Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014

kenmerk: CvE-12.01404
datum: 19 juni 2012

Deze regeling van het College voor Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2014 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen.

Het rooster voor de centrale examens (eerste tijdvak) en aanvang tweede tijdvak van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 is opgenomen in bijlagen 1A en 1B.

 •  
 •  

  Hulpmiddelen die zijn toegestaan bij het centraal examen 2014, zijn opgenomen in bijlagen 2A (vmbo) en 2B (havo/vwo) bij deze regeling. In bijlage 2C wordt een vooruitblik gegeven op de toegestane hulpmiddelen na 2014. In afwijking van voorgaande jaren worden vanaf het centraal examen 2014 de hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking genoemd en toegelicht in de afzonderlijke bijlage 3.

  Deze regeling treedt op 1 augustus 2013 in werking.

  Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2014 wordt in maart van dat jaar bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b en g, en achtste lid van de Wet College voor examens;

besluit:

Artikel 1.

De dagen waarop in 2014 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 12 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 4 juni in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte leerweg en op 11 juni in de gemengde leerweg, en op 16 juni in de andere vormen van onderwijs;*
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

*Correctie redactie van Examenblad.nl, 26 maart 2014. Zie ook het tijdschema van werkzaamheden in de Septembermededeling.

Artikel 2.

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1A bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1B bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2014 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor examens.

Artikel 3.

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  Voor zover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:
 • 1. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • 2. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • 3. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4.

Bij de centrale examens 2014 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo.

Artikel 5.

Bij de centrale examens 2014 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 3.

Artikel 6. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2013

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlagen

Toelichting

bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014

van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404

Algemeen

Met deze regeling worden het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 vastgesteld. Tevens worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven.

Rooster

In bijlage 1 is het rooster voor de centrale examens 2014 opgenomen. De in het rooster in bijlage 1A opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen

Tijdschema centraal examen 2014

activiteit

vmbo, beroepsgericht

Vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 21 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgericht

uiterlijk 21 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 16 mei

 

uiterlijk 23 mei

uiterlijk 23 mei

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 27 mei

 

Uiterlijk 30 mei

Uiterlijk 30 mei

bekendmaking normen (08.00 uur)

4 juni

11 juni**

12 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk maandag 16 juni, 17.00 uur

uiterlijk maandag 16 juni, 17.00 uur

uiterlijk maandag 16 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school*

 

vanaf 16 juni

vanaf 16 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)*

20 juni

20 juni

20 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak*

niet

20 juni

20 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak*

25 juni 08.00 uur

25 juni 08.00 uur

25 juni 08.00 uur

begin zomervakanties (regio noord)*

5 juli***

5 juli***

5 juli***

*Bij ongewijzigde wetgeving

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

*** Gewijzigde datum: 5 juli, conform tabel Schoolvakanties 2013-2014 op rijksoverheid.nl

hulpmiddelen

In bijlage 2A en 2b zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2014 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. In bijlage 3 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Woordenboek , toelichting bij bijlage 2A/2B onderdeel 3.1

Bij alle schriftelijke examens is een eendelig verklarend Nederlands woordenboek toegestaan. Een verklarend woordenboek kan verschillende vormen hebben. Een standaard woordenboek verklaart het Nederlandse woord met een omschrijving in het Nederlands. Het vmbo-beeldwoordenboek geeft een verklaring in de vorm van eenvoudige plaatjes. Er zijn ook speciale verklarende woordenboeken voor kandidaten voor wie het Nederlands de tweede taal is. Deze beide meer speciale woordenboeken zijn ook toegestaan. De regeling staat ook een andere vorm van verklaring toe: een woordenboek dat het Nederlandse woord verklaart door te vertalen in een taal die door de kandidaat goed wordt beheerst, bijvoorbeeld zijn thuistaal. Een woordenboek Nederlands-Spaans mag op grond van de regeling door de school worden toegestaan.

