examen in het buitenland wordt afgenomen neemt de school in eerste instantie contact op met mw. T. Keune van de werkgroep examens van de Inspectie voor het Onderwijs (tel: 088 6696000).

Na verkregen toestemming van de Inspectie voor het Onderwijs meldt u vervolgens in een vroegtijdig stadium de kandidaten aan bij de staatsexamenadministratie van DUO/Examendiensten: staatsexamens@duo.nl, 050 5998933.

I.1.11 Aandachtspunt bij flexibele centrale examens: geheimhouding

De digitale centrale examens BB en KB en de cspe's (centraal schriftelijk en praktisch examen in de beroepsgerichte vakken) worden door de school zelf ingeroosterd binnen een afnameperiode van 2½ maand en zijn daarmee in tijd flexibel. De afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale examens BB en KB ('BB- en KB-flex') begint op 31 maart 2014. Anders dan bij de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen, zijn de examendocumenten (opgaven, bijlagen, correctievoorschriften) van de flexibele centrale examens na de afname niet openbaar. Dat vergt extra voorzorgen van de school om de geheimhouding te waarborgen.

De richtlijnen met betrekking tot de geheimhouding worden geëxpliciteerd in de brochure 'Kaders Flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB 2014' en in de 'Instructie voor de Examinator' (voor de cspe's, zie III.4.3).

Voor 'BB- en KB-flex' zijn de richtlijnen voor docenten aangescherpt: zie de vakspecifieke mededelingen in paragraaf III.3.3.

De directeur is er verantwoordelijk voor dat de examinatoren deze richtlijnen in acht nemen.

I.1.12 Richtlijnen examentijd cspe

Bij de afname van het cspe moeten vanaf 2013 nieuwe richtlijnen voor het omgaan met examentijd in acht genomen worden. Zie hiervoor III.4.3 van deze Septembermededeling.

I.1.13 Zending nr 1, cspe's

De eerste van de zendingen met cspe's (zending A vanuit Cito) wordt dit schooljaar op 12 februari 2014 afgeleverd op de scholen. Hierbij is rekening gehouden met de adviesdata krokusvakantie en de carnavalsweek.

I.1.14 Minitoetsen cspe's verklankbaar

Voor de scholen die meedoen aan de pilot met het nieuwe computerexamensysteem Facet (zie paragraaf I.4.1) worden ook de minitoetsen afgenomen in Facet. Alle overige scholen nemen de minitoetsen evenals in de vorige examenjaren af met behulp van MiniTester. Zowel in Facet als in MiniTester geldt dat alle minitoetsen voor alle kandidaten verklankbaar zijn. Daardoor kan de kandidaat geluidsfragmenten afspelen waarin de tekst van het beeldscherm wordt voorgelezen (zie III.4.6).

I.2 Examenpakketten

I.2.1 Aflevertijdstip eerste tijdvak

De examenpakketten voor het eerste tijdvak worden afgeleverd op dinsdag 6, woensdag 7 of donderdag 8 mei 2014. Maandag 12 mei starten de examens eerste tijdvak.

De examensecretaris wordt nadrukkelijk verzocht op tijd en nauwkeurig de benodigde examenopgaven (papieren opgaven, Daisy audio CD's en CD's met PDF voor spraaksynthese) te bestellen.

Indien opgaven niet tijdig worden besteld, kan DUO/Examendiensten niet garanderen dat deze nog op tijd afgeleverd kunnen worden. Voor nabestellingen is er maar weinig tijd. Het is dus van groot belang dat de formulieren "opgave aantal examenkandidaten 2014" geheel juist zijn ingevuld.

In december ontvangt de examensecretaris de terugmelding 'opgave aantal examenkandidaten' van DUO, waarin DUO aangeeft welke aantallen examendocumenten in het DUO-systeem van de school staan. Eventuele onjuiste aantallen kunnen dan nog rechtgezet worden. De controle op de juistheid van deze aantallen is dit jaar extra belangrijk vanwege het late tijdstip waarop de papieren centrale examens voor het eerste tijdvak worden afgeleverd.

I.2.2 Ontvangst van de examenpakketten

Vanaf dit schooljaar worden alle zendingen met examenpakketten door een koerier op de scholen bezorgd. De zendingen vanuit DUO worden bezorgd door G4S (of een van diens onderaannemers Rutgers of Mikropakket). De zendingen vanuit Cito worden door TNT-Express op de scholen afgeleverd.

Voor de zendingen die examenopgaven bevatten overhandigt de chauffeur het pakket alleen aan een bevoegde functionaris wiens naam op zijn lijstje voorkomt en die zich legitimeert door middel van een paspoort of een rijbewijs.

De examensecretaris heeft deze namen van tevoren via Examenblad.nl ("persoonlijke pagina") doorgegeven.

Voor de overige verzendingen (vanuit Cito) zal de chauffeur een digitale handtekening voor ontvangst (laten) registreren.

In het "Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2013/2014" (zie hoofstuk IV) is precies vermeld welke zendingen alleen worden overhandigd aan een bevoegde functionaris van wie de naam voorkomt op het lijstje van de koerier.

Een beschrijving van de gang van zaken is in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl opgenomen.

I.2.3 Bevestiging van de ontvangst van de examenpakketten

Na iedere zending wordt de examensecretaris via een mailing vanuit Examenblad.nl gevraagd de ontvangst van de examenpakketten en de wachtwoorden te bevestigen. De examensecretaris verklaart dan tevens dat de examenpakketen op een veilige plaats zijn opgeborgen en dat de wachtwoorden op een andere, eveneens veilige, plaats zijn gelegd. Indien dit niet (tijdig) bevestigd wordt, zal contact opgenomen worden met de directeur van de school.

In het "Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2013/2014" (zie hoofdstuk IV) is precies vermeld wanneer de examensecretaris een verzoek om de ontvangst te bevestigen tegemoet kan zien.

I.2.4 Daisy audio CD en CD met PDF

De Daisy audio CD met ingesproken tekst en de CD met PDF voor spraaksynthese kunnen in leerlingenaantallen worden geleverd conform de bestelling door de school.

Voor de scholen die het bestand van de CD kopiëren en plaatsen op een andere geheugendrager of het beveiligde netwerk kan worden volstaan met het bestellen van twee exemplaren per schoolsoort per vak i.p.v. in kandidaataantallen.

De CD met PDF voor spraaksynthese wordt geleverd voor het eerste en tweede tijdvak. De Daisy audio CD wordt op bestelling geleverd voor het eerste tijdvak. Voor het tweede tijdvak wordt alleen een Daisy audio CD geleverd voor Nederlands en Engels (alle schooltypen). Voor de overige vakken van het tweede tijdvak wordt geen Daisy audio CD geleverd. Bij die examens hebben kandidaten die in het eerste tijdvak de Daisy audio CD gebruikten, recht op een (individuele) voorleeshulp.

