Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma Bouwtechniek vmbo

kenmerk: VO/317552
datum: 8 augustus 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 15938

Deze regeling van de Minister van Onderwijs wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma Bouwtechniek vmbo.

Het betreft een aanpassing van het eindexamenprogramma bouwtechniek-timmeren en bouwtechniek-fijnhoutbewerken, onderdeel BT/K/16 Houtbewerkingstechnieken & afbouw.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012 voor de leerlingen die met ingang van die datum in het derde leerjaar bouwtechniek vmbo worden toegelaten. In het schooljaar 2013/2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo volgens het nieuwe examenprogramma.


Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. ;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

In bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt in het eindexamenprogramma bouwtechniek-timmeren en bouwtechniek-fijnhoutbewerken onderdeel BT/K/16 vervangen door:

BT/K/16

De kandidaat kan op basis van een werktekening, inclusief werkvoorbereiding en met gangbare gereedschappen en machines:

  • een rechthoekige constructie maken met profilering en verbindingen gebaseerd op de KVT95.
  • draaiende delen afhangen en sluitbaar maken.
  • dichtingmaterialen aanbrengen bij rechthoekige kozijnen.
  • aftimmerwerk verrichten.

Artikel II. Overgangsbepalingen

In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het gewijzigde examenprogramma zoals beschreven in artikel I van deze regeling, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling voor leerlingen die in 2013–2014 voor de tweede maal een vmbo-examen afleggen.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012 voor de leerlingen die met ingang van die datum in het derde leerjaar bouwtechniek vmbo worden toegelaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Toelichting

In het examenprogramma bouwtechniek-timmeren en bouwtechniek-fijnhoutbewerken is een examenonderdeel zo omschreven dat altijd een rechthoekig kozijn moet worden gemaakt. Om ook tijdens de examens andere opdrachten dan het maken van een kozijn mogelijk te maken is onderdeel BT/K/16 aangepast.

Het platform Bouwen,Wonen en Interieur heeft haar achterban geraadpleegd en de docenten bouwtechniek hebben instemmend gereageerd op de wijziging van onderdeel BT/K/16.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Pijl omhoog