Bij examens door een school of instelling is deze verantwoordelijk voor de afname en de toegestane en gebruikte hulpmiddelen binnen de kaders van de regeling hulpmiddelen. De school kan bepalen dat het woordenboek door de school wordt verstrekt of dat de kandidaten hun woordenboek meenemen dat ter zitting wordt gecontroleerd. Als een kandidaat een van de schoolstandaard afwijkende vorm van het woordenboek wil gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands-Spaans, of een beeldwoordenboek), dan kan de school van de kandidaat verwachten dat hij dat tijdig (een voldoende aantal schooldagen voor aanvang van het centraal examen) aan de school kenbaar maakt. De school heeft dan voldoende tijd om na te gaan of deze vorm toegestaan is en – indien de school dit wenst – na te gaan of deze vorm in het belang van de kandidaat is.

hulpmiddelen na 2014

Basispakket hulpmiddelen

Er zijn geen voornemens tot wijziging van het basispakket.

Woordenboeken

Er zijn geen voornemens tot wijzigingen in het toestaan van woordenboeken.

Informatieboeken vmbo

Er zijn geen voornemens tot wijzigingen van de toegestane hulpmiddelen.

Grafische rekenmachines

Onderzocht is of het blokkeren of wissen van het geheugen van de grafische rekenmachine door de school praktisch uitvoerbaar is. Dit is een extra handeling, die naar gebleken is goed, betrouwbaar en controleerbaar kan worden uitgevoerd bij grafische rekenmachines van enkele meer recente types.

Voor de kandidaten die in 2011 starten in klas 4 havo en vwo (dus centraal examen havo 2013, en vwo 2014) geldt in ieder geval nog de huidige regeling, met de huidige toegestane types grafische rekenmachines en zonder de eis van een geblokkeerd of gewist geheugen. De enige wijziging voor de leerlingen die in 2011 starten betreft het feit dat bij het centraal examen vanaf 2012 (volgens het nieuwe examenprogramma) economie havo de grafische rekenmachine niet langer is toegestaan. Hetzelfde geldt voor economie vwo, nieuw programma, vanaf 2014. Onderzocht wordt, welke aanvullende maatregelen nodig zijn om datzelfde verbod ook vanaf 2014 van toepassing te verklaren op M&O.

Voor wiskunde, de natuurwetenschappelijke vakken en economie zijn op het havo en vwo nieuwe examenprogramma's in ontwikkeling. In die nieuwe examenprogramma's blijkt meer behoefte aan vragen die zonder deze aanvullende eis niet door de kandidaat maar door de grafische rekenmachine zouden worden beantwoord. In verband met de nieuwe programma's wordt opnieuw bekeken of de grafische rekenmachine een zinvol hulpmiddel is en of daarbij het geheugen dient te worden geblokkeerd.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken havo en vwo

Bij natuurkunde, scheikunde en biologie zijn op dit moment Binas en Biodata (de laatste alleen bij biologie) toegestaan (en noodzakelijk) als informatiemateriaal bij het centraal examen. Het CvE werkt aan het opnieuw vaststellen van de vereiste inhoud. Deze inhoud zal gelijk zijn voor de drie natuurwetenschappelijke vakken, en voor havo en vwo. Op het moment van invoering vervangt het nieuwe informatieboek (of de nieuwe informatieboeken op basis van de voorgeschreven inhoud) zowel de huidige Binas als de huidige Biodata. Dat gebeurt voor havo een jaar eerder dan voor vwo. De scholen worden over de juiste isbn-nummers in eerste instantie geïnformeerd in de Vooruitblik toegestane hulpmiddelen, begin 2013, en vervolgens in de Regeling Toegestane hulpmiddelen van juni 2013.

Atlas bij aardrijkskunde havo en vwo

In de komende jaren zijn de volgende drukken van de Bosatlas toegestaan:

 

havo

vwo

2014

54

53

2015

54

54

2016

54

54

Toelichting bij de tabel

Het CvE heeft besloten om niet langer twee drukken naast elkaar toe te staan. De looptijd van een atlasdruk verandert op termijn niet. Alleen in de overgang van een periode waarin twee drukken naast elkaar waren toegelaten, naar de situatie waarin dat niet meer is toegestaan, is een keer de looptijd wat ingekort. Voor een nadere toelichting kunt u de (vooruitblik) mededeling hulpmiddelen raadplegen op Examenblad.nl in jaarring 2014.


Deel deze pagina