Regeling syllabi centrale examens VO 2014

kenmerk: Cve-12.00736
datum: 17 april 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 12762

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO.

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 14 juni 2012, kenmerk 416456;

Besluit:

Artikel 1 Syllabi 2014

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2014, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Initiële vaststelling enkele syllabi 2013

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2013, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 2a en 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Nadere vaststelling enkele syllabi 2013

De syllabi voor de centrale examens v.w.o. 2012 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2013 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in de bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1. 
  betreffende artikel 1: per 1 januari 2015;
 • 2. 
  betreffende artikel 2: per 1 januari 2014;
 • 3. 
  betreffende artikel 3: per 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2014.

Artikel 6 Bekendmaking

 • 1. 
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2. 
  De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens, namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan.

Bijlage 1A

Syllabi v.w.o. 2014

Voor de centrale examens v.w.o. 2014 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlands

moderne vreemde talen

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

beeldende vakken

muziek

Bijlage 1B

Syllabi h.a.v.o. 2014

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2014 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlands

moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

aardrijkskunde

geschiedenis

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

muziek

beeldende vakken

Bijlage 1C

Syllabi v.m.b.o. 2014

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2014 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

beroepsgerichte programma's:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

Bijlage 2A

Initiële vaststelling enkele syllabi v.w.o. 2013

Voor de centrale examens 2013 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

geschiedenis vwo

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo

beeldende vakken vwo

Initiële vaststelling enkele syllabi h.a.v.o. 2013

Voor de centrale examens 2013 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

geschiedenis havo

aardrijkskunde havo

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) havo

Bijlage 3

Nadere vaststelling syllabi v.m.b.o. 2013

De syllabi voor de centrale examens v.m.b.o. 2013 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2013 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

natuur- en scheikunde II vmbo

Toelichting

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO.

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie h.a.v.o., Staatscourant 2010 nr. 6656 van 14 mei 2010.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791, houdende vaststelling van de examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vmbo (Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed).

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel wordt het merendeel van de syllabi voor de centrale examens van 2014 vastgesteld.

 • In de syllabi 2014 (www.examenblad.nl, jaarring 2014) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2013 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.
 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2014 nog niet kan worden vastgesteld.
 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2015 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans vastgestelde syllabi 2014.

Artikel 2

In de toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2013 was vermeld dat de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2014 eveneens voor een aantal vakken de vaststelling voor de syllabi 2013 zal bevatten. In deze Regeling gebeurt dat voor zes vakken:

 • kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo en havo
 • beeldende vakken vwo
 • aardrijkskunde havo
 • geschiedenis vwo en havo

Artikel 3

In de toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2013 was vermeld dat de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2014 bijstellingen gegeven kunnen worden op de vastgestelde Syllabi 2013. In deze Regeling gebeurt dat voor één vak:

 • natuur- en scheikunde II vmbo

Op www.examenblad.nl (kies jaarring 2013) is de nader vastgestelde syllabus gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabus zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Het College voor examens, namens deze: de voorzitter, H.W. Laan.

Pijl omhoog