Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015

kenmerk: CvE-13.01726
datum: 18 juni 2013
gepubliceerd: Staatscourant 2013, nr. 24311

Deze regeling van het College voor Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2015 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen.

Het rooster voor de centrale examens (eerste tijdvak) en aanvang tweede tijdvak van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015 is opgenomen in bijlagen 1A en 1B.

Hulpmiddelen die zijn toegestaan bij het centraal examen 2015, zijn opgenomen in bijlagen 2A (vmbo) en 2B (havo/vwo) bij deze regeling. Hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking worden genoemd en toegelicht in bijlage 3.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2014 in werking.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2015 wordt in maart van dat jaar bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.


Besluit

Regeling van het College voor examens van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726,

houdende vaststelling van het rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015 (Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015)

Het College voor examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b en g, en achtste lid van de Wet College voor examens;

besluit:

Artikel 1 Start tijdvakken

De dagen waarop in 2015 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 11 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 3 juni in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte leerweg en op 11 juni in de gemengde leerweg, en op 16 juni in de andere vormen van onderwijs;*
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

*Correctie redactie van Examenblad.nl, 26 maart 2014.

Artikel 2 Examenrooster

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1A bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1B bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2015 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor examens.

Artikel 3 Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  Voor zover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:
 • 1. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • 2. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • 3. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2015 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo.

Artikel 5 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2015 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 3.

Artikel 6 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2014

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Toelichting

bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015

van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726

Algemeen

Met deze regeling worden het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015 vastgesteld. Tevens worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven.

Rooster

In bijlage 1 is het rooster voor de centrale examens 2015 opgenomen.

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

De in het rooster in bijlage 1A opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen

Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking.

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2015, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2014-2015 van het ministerie van OCW).

Roostervrije dagen

Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei

mei-vakantie: week 19; NB: In 2015 incidenteel week 19 i.p.v. week 18

Hemelvaart: do 14 mei

Blokdag: vr 15 mei

Pinksteren: 24 en 25 mei

Wekenfeest: 24 en 25 mei

Start zomervakantie, Noord 4 juli

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar (een zelfde soort rooster komt eens in de drie jaar terug) gebaseerd op correctielast, en verdeling van exacte vakken, zaakvakken (zoals bijvoorbeeld geschiedenis) en talen;
 • Een vak als Nederlands staat bij voorkeur voor in het rooster. Dit vak is correctie-intensief (open vragen, elke leerling heeft het vak) en iedereen start gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te geven.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat een zelfde docent het werk van deze twee groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact- of zaakvak naast een taal- of kunstvak in te plannen.

Tijdschema centraal examen 2015

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 18 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgericht

uiterlijk 19 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 20 mei

-

uiterlijk 26 mei*

uiterlijk 26 mei*

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 27 mei

-

Uiterlijk 1 juni

Uiterlijk 1 juni

inzending deelscores aan Cito vakken 28 mei

-

Uiterlijk 2 juni

Uiterlijk 2 juni

bekendmaking normen (08.00 uur)

3 juni

11 juni

11 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk maandag 15 juni, 17.00 uur

uiterlijk maandag 15 juni, 17.00 uur

uiterlijk maandag 15 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

 

vanaf 16 juni

vanaf 16 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

19 juni

19 juni

19 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

niet

23 juni

23 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

26 juni 08.00 uur**

26 juni 08.00 uur**

26 juni 08.00 uur**

begin zomervakanties (regio noord)

4 juli

4 juli

4 juli

 • Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 6 augustus 2014. De datum 25 mei is vervangen door 26 mei.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

Hulpmiddelen

In bijlage 2A en 2b zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2015 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. In bijlage 3 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Woordenboek , toelichting bij bijlage 2A/2B onderdeel 3.1

Bij alle schriftelijke examens is een eendelig verklarend Nederlands woordenboek toegestaan. Een verklarend woordenboek kan verschillende vormen hebben. Een standaard woordenboek verklaart het Nederlandse woord met een omschrijving in het Nederlands. Het vmbo-beeldwoordenboek geeft een verklaring in de vorm van eenvoudige plaatjes. Er zijn ook speciale verklarende woordenboeken voor kandidaten voor wie het Nederlands de tweede taal is. Deze beide meer speciale woordenboeken zijn ook toegestaan. De regeling staat ook een andere vorm van verklaring toe: een woordenboek dat het Nederlandse woord verklaart door te vertalen in een taal die door de kandidaat goed wordt beheerst, bijvoorbeeld zijn thuistaal. Een woordenboek Nederlands-Spaans mag op grond van de regeling door de school worden toegestaan.

Bij examens door een school of instelling is deze verantwoordelijk voor de afname en de toegestane en gebruikte hulpmiddelen binnen de kaders van de regeling hulpmiddelen. De school kan bepalen dat het woordenboek door de school wordt verstrekt of dat de kandidaten hun woordenboek meenemen dat ter zitting wordt gecontroleerd. Als een kandidaat een van de schoolstandaard afwijkende vorm van het woordenboek wil gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands-Spaans, of een beeldwoordenboek), dan kan de school van de kandidaat verwachten dat hij dat tijdig (een voldoende aantal schooldagen voor aanvang van het centraal examen) aan de school kenbaar maakt. De school heeft dan voldoende tijd om na te gaan of deze vorm toegestaan is en – indien de school dit wenst – na te gaan of deze vorm in het belang van de kandidaat is.


Deel deze pagina