I.2.5 Lettergrootte

De centrale examens 2014 worden geleverd in lettergrootte 12, op wit papier. Nadere toelichting over de nieuwe lettergrootte en de handelwijze bij het gebruik van aanvullende materialen voor leerlingen met een beperking is in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl opgenomen in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking – nadere toelichting' (paragraaf I.3 ).

I.2.6 Vooraf openen van examenpakketten niet toegestaan

Het openen van de gesealde examenpakketten is (in principe) niet toegestaan. De gesealde examenpakketten dienen intact te blijven tot in de examenruimte voor de start van de zitting. Dat geldt voor de examenpakketten met papieren opgaven voor de centraal schriftelijke examens en voor de verzegelde verpakking met Daisy audio CD - en de CD met PDF voor spraaksynthese. Het aantal exemplaren per examenpakket opgaven wordt bepaald door sealingspecificaties (o.a. de toelaatbare dikte van het pakket), afgeronde aantallen (veelvoud van vijf), zwaarder papier.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

De regelingen rondom aanpassing centrale examens en rekentoets voor leerlingen met een beperking zijn in 2014 ongewijzigd ten opzichte van het centraal examen 2013. Een belangrijke aanvulling is de start met een pilot voor een aangepaste rekentoets ten behoeve van leerlingen met dyscalculie, zie I.3.4. In de brochure 'centrale examens en kandidaten met een beperking' staat informatie over regelgeving, uitvoering en inhoudelijke achtergrond. Deze brochure is via Examenblad.nl direct te vinden onder 'kandidaten met een beperking'. In deze Septembermededeling wordt daarom volstaan met enkele zaken vooral van belang voor de examensecretaris.

I.3.1 Uitgangspunt

Bij centrale examens wordt getoetst of een kandidaat voldoet aan de exameneisen (althans, aan het deel van de exameneisen dat in de centrale examens aan de orde is). Dat gebeurt met standaard toetsen en standaard voorschriften voor de afname, verwoord in o.a. Eindexamenbesluit artikel 55 en de uitwerking daarvan voor centrale toetsen en examens in regelingen van het CvE.

Het genoemde artikel en de regelingen van het CvE bieden enige ruimte voor aanpassing van de wijze van examinering. Het CvE levert ook via DUO op bestelling aangepaste examens.

De (directeur van de) school weegt af of aanpassingen in de wijze van examinering, of zelfs een aangepast centraal examen noodzakelijk is. De school gaat na of de standaardregels en het aanbod van het CvE het mogelijk maken doeltreffende aanpassingen te verrichten die de belemmeringen door een beperking wegnemen. De school is daartoe verplicht vanwege de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het woordje 'kan' in onder andere artikel 55 van het Eindexamenbesluit betekent geen vrijblijvendheid. Als een school onvoldoende onderzoekt welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn, kan de kandidaat zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

Als de in de regels geboden mogelijkheden en het aanbod van aangepaste examens naar het oordeel van de school niet leiden tot een aanpassing die doeltreffend de belemmering wegneemt, neemt de school contact op met het CvE via beperking@cve.nl. Het CvE zal dan met de school nagaan of met inachtneming van de exameneisen een andere aanpassing van het examen of de afnamecondities mogelijk is.

Alle wijzigingen in de afname moeten worden gemeld aan de inspectie, ook de wijzigingen die vallen binnen de standaardregels (zoals het half uur tijdverlenging). De melding aan de inspectie gebeurt via het Internetschooldossier (ISD). De melding is geen verzoek om toestemming en dient slechts voor het toezicht.

De school bepaalt welke aanpassingen in het schoolexamen nodig zijn om belemmeringen door de beperking weg te nemen. Wel dient de school zich ervan te vergewissen of aanpassingen in het schoolexamen leiden tot (onbedoelde) grotere belemmeringen bij het centraal examen. Het is daarom gewenst dat scholen, als zij vermoeden dat in het centraal examen verdergaande aanpassingen dan de standaard mogelijkheden vereist zijn, tijdig, en niet pas vlak voor het centraal examen, contact opnemen met het CvE.

I.3.2. Dyslexie

De papieren centrale examens worden vanaf het centraal examen 2013 standaard geleverd in puntgrootte 12. Tot 2012 was de standaard puntgrootte 11. Het basislettertype is Arial. Bij moderne vreemde talen kan, bijvoorbeeld bij vragen met veel korte krantenartikelen, worden gekozen voor enige variatie in lettertype.

De centrale examens 2013 op cito.nl en Examenblad.nl kunnen dienen als voorbeeld van het effect van het grotere lettertype.

Let op: Bij de centrale examens moderne vreemde talen havo en vwo in 2013 was in teksten sprake van een intensiever gebruik van schreefletters. Dat zal in 2014 worden beperkt bij Engels havo en vwo. De examens in de overige moderne vreemde talen volgen in 2015. Om technische redenen (onderscheid tussen letters) is het bronnenmateriaal bij Latijn en Grieks niet in Arial, maar in een schreefletter. De gebruikte schreefletter is Georgia, volgens deskundigen een van de voor dyslectische leerlingen meer geschikte schreefletters. Mocht de schreefletter toch als te hinderlijk worden ervaren, dan kan ter compensatie gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om direct voorafgaande aan de zitting het examen extra te vergroten.

Puntgrootte 12 is een adequate lettergrootte voor kandidaten met een leesbeperking. Het is niet toegestaan de envelop met de examens eerder te openen om te vergroten. Door de grotere standaardletter en het vervallen van de noodzaak om zelf te vergroten, wordt de organisatielast voor scholen verlicht, wordt het risico op onbedoelde schending van de geheimhouding gereduceerd en worden incidenteel voorkomende vergrotingsfouten – met name bij tekeningen, tabellen en grafieken – voorkomen.

Als in uitzonderlijke gevallen een extra vergrote letter of een andere steunkleur gewenst is, kan de school hiervoor direct voorafgaande aan de afname onder strikte voorwaarden zorgen.

Zie de CvE-brochure 'kandidaten met een beperking en centrale examens', welke in september 2013 verschijnt met betrekking tot de centrale examens 2014 en op Examenblad.nl wordt geplaatst.

Als hulpmiddelen worden bij papieren examens standaard (te bestellen via de formulieren van DUO) CD's geleverd met Daisy (ingesproken tekst) en CD's voor spraaksynthese (kunstmatige spraak op de computer). De CD's kunnen in kandidaat-aantallen worden besteld. Als de school kiest voor afname via een andere drager of via beveiligde plaatsing op het netwerk, kan volstaan worden met het bestellen van twee exemplaren. Zie voor de regels voor omzetting de brochure.

Daisy wordt geleverd voor het eerste tijdvak, en sinds 2013 ook voor Nederlands en Engels in het tweede tijdvak. Voor de overige vakken wordt in het tweede tijdvak geen Daisy geleverd, wel het bestand voor spraaksynthese. Dat laatste is echter alleen geschikt voor een kandidaat die daarmee standaard werkt. Heeft een kandidaat in het eerste tijdvak Daisy gebruikt en is voor het vak dat hij wil herkansen de Daisy niet beschikbaar, dan dient de school een individuele voorleeshulp in te zetten.

In de digitale examens in ExamenTester is spraak ingebouwd (de z.g. dyslexievariant wordt standaard aan alle scholen geleverd). De 'scannend-lezen-opgave' Nederlands KB wordt niet voorgelezen.

De examens in Autoplay (zie paragraaf I.4.5) bestaan in het algemeen uit een papieren deel en een digitaal ''bronnenboek''. Voor het papieren deel is Daisy (alleen eerste tijdvak) en een pdf met spraaksynthese beschikbaar. Voor gebruik van Daisy of de pdf is een afzonderlijke computer nodig.

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Wat wél mag, zijn labels in het woordenboek die het opzoeken vereenvoudigen.

I.3.3. Visuele beperking

Bij kandidaten met een visuele beperking gaat de school eerst (via voorbeeldexamens) na of het standaard examen met eventueel hulpmiddelen voldoet. Is dat niet het geval, dan geeft de school in het kader van de "opgave aantal examenkandidaten 2014" via een speciaal formulier, bij examens@duo.nl, aan dat een aangepast examen wellicht noodzakelijk is. Het CvE neemt contact op voor de gewenste aanpassingen. Dit geldt voor papieren en digitale examens en de rekentoets. De aanpassing kan enige inhoudelijke aanpassing betekenen (toelichting op afbeeldingen), andere afnametechniek (bijvoorbeeld bij digitale examens), of – bijvoorbeeld bij kunst algemeen havo en vwo – een mondelinge afname. De aanpassingen kunnen leiden tot aanpassingen in afnameduur en –moment. Zie ook de brochure.

I.3.4. Auditieve beperking

Voor kandidaten met een auditieve beperking kan een aanpassing nodig zijn van digitale centrale examens, als die geluid bevatten. Dat geldt in ieder geval voor BB en KB examens talen, en kunst (algemeen) havo en vwo. Ook hiervoor geldt: melding via een speciaal formulier in het kader van de "opgave aantal examenkandidaten 2014". De aanpassing kan een lichte aanpassing zijn in het digitaal examen (ondertiteling), of een mondeling examen (kunst algemeen).

De rekentoets bevat geen geluid, aanpassing voor kandidaten met auditieve beperking is dus niet nodig.

Zie ook de brochure.

I.3.5. Dyscalculie

In 2014 start het CvE met een pilot waarbij de wijze van toetsing in de rekentoets is aangepast voor kandidaten met een ernstige rekenbeperking. De aangepaste toetsing is digitaal. Voor nadere informatie zie o.a. de brochure. In oktober organiseert het Steunpunt Taal en Rekenen VO flitsbijeenkomsten over met name de inhoud van de rekentoets, van belang voor examensecretarissen en rekencoördinatoren. Op de ochtenden daaraan voorafgaand vindt voorlichting plaats over deze specifieke rekentoets, van belang voor examensecretarissen en rekencoördinatoren maar ook voor zorgcoördinatoren. Informatie over deze bijeenkomsten: zie www.steunpuntvo.nl.

Bij de pilot rekentoets zal een beperkte reken-/formulekaart worden beproefd. Bij de centrale examens is aanvullend informatiemateriaal niet toegestaan. Op grond van vragen in 2013 over de formulekaart is hierover nadere informatie op Examenblad.nl gepubliceerd.

I.3.6. Algemeen, overige beperkingen

Voor overige beperkingen geldt: er worden geen specifieke aangepaste examens geleverd. De school kan afnamecondities aanpassen voor zover die geen verband hebben met de exameneisen (zorgen voor extra rust, extra voorlichting over wat mag worden verwacht, enzovoorts). Ook kan o.g.v. artikel 55 in veel gevallen een half uur tijdverlenging worden toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij diabetes. Aanpassing van de centrale examens (bijvoorbeeld mondeling), of extra informatiemateriaal is niet toegestaan. Als door een combinatie van beperkingen of de zwaarte van de beperking het aanbod niet adequaat is, zie I.3.1.

I.4 Computers en examen

In het examenjaar 2013 zijn de digitale centrale examens rustig verlopen. ExamenTester was zeer stabiel. Er waren enkele scholen met technische problemen, maar die hadden te maken met de installatie van een verouderde Flash-versie of problemen met geluidskaarten. Ook de inhouden van de packages (de bestanden met de examendocumenten) gaven dit jaar geen aanleiding tot problemen. Bovendien is ook de afname van de rekentoets VO in ExamenTester technisch goed verlopen.

1.4.1 Digitale examens in schooljaar 2013-2014

In 2014 worden de flexibele en digitale examens in vmbo BB en KB en de rekentoets VO weer in ExamenTester aangeboden. In schooljaar 2013-2014 wordt gewerkt met een licht aangepaste versie van ExamenTester, namelijk versie 2.10B. Daarnaast zullen 250 scholen deelnemen aan een pilot met het nieuwe computerexamensysteem Facet.

Meer informatie over het verloop van de digitale examens in 2013, de maatregelen en plannen voor 2014 en de implementatie van het nieuwe computerexamensysteem Facet treft u aan in de brochure.

I.4.2 Flexibele en digitale centrale examens vmbo BB en KB 2014 in ExamenTester

In 2014 worden de examens in de algemene vakken vmbo BB en KB landelijk aangeboden als flexibel en digitaal examen in ExamenTester. De afnameperiode zal zowel voor BB als KB beginnen op 31 maart 2014. Scholen kunnen daardoor rekening houden met een eventuele overstap naar papieren centrale examens door de digitale centrale examens te plannen vóór de vaste afnametijdstippen van de papieren centrale examens.

BB- en KB-scholen maken hun keuze voor de flexibele en digitale examens in ExamenTester dan wel de papieren centrale examens bekend via het formulier 'Opgave aantal examenkandidaten' waarmee de examensecretaris voor 15 oktober bij DUO de centrale examens bestelt.

Overstappen / terugvallen naar papieren centrale examens BB en KB

BB- en KB-scholen die voor 28 maart 2014 melden dat zij naar papieren centrale examens willen overstappen, ontvangen de papieren examens in kandidaat-aantallen.

Alle overige scholen die meedoen aan de flexibele en digitale examens BB en KB ontvangen de examenbestanden voor de papieren centrale examens BB en KB op dvd. Deze 'terugval-dvd' is bedoeld om scholen die zich ná 28 maart 2014 alsnog genoodzaakt zien terug te vallen naar papieren centrale examens daartoe maximaal in de gelegenheid te stellen. Afname van papieren centrale examens is alleen toegestaan op de in het examenrooster gepubliceerde data (zie paragraaf 1.5).

Gedetailleerde informatie over de flexibele en digitale centrale examens BB en KB in 2014 treft u aan in de Brochure en de Activiteitenplanning.

I.4.3 Minitoetsen in Facet

Voor de minitoetsen wordt in het najaar van 2013 een pre-pilot uitgevoerd met de nieuwe examensoftware, Facet. Als deze pilot goed verloopt, nemen de scholen die het cspe in één of meer beroepsgerichte vakken afnemen én meedoen aan de pilot Facet (zie 1.4.1) de minitoetsen in 2014 af in Facet.

I.4.4 Rekentoets VO in ExamenTester en pilot met Facet

De rekentoets VO wordt in 2014 net als in 2013 aangeboden in ExamenTester. Daarnaast zullen 250 scholen deelnemen aan een pilot met de rekentoets VO in Facet.

I.4.5 Kunstexamens in Autoplay

De volgende examens worden afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

 • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL
 • muziek havo en vwo
 • kunst havo en vwo

De systeemeisen voor Autoplay staan vermeld op http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer.

Voor meer informatie over deze examens zie de vakinhoudelijke mededelingen.

I.4.6 Centrale examens waarbij de computer een noodzakelijk hulpmiddel is

Bij de volgende centrale examens wordt NIET met ExamenTester gewerkt, maar is de computer WEL een noodzakelijk hulpmiddel:

 • De praktijkopdrachten van de cspe's BB, KB en GL, als deze met behulp van de computer moeten worden uitgevoerd
 • De minitoetsen van de cspe's worden afgenomen in het programma MiniTester
 • Frans KB (vast afnametijdstip) in het programma ExamenTester
 • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL in het programma Autoplay
 • muziek havo en vwo in het programma Autoplay
 • kunst havo en vwo in het programma Autoplay

I.4.7 Systeemeisen ExamenTester

De systeemeisen voor ExamenTester staan vermeld op http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer.

I.4.8 Nieuwe examensoftware Facet

De systeemeisen voor Facet staan vermeld op http://www.duo.nl/zakelijk, kies VO Computerexamensysteem Facet.

Het CvE heeft een brochure uitgebracht waarin meer informatie wordt gegeven over Facet. Deze brochure staat op www.cve.nl/computerexamensysteem. Op deze pagina staat tevens meer informatie over de ontwikkeling en invoering van Facet.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2014 is gepubliceerd met kenmerk CvE-12.01404 datum 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nummer 20070 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2014 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

Afnameperiode BB en KB flexibel digitaal

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens in de algemene vakken BB en KB loopt van 31 maart 2014 tot en met woensdag 18 juni 2014.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvE wil de mogelijkheid open laten om in 2014 – evenals in 2013 en 2012 – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

 • Het CvE maakt op 4 juni 2014 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
 • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 11 juni 2014 gepubliceerd.*
 • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.
 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2014. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (beroepsgerichte programma's), op 11 juni in de gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 16 juni in de overige centrale examens (schriftelijke examens). Op 20 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2014 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

I.6 Gegevensverzameling via elektronische weg

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan voor de schriftelijke examens.

De gegevens van de toetsafnames in ExamenTester en MiniTester worden automatisch uitgewisseld nadat de examensecretaris op de knop dataretour aan Cito heeft gedrukt.

Voor alle examens is de afnamedatum bepalend voor de uiterste datum waarop de afnamegegevens met Cito worden uitgewisseld (zie hoofdstuk IV).

1.6.1 Praktijkexamens en papieren examens

Ook in 2014 zenden scholen afnamegegevens van de alfabetisch eerste vijf kandidaten (in sommige gevallen tien, of alle kandidaten) aan Cito. Voor de verzending van de gegevens zijn de scholen aangewezen op het programma WOLF. Voor meer informatie, zie http://wolf.cito.nl.

I.7 Examenkrant

In maart 2014 verschijnt de veertiende editie van de Examenkrant. De krant is primair bedoeld voor examenleerlingen en bevat de noodzakelijke informatie voor een leerling over het Centraal Examen 2014, zoals het examenrooster, informatie over toegestane hulpmiddelen, exameneisen en -regels, de uitslagregel, en URL's naar nuttige websites.

In 2014 verschijnen twee verschillende Examenkranten:

 • de HAVO/VWO-krant
 • de VMBO-krant, voor vmbo TL, GL, KB én alle BB-examenkandidaten

Van scholen wordt verwacht dat zij de examenkrant aan de leerlingen ter beschikking stellen. Een bestelbrief, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan scholen om de krant gratis te bestellen, wordt voor 13 december 2013 aan de examensecretarissen verstuurd. Uiterlijk eind maart 2014 worden de examenkranten 2014 op de scholen aangeleverd.

II. Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.1 Wetten en Algemene maatregelen van Bestuur

Actuele versies* zijn te vinden op www.overheid.nl (wet- en regelgeving). Daarvoor kunt u de titels zoals hier aangegeven in het zoekvenster ("in de titel") plakken.

 • * 
  Recente wijzigingen:

Besluit van 19 augustus 2010, Staatscourant 2010, nr. 332 (per 1 augustus 2011 in werking getreden met het Besluit van 16 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de uitslagbepaling in het voortgezet onderwijs (Stb. 2010, 332) v.w.b. de eis dat alle centraal examencijfers gemiddeld tenminste voldoende zijn (de CE-eis) en de nieuwe berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, waarbij het schoolexamen even zwaar weegt als het centraal examen, Stb. 2011, 320).

Besluit van 17 mei 2011, Stb. 2011, 277 (Actualisatiebesluit).

Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, Stb. 2012, 217.

Met dit besluit wordt o.a. de rekentoets ingevoerd, maar dit wijzigt ook de overgangsregeling zoals eerder opgenomen in het Besluit van 19 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs (Stb. 2010, 332).

In dit besluit van 23 april 2012 is tevens geregeld dat artikel 49, waarin de uitslagbepaling is opgenomen, wordt gesplitst in artikel 49 (uitslagbepaling vmbo) en artikel 50 (uitslagbepaling havo/vwo). Deze wijziging treedt in werking met het Besluit van 4 juli 2013 (Stb. 2013, 301) met ingang van 1 augustus 2013.

Besluit van 19 juni 2013 tot wijziging van het besluit van 23 april 2012 in verband met examinering van de rekentoets als inspanningsverplichting in de invoeringsfase, Stb. 2013, 282, hetwelk in werking treedt met ingang van 31 juli 2013.

Met dit besluit wordt het overgangsrecht in het besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217) gewijzigd, waardoor de rekentoets de eerste twee jaar (dus in 2014 en 2015) wel een verplicht onderdeel van het examen wordt, maar het behaalde cijfer geen rol speelt bij de uitslagbepaling.

Besluit van 9 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs (Stb. 2010, 332) en van het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217), Stb. 2012, 343.

Met dit besluit is de inwerkingtreding geregeld van de aanscherping van de uitslagbepaling voor de kernvakken in het havo en vwo.

De wijzigingen op het Eindexamenbesluit VO v.w.b. de kernvakken (zoals opgenomen in Stb. 2010/332) zijn m.i.v. 1 augustus 2012 in werking getreden (door stb. 2012/343).

De overgangsbepaling uit Stb. 2010/332 is herzien in het besluit van 23 april 2012 (waarmee o.a. de rekentoets wordt ingevoerd), Stb. 2012, 217: artikel VI. Dit artikel is per 1 augustus 2012 in werking getreden door het inwerkingtredingsbesluit van 9 juli 2012, Stb. 2012/342.

Besluit van 13 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs (Stb. 2011, 634).

Deze wet (Stb. 2011, 621) is m.i.v. 1 januari 2012 in werking getreden.

II.2 Ministeriële regelingen, algemeen

 • Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, VO/B&B-2003/26032 van 13 juni 2003, Gele katern nr. 10 van 25 juni 2003
 • Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs (VO) voor VBO en MAVO in een agrarisch opleidingscentrum (AOC) en wijziging mutatiestop, VO/BenB-2007/42054 van 29 november 2007, Staatscourant van 13 december 2007, nr. 242
 • Wijzigingsregeling aansluiting niet-bekostigde instellingen op bron, BVE/354861 van 17 december 2011, Staatscourant van 6 januari 2012, nr. 213
 • Wijzigingsregeling gegevenslevering onderwijsnummer VO in verband met de instelling van het diplomaregister en de stroomlijning van de informatievoorziening met betrekking tot het absoluut leerlingverzuim, VO/F/346140 van 23 mei 2012, Staatscourant van 7 juni 2012, nr. 11100
 • Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, kenmerk: BVE/Stelsel/97923 van 15 december 2009, Staatscourant van 31 december 2009, nummer 20663
 • Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o, kenmerk: VO/OK-2008/51284 datum: 10 juni 2008, gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 123, maandag 30 juni 2008; CFI-Online juni 2008.
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2009, nr. 2009/VO/165649, houdende vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met vorming van het College voor examens, gepubliceerd: Staatscourant van 1 december 2009, nummer 18.321
 • Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie (VE) en vakcodetabel VO schooljaar 2013-2014, DUO/OND-2013/15135M van 17 juni 2013, Staatscourant 17520 van 26 juni 2013.

II.3 Ministeriële regelingen, examens vwo-havo

Voor examenprogramma's wordt verwezen naar: Examenblad.nl (www.examenblad.nl)

 • Regeling vaststelling examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. VO/OK-2007/13731 van 4 juni 2007 (Staatscourant nr. 111 van 13 juni 2007).
 • Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo per 1 augustus 2007 van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 augustus 2007, VO/OK/2007/18980 (Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007)
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo, gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 6656
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2010, nr. VO/OK/2010/210413, houdende vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., in verband met de mogelijkheid van keuze van meer dan twee profielen, gepubliceerd: Staatscourant van 21 juni 2010, nummer 9378.
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 april 2011, nr. VO-2011/287640, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie vwo, gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 7597
 • Wijziging van de Regeling examenprogramma's VO in verband met referentieniveaus Nederlandse taal bij uitvoering van examenprogramma's Nederlands vmbo, havo, vwo, VO-2011/309740 van 29 juni 2011, gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 13602 van 25 juli 2011
 • Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo, VO/289008 van 27 april 2011, gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 9161

II.4 Ministeriële regelingen, examens vmbo

Voor examenprogramma's wordt verwezen naar: Examenblad.nl (www.examenblad.nl)

 • Overgangsregeling eindexamens mavo en vbo oude stijl, VP/BJA-2002/9058, Gele katern nr. 12 van 22 mei 2002.
 • Regeling vaststelling examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o., VO/OK-2007/13731 van 4 juni 2007 (Staatscourant nr. 111 van 13 juni 2007).
 • De vmbo bijlage (2) is vervangen bij 'Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs' (VO/OK-2009/80256) van 1 april 2009 (Staatscourant nr 73 van 17 april 2009, www.cfi.nl, regelingen OCW, april 2009).
 • Regeling intra- en intersectorale programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), kenmerk VO/OK-2008/33116 van 11 juli 2008, gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr 140, van 23 juli 2008; Cfi-Online juli 2008.
 • Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791, houdende vaststelling van de examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vmbo (Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed), gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 8166 van 31 mei 2010.
 • Wijziging van de Regeling examenprogramma's VO in verband met referentieniveaus Nederlandse taal bij uitvoering van examenprogramma's Nederlands vmbo, havo, vwo, vo-2011/309740 van 29 juni 2011, gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 13602 van 25 juli 2011
 • Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma Bouwtechniek vmbo, vo/317552 van 8 augustus 2011, gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 15938

II.5 Regelingen en mededelingen van het College voor Examens

 • Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014, kenmerk: CvE-12.01404, datum: 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nr. 20070.
 • Regeling syllabi centrale examens VO 2014, kenmerk: CvE-12.00736, datum: 17 april 2012, gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 12762. De syllabi zijn te raadplegen op Examenblad.nl in jaarring 2014.
 • Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. CvE-11.0167, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers 2011 (Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011), Staatscourant van 19 april 2011, nummer 6982

Toelichting: Cijfertoekenning vindt plaats door toepassing van door College voor Examens vastgestelde omzettingstabellen van score naar cijfer (per vak). Bij verwerking per computer (schooladministratie) is over de (afrondings)algoritmen nadere informatie beschikbaar op http://centraalexamen.cito.nl onder normering(smethode).

II.6 Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2014 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. Zie paragraaf I.1.6 Toegestane hulpmiddelen.

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2014 zijn geregeld in de Regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014', kenmerk: CvE-12.01404, datum: 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nr. 20070.

De Regeling heeft voor de hulpmiddelen bij het centraal examen de volgende specifieke bijlagen:

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2014 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.1 vakmededelingen vwo

III.1.1. Algemeen

De vermelde syllabi gelden voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn niet meer geldig en kunnen afwijken van de versie voor het CE 2014. De veranderingen zijn in de syllabi geel gemarkeerd.

III.1.2 centrale examens vwo, mededelingen per vak

vwo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2014

Nederlands

info Ne vwo ce 2014

syllabus

moderne vreemde talen

info mvt vwo ce 2014

syllabus

Grieks

info Grieks vwo ce 2014

syllabus

Latijn

info Latijn vwo ce 2014

syllabus

Fries

info Fries vwo ce 2014

syllabus

wiskunde A

info wiA vwo ce 2014

syllabus

wiskunde B

info wiB vwo ce 2014

syllabus

wiskunde C

info wiC vwo ce 2014

syllabus

natuurkunde

info na vwo ce 2014

syllabus

scheikunde

info sk vwo ce 2014

syllabus

biologie

info bi vwo ce 2014

syllabus

aardrijkskunde

info ak vwo ce 2014

syllabus

geschiedenis

info gs vwo ce 2014

syllabus

economie

info ec vwo ce 2014

syllabus

m&o

info m&o vwo ce 2014

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw vwo ce 2014

syllabus

filosofie

info fi vwo ce 2014

syllabus

kunst #

info kunst vwo ce 2014

syllabus

muziek

info muziek vwo ce 2014

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex vwo ce 2014

syllabus

 • In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

III.2 Vakmededelingen havo

III.2.1. Algemeen

De vermelde syllabi gelden voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn niet meer geldig en kunnen afwijken van de versie voor het CE 2014. De veranderingen zijn in de syllabi geel gemarkeerd.

III.2.2 centrale examens havo, mededelingen per vak

havo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2014

Nederlands info

info Ne havo ce 2014

syllabus

moderne vreemde talen

info mvt havo ce 2014

syllabus

Fries

info Fr havo ce 2014

syllabus

wiskunde A

info wiA havo ce 2014

syllabus

wiskunde B

info wiB havo ce 2014

syllabus

natuurkunde

info na havo ce 2014

syllabus

scheikunde

info sk havo ce 2014

syllabus

biologie

info bi havo ce 2014

syllabus

aardrijkskunde

info ak havo ce 2014

syllabus

geschiedenis

info gs havo ce 2014

syllabus

economie

info ec havo ce 2014

syllabus

m&o

info m&o havo ce 2014

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw havo ce 2014

syllabus

filosofie

info fi havo ce 2014

syllabus

kunst #

info kunst havo ce 2014

syllabus

muziek

info muziek havo ce 2014

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex havo ce 2014

syllabus

 • In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.1 algemene opmerkingen

Van de examenprogramma's wordt jaarlijks een vast gedeelte centraal geëxamineerd. Dat c.e.-deel is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden.

Examenprogramma's en syllabi voor 2014 zijn te raadplegen op Examenblad.nl, kies jaarring 2014 (www.examenblad.nl).

III.3.2 leeswijzer globale examenprogramma's

Het is gebleken dat de lay-out van de globale examenprogramma's onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2014

Nederlands

info Ne vmbo ce 2014

syllabus

Frans

info Fa ce 2014

syllabus

Duits

info Du ce 2014

syllabus

Engels

info En ce 2014

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2014

syllabus

Fries

info Fr ce 2014

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2014

syllabus

wiskunde

info wi ce 2014

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2014

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2014

syllabus

biologie

info bi ce 2014

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2014

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2014

syllabus

economie

info ec ce 2014

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2014

syllabus

muziek **

info muziek ce 2014

syllabus

dans **

info dans ce 2014

syllabus

drama **

info drama ce 2014

syllabus

 • In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens vmbo, zie het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking – nadere toelichting' onderaan paragraaf I.3 van deze Septembermededeling.

III.4 Mededelingen centrale examens beroepsgericht

III.4.1 Algemene opmerkingen

In deze paragraaf worden de termen 'praktijkexamen' en 'cspe' als synoniemen gebruikt.

De paragrafen III.4.2 t/m III.4.7 bevatten informatie die relevant is voor alle beroepsgerichte vakken.

In het bijzonder worden de directeur, de examensecretaris en de docenten gewezen op de richtlijnen voor het omgaan met examentijd (III.4.3).

Paragraaf III.4.3 bevat daarnaast zoals te doen gebruikelijk

 • de Instructie voor de Examinator – het gedeelte dat gemeenschappelijk is voor alle cspe's
 • de richtlijnen voor de geheimhouding
 • een explicitering van de regelgeving over het herkansen van het cspe

Per beroepsgericht vak is de specifieke informatie opgenomen in paragraaf III.5.

III.4.2 Aanlevering van cspe's

Op drie tijdstippen ontvangt de school een zending met (papieren en/of digitale) examendocumenten.

 • A. 
  vanaf 12 februari 2014: Cito-zending nr. 1 cspe's
 • B. 
  10, 11 of 12 maart 2014: DUO-zending cspe's
 • C. 
  vanaf 12 maart 2014: Cito-zending nr. 2 cspe's

Zie ook het tijdschema van werkzaamheden (Septembermededeling hoofdstuk IV).

A: Cito-zending nr. 1 (vanaf 12 februari 2014) is bestemd voor de examinator die de inhoud kortsluit met de examensecretaris.

Als deze zending op 14 februari 2014 nog niet is ontvangen, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem,

e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl

Per cspe bevat Cito-zending nr. 1 twee exemplaren van de volgende examendocumenten:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • instructie voor de examinator
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)
 • een cd-rom/dvd met de nieuwe versie van het computerprogramma MiniTester en een aantal voorbeelden van digitale minitoetsen en de installatie- en gebruikershandleiding (als pdf) zie ook III.4.6.

Aan de hand van de inhoud van dit pakket kunnen examinatoren en examensecretaris de organisatie van het cspe afstemmen.

B: De zending vanuit DUO/Examendiensten (10, 11 of 12 maart 2014) bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Deze zending bevat gesaelde sets in kandidaataantallen:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)

Bij problemen gelieve de examensecretaris direct contact op te nemen met DUO, afdeling Examendiensten in Groningen, tel: 050-5998933 of e-mail: examens@duo.nl.

C: Cito-zending nr. 2 (vanaf 12 maart 2014) bevat:

 • een dvd/cd-rom met de handleiding: Applicaties cspe 2014 (zie ook III.4.5) en de bestanden bij alle cspe's; dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten en de bestanden ten behoeve van de digitale minitoetsen. NB: deze dvd/cd-rom bevat geen pdf's ten behoeve van papieren minitoetsen, zie ook III.4.6
 • per cspe: twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift.

Indien deze zending op 14 maart 2014 nog niet ontvangen is, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Bij digitale examendocumenten kan de systeembeheerder hierop een uitzondering vormen. Deze moet zowel het programma voor afname van de minitoetsen als de ICT-toepassingen bij de cspe's tijdig voor aanvang van de examens installeren en testen.

III.4.3 Richtlijnen bij de praktijkexamens

De Instructie voor de Examinator bevat richtlijnen voor onder meer geheimhouding, voorbereiding, afname, tijdsduur van de onderdelen, beoordeling en herkansing van de praktijkexamens. Expliciet vermeld zijn onder meer 'Richtlijnen met betrekking tot de geheimhouding'.

In het document 'Instructie voor de Examinator cspe's 2014' kunt u zien hoe de Instructie voor de Examinator voor alle beroepsgerichte vakken er uit ziet.

Het document 'herkansing van het cspe' geeft een explicitering van de regelgeving over het herkansen van het cspe.

Richtlijnen examentijd cspe

Bij de afname van het cspe gelden sinds het examenjaar 2013 nieuwe richtlijnen voor het omgaan met het begrip examentijd. De 'richtlijnen examentijd cspe' hebben invloed op de organisatie, de afname en de beoordeling van het cspe.

Het is van belang dat zowel de examensecretaris als de examinatoren zich tijdig op de hoogte stellen van de nieuwe richtlijnen.

In de digitale versie van deze Septembermededeling op Examenblad.nl is het document 'richtlijnen examentijd cspe' te openen door te klikken op de onderstaande link.

III.4.4 Grijze vlekken exemplaren

Zending A (Cito-zending nr.1, zie III.4.2) bevat examendocumenten.

Bij alle cspe's wordt met 'grijze vlekken exemplaren' gewerkt. In deze zogenoemde 'grijze vlekken exemplaren' is alleen de informatie zichtbaar die noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het cspe. De informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt door deze met een grijze vlek te bedekken.

Bij de zendingen B en C (zie § III.4.2 van de Septembermededeling) wordt niet meer met grijze vlekken gewerkt.

Het is van belang dat de examinator voorafgaand aan de afname van het cspe exact weet wat er in het cspe gevraagd wordt en hoe het afnameproces verloopt. Het is daarom van belang, dat de examinator voorafgaand aan de afname het cspe zelf maakt. Het grijze vlekken exemplaar is hiervoor minder geschikt. Daarom mag de examinator een kandidaat exemplaar uit zending B maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname inzien. Zie ook de vakspecifieke informatie.

III.4.5 Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens

Van ieder praktijkexamen 2014 is vanaf 4 december 2013 een overzicht beschikbaar waarin de tijdsduur van de onderdelen, de toegestane hulpmiddelen en de plaats van de minitoetsen is vermeld.

Bovendien is het ICT-gebruik bij de praktijkexamens in dit overzicht opgenomen.

Dit overzicht kunt u vanaf 4 december openen door te klikken op de link in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl.

III.4.6 Afname minitoetsen praktijkexamens

Behalve op de scholen die meedoen aan de pilot met het nieuwe computerexamensysteem Facet (zie paragraaf I.4.3), worden de minitoetsen afgenomen met het computerprogramma MiniTester.

Alle varianten van alle minitoetsen verklankbaar

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankt. Daardoor kan de kandidaat geluidsfragmenten afspelen waarin de tekst van het beeldscherm wordt voorgelezen.

In MiniTester werkt deze verklanking op dezelfde manier als de verklanking in de d-versie (dyslexie-versie) die bekend is van de digitale centrale examens in de algemene vakken in ExamenTester. Over de werking van de verklanking in Facet worden de 'Facet-scholen' afzonderlijk geïnformeerd. Hoewel de verklanking bedoeld is voor dyslectische kandidaten, kunnen alle kandidaten tijdens het maken van een minitoets eventueel besluiten om de tekst te laten verklanken. Kandidaten die gebruik willen maken van de geluidsfragmenten dienen te beschikken over een hoofdtelefoon.

Voorbeeldminitoetsen in MiniTester

Scholen ontvangen bij de eerste zending praktijkexamens van Cito (zending A, vanaf 12 februari 2014, zie III.4.2) een cd-rom/dvd met MiniTester, inclusief een aantal voorbeelden van minitoetsen.

Welke voorbeeldminitoetsen per vak worden geleverd staat in het 'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' (zie III.4.5).

Testen MiniTester op netwerk van de school

Scholen wordt geadviseerd MiniTester tijdig te testen, bijvoorbeeld door de voorbeelden van de minitoetsen bij leerlingen af te nemen. Vanaf 12 maart 2014 (zending C, tweede zending van Cito zie III.4.2) ontvangen scholen de minitoetsen cspe BB, KB en GL 2014. Het testen van MiniTester gebeurt bij voorkeur vóór 12 maart.

Voorbeeldminitoetsen in Facet

De Facet-scholen zullen over dezelfde voorbeeldminitoetsen kunnen beschikken. De Facet-scholen worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Digitale afname van minitoetsen niet mogelijk?

Een school die geen digitale minitoetsen kan afnemen, dient een verzoek tot het ontvangen van de pdf-versie van de Minitoetsen per e-mail te verzenden aan computerexamens@cve.nl. Dit bericht voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bericht dient afkomstig te zijn van de examensecretaris.
 • Het bericht bevat de redenen waarom de school af wil zien van digitale afname.

Na akkoord van het CvE wordt binnen vijf werkdagen de pdf-versie (van de opgaven en de antwoordbladen) ter beschikking gesteld aan de school. De school vermenigvuldigt de antwoordbladen bij de minitoetsen in kandidaat-aantallen en gebruikt de pdf's op beeldscherm tijdens de afname van de minitoetsen. De wachtwoorden voor de pdf's worden verzonden naar het e-mailadres van de examensecretaris. De examensecretaris verneemt dan tevens hoe de examinatoren kunnen beschikken over de correctievoorschriften bij de papieren minitoetsen.

III.4.7 Cspe GL

Bij het cspe GL worden de volgende groepen van verwante vakken onderscheiden:

 

groep 1

Bouw

groep 2

MEI

groep 3

Z&W

timmeren

metaaltechniek

verzorging

metselen

elektrotechniek

uiterlijke verzorging

schilderen

installatietechniek

zorg-en-welzijn-breed

fijnhoutbewerken

metalektro

 

bouw-breed

instalektro

 
 

techniek-breed

 
     

groep 4

HAV

groep 5

Consumptief

groep 6

ITI

administratie

horeca

ict-route

handel en verkoop

bakken

technologie in de GL

mode en commercie

consumptief-breed

intersectoraal

handel en Administratie

   
     

groep 7

landbouw

   

plantenteelt

   

groene ruimte

   

bloembinden en –schikken

   

dierhouderij en –verzorging

   

verwerking agr producten

   

landbouw-breed

   

Voor de vakken binnen de GL-groep is er één identiek cspe.

Voor grafimedia GL wordt ook een cspe aangeboden.

Voor voertuigentechniek GL en transport en logistiek GL worden cse's GL aangeboden.

Herkansen van het cspe GL: anders dan bij BB en KB!

Voor wat betreft het herkansen geldt artikel 51 van het Eindexamenbesluit.

Daarin staat dat een kandidaat in GL/TL het recht heeft om het centraal examen in één vak te herkansen. Dat is niet veranderd bij de invoering van het cspe GL. Concreet betekent dit dat een GL-kandidaat kan kiezen: óf het cse GL/TL van een algemeen vak herkansen, óf het cspe GL herkansen.

Daarmee verschilt de herkansingsregeling in GL met die in BB en KB (waar de leerling zijn herkansingsrecht kan uitoefenen op het cspe en daarnaast op het c.e. van de algemene vakken).

Voor wat betreft de organisatie van de herkansing betekent dit een aandachtspunt voor de school:

Een GL-kandidaat zal dus eerst de uitslag moeten afwachten alvorens hij besluit in welk vak hij gaat herkansen. In 2014 kan de uitslag worden vastgesteld op 11 juni.* De school heeft dan nog één week voor de afname van het cspe GL bij herkansers.

 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013

III.5 Informatie per beroepsgericht programma

sector techniek

vakspecifieke informatie *

syllabi * 2014

bouwtechniek-timmeren

info BTt ce 2014

syllabus

bouwtechniek-metselen

info BTm ce 2014

syllabus

bouwtechniek-schilderen

info BTs ce 2014

syllabus

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

info BTf ce 2014

syllabus

bouw-breed

info Bbr ce 2014

syllabus

elektrotechniek

info ET ce 2014

syllabus

installatietechniek

info IT ce 2014

syllabus

metaaltechniek

info MT ce 2014

syllabus

metalektro

info ME ce 2014

syllabus

instalektro

info IE ce 2014

syllabus

grafimedia

info GM ce 2014

syllabus

transport en logistiek

info T&L ce 2014

syllabus

voertuigentechniek

info VT ce 2014

syllabus

 

sector zorg en welzijn

vakspecifieke informatie *

syllabi *

uiterlijke verzorging

info UV ce 2014

syllabus

verzorging

info VZ ce 2014

syllabus

zorg-en-welzijn-breed

info ZWbr ce 2014

syllabus

 

sector economie

vakspecifieke informatie *

syllabi *

administratie

info AD ce 2014

syllabus

handel en verkoop

info HV ce 2014

syllabus

mode en commercie

info MC ce 2014

syllabus

handel en administratie

info HA ce 2014

syllabus

consumptief-horeca

info COhor ce 2014

syllabus

consumptief-bakken

info CObak ce 2014

syllabus

consumptief-breed

info CObr ce 2014

syllabus

 

sector landbouw

vakspecifieke informatie *

syllabi * BB

syllabi * KB

syllabi * GL

landbouw-breed

info LB ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

plantenteelt

info LNplant ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

groene ruimte

info LNgroen ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

bloembinden en -schikken

info LNbloem ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

dierhouderij en -verzorging

info LNdier ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

verwerking agrarische producten

info LNvap ce 2014

syllabus

syllabus

syllabus

agrarische techniek

info LNat ce 2014

x

syllabus

x

agrarische bedrijfseconomie

info LNab ce 2014

x

syllabus

x

 

nieuwe beroepsgerichte vakken

vakspecifieke informatie *

syllabi *

ict-route

info ict-route ce 2014

syllabus

Intersectoraal

info intersectoraal ce 2014

syllabus

techniek-breed

info tn-breed ce 2014

syllabus

technologie in de GL

info technoGL ce 2014

syllabus

sport, dienstverlening en veiligheid

info sdv ce 2014

syllabus

 • In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2013/2014

In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl is het tijdschema als bijlage opgenomen.

 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013. In het nieuwe document vindt u de nieuwe datum voor de publicatie van de N-termen voor vmbo: woensdag 11 juni 2014 om 08:00 uur. Tevens vindt u de nieuwe datum voor de start van de herkansing van de cspe's voor GL: woensdag 11 juni 2014.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 09 januari 2014. In het nieuwe document vindt u de juiste datum voor de aflevering van de examenpakketten voor de cpe's beeldende vakken vmbo: 3 februari 2014.

V Contactadressen bij de examens

V.1 Helpdesk examens, Dienst Uitvoering Onderwijs, ICO/VO

Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel.: 079-3232444

e-mail: ico@duo.nl

V.2 Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten

Problemen met examendocumenten, pooling en waardepapieren

Postbus 30158, 9700 LK Groningen

tel: 050-5998933

email: examens@duo.nl

V.3 Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten

Vragen over Staatsexamens VO

Postbus 30158, 9700 LK Groningen

tel: 050-5998933

email: staatsexamens@duo.nl

V.4 Examenlijn College voor Examens

Bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift, onder vermelding van vak en schoolsoort (leerweg)

Postbus 315, 3500 AH Utrecht

tel.: 030-2843055

e-mail: examenlijn@cve.nl

V.5 Cito

Zendingen examendocumenten vanuit Cito

Cito, Bedrijfsbureau CE, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem,

e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl

V.6 Ict-examenhelpdesk

Er is een ict-examenhelpdesk ingericht voor problemen m.b.t. de installatie en de werking van de software die bij de examenafnames ingezet wordt.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op http://centraalexamen.cito.nl, onder Ict-examenhelpdesk.

V.7 Inspectie voortgezet Onderwijs

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie.

Voor niet-dringende vragen verzoeken wij u deze te stellen via het contactformulier op www.onderwijsinspectie.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat. Het Loket Onderwijsinspectie geeft indien mogelijk antwoord op uw vraag.

Andere vragen kunt u stellen aan de examencontactpersonen van de inspectie. Deze zijn te bereiken via het Loket Onderwijsinspectie 088 669 6060. In noodgevallen wordt u doorverbonden met een van de inspecteurs belast met examenzaken.


Deel deze pagina