Regeling wijziging vaststelling beoordelingsnormen en scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo

kenmerk: CvE-13.00545
datum: 12 februari 2013
gepubliceerd: Staatscourant 2013, nr. 4824

Deze regeling stelt de beoordelingsnormen vast en de daarbij behorende scores voor het centraal examen voor vwo, havo en vmbo voor het jaar 2013. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen:

 • 1. 
  Regels voor de beoordeling;
 • 2. 
  Algemene regels;
 • 3. 
  Vakspecifieke regels;
 • 4. 
  Beoordelingsmodel.

De eerste twee onderdelen volgen uit het Eindexamenbesluit en de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen. Deze onderdelen gelden voor langere tijd en veranderen alleen als de geciteerde bepalingen veranderen. Bij de voorliggende regeling gaat het om het derde en vierde onderdeel; de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel met zijn voorschriften en hoe het gemaakte examenwerk moet worden beoordeeld.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor examens;

Besluit:

Artikel I

De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2013, en is geldig voor het centraal examen 2013.

Het College voor examens,

namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en scores centraal examen 2013 van 12 februari 2013, nummer CvE-13.00545

Toelichting

Algemeen

Ingevolge artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor examens worden bij regeling de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het Correctievoorschrift heeft vier onderdelen:

1 Regels voor de beoordeling

2 Algemene regels

3 Vakspecifieke regels

4 Beoordelingsmodel

De eerste twee onderdelen volgen uit het Eindexamenbesluit en de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen. Deze onderdelen gelden voor langere tijd, en veranderen alleen als de geciteerde bepalingen veranderen.

De voorliggende regeling betreft het derde en vierde onderdeel, de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel met zijn voorschriften hoe het gemaakte examenwerk moet worden beoordeeld.

Gelet op het bijzondere karakter van correctievoorschriften kunnen deze niet voor de aanvang van de examens worden bekend gemaakt, dat gebeurt ingevolge artikel 2 lid 8 Wet College voor examens op een andere geschikte, al dan niet elektronische, wijze. In deze vervangende bijlage 3 betreffende het examenjaar 2013 wordt aangegeven wanneer en op welke wijze de bekendmaking van de onderscheidende voorschriften plaatsvindt.

In de praktijk van de examens zijn er vijf verschillende situaties:

1. De openbare schriftelijke examens in de algemene vakken

Dit zijn bijna alle examentoetsen van het eerste tijdvak in mei/juni, en de meeste examentoetsen van het tweede tijdvak in juni.

De beoordelingsnormen worden openbaar gemaakt nadat de betreffende examenzittingen zijn afgelopen. Dat gebeurt door publicatie op Examenblad.nl.

2. Examens die met geheimhouding worden afgenomen

Dit betreft in 2013 de vakken met een gering aantal kandidaten in het tweede tijdvak (de 'aangewezen vakken' zie de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013 ingevolge artikel 37 lid 4 Eindexamenbesluit), en het derde tijdvak.

3. Centraal praktisch examen (cpe)

De beoordelingsnormen voor de centraal praktisch examens in de vakken genoemd in de bijlage worden voor de aanvang van de afnameperiode (zie de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013) aan de scholen gezonden. Publicatie van enige examendocument van het cpe is niet toegestaan voor september 2013.

4. Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)

De beoordelingsnormen voor de centraal schriftelijk en praktisch examens worden voor de aanvang van de afnameperiode (zie de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013) aan de scholen gezonden. Publicatie van enige examendocument van het cspe is niet toegestaan voor september 2013.

5. Digitale flexibele examens

Bij deze examens dienen examinatoren het werk meteen te kunnen corrigeren nadat het gemaakt is. Zij kijken een deel van het werk na (alleen de open vragen). Omdat deze toetsen gespreid over een ruime periode op de scholen mogen worden afgenomen, dienen de opgaven en de beoordelingsnormen geheim te blijven. Een deel van de opgaven wordt in het volgende schooljaar gepubliceerd zodat examens met de nieuwe kandidaten geoefend kunnen worden.

Artikelsgewijs

Artikel I

Dit artikel geeft aan dat de bijlage bij deze regeling ter vervanging dient betreffende het examenjaar 2013 van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

Het College voor examens stelt het beoordelingsmodel per toets vast voor het jaar 2013 voor de in de bijlage aangegeven vakken.

Het College voor examens,

namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan