Wijziging van de Regeling examenprogramma's VO in verband met referentieniveaus Nederlandse taal bij uitvoering van examenprogramma's Nederlands vmbo, havo, vwo

kenmerk: VO-2011/309740
datum: 29 juni 2011
gepubliceerd: Regelingen OCW op www.duo.nl ; CFI-Online juni 2011

Bijgaande regeling wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007.

In Bijlage 1 van genoemde regeling wordt