Regeling syllabi centrale examens VO 2015 (en nadere vaststelling enkele syllabi 2014 en rekentoetswijzers 2014)

kenmerk: Cve-13.01219
datum: 16 april 2013
gepubliceerd: Staatscourant 2013, nr. 13957

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Tevens wordt de toetswijzer rekentoets vo 2014 vastgesteld. Ook stelt het College enkele syllabi 2014 nader vast.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling vervalt voor artikel 1 per 1 januari 2016, voor artikel 2 per 1 januari 2015 en voor artikel 3 per 1 januari 2015.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 mei 2013, kenmerk 510166;

Besluit:

Artikel 1 Syllabi 2015

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2015, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Initiële vaststelling toetswijzers rekenen 2014

De toetswijzers rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de rekentoets in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2014, voor de toetsen als vermeld in bijlage 2 deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Nadere vaststelling enkele syllabi 2014

De syllabi voor de centrale examens 2014 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2014 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 3a, 3b en 3c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1. 
  betreffende artikel 1: per 1 januari 2016;
 • 2. 
  betreffende artikel 2: per 1 januari 2015;
 • 3. 
  betreffende artikel 3: per 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2015.

Artikel 6 Bekendmaking

 • 1. 
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2. 
  De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1a: Syllabi v.w.o. 2015

Voor de centrale examens v.w.o. 2015 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Bijlage 1b: Syllabi h.a.v.o. 2015

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2015 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

Bijlage 1c: Syllabi v.m.b.o. 2015

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2015 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 

beroepsgerichte programma's:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt (BB / KB / GL)

landbouw-groene ruimte (BB / KB / GL)

landbouw-bloembinden en -schikken (BB / KB / GL)

landbouw-dierhouderij en -verzorging (BB / KB / GL)

landbouw-verwerking agrarische producten (BB / KB / GL)

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed (BB / KB / GL)

Bijlage 2: Initiële vaststelling toetswijzers rekenen 2014

De toetswijzers voor de rekentoets VO centrale 2014 worden nader vastgesteld voor de volgende niveaus:

 

rekenen 2F

rekenen 3F

Bijlage 3a: Nadere vaststelling syllabi v.w.o. 2014

De syllabi voor de centrale examens v.w.o. 2014 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2014 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

 

beeldende vakken

maatschappijwetenschappen

muziek

Nederlands

Bijlage 3b: Nadere vaststelling syllabi h.a.v.o. 2014

De syllabi voor de centrale examens h.a.v.o. 2014 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2014 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

 

maatschappijwetenschappen

muziek

Nederlands

Bijlage 3b: Nadere vaststelling syllabi v.m.b.o. 2014

De syllabi voor de centrale examens v.m.b.o. 2014 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2014 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

maatschappijleer II

natuur- en scheikunde I

Nederlands

Toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO en de vaststelling van de toetswijzers voor de rekentoets VO.

Syllabi

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs'.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de 'Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed'.

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Toetswijzers

De toetswijzers voor de rekentoets zijn gebaseerd op de 'Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' en het het 'Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'.

In de toetswijzer voor de rekentoets wordt nader toegelicht over welke toetsstof de toets zich uitstrekt, waar-door docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op de rekentoets voor te bereiden.

De toetswijzers voor de rekentoets zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaar-ring). De meeste toetswijzers worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens van 2015 vastgesteld.

 • In de syllabi 2015 (www.examenblad.nl, jaarring 2015) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2014 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.
 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2015 nog niet kan worden vastgesteld.
 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2016 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans vastgestelde syllabi 2015.

Artikel 2

Deze regeling bevat tevens de initiële vaststelling van de toetswijzers voor de rekentoets VO 2014. Het betreft de volgende toetsen:

 • rekenen 2F
 • rekenen 3F

In december 2011 heeft SLO rekentoetswijzers 2F en 3F ontwikkeld. Deze rekentoetswijzers zijn gebruikt bij de pilots van de rekentoets VO in de examenjaren 2012 en 2013. Deze regeling bepaalt dat dezelfde toetswijzers ook gelden voor de rekentoets VO 2F en 3F in het examenjaar 2014.

Artikel 3

In de toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014 was vermeld dat in de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2015 bijstellingen gegeven kunnen worden op de vastgestelde Syllabi 2014. In deze Regeling gebeurt dat voor de vakken:

Vwo

 • beeldende vakken
 • maatschappijwetenschappen
 • muziek
 • Nederlands

Havo

 • Maatschappijwetenschappen
 • muziek
 • Nederlands

Vmbo

 • maatschappijleer II
 • natuur- en scheikunde I
 • Nederlands

Op www.examenblad.nl (kies jaarring 2014) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan