Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012

kenmerk: CvE-12.00078
datum: 14 februari 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, staat in de maartmededeling van 2012.

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en geldt tot 1 maart 2013.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op:

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van de Wet College voor examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2013.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage

Toelichting

Algemeen

In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin in het tweede tijdvak niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land, het College voor examens het centraal examen als onderdeel van het eindexamen afneemt.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, is te vinden in de digitale maartmededeling van 2012 op de website 'Examenblad.nl' (www.examenblad.nl).

Administratieve lasten

Deze maatregel brengt voor de scholen enige administratieve lasten met zich mee, namelijk de aanmeldingsprocedure van de kandidaten. Doordat het College voor examens het afnemen van het examen, inclusief het toezicht en de correctie, verzorgt, is er aan de andere kant sprake van een lastenvermindering, die de extra handeling van het opgave doen van de kandidaten (ruimschoots) compenseert. Per saldo is er van toename van administratieve lasten dan ook geen sprake.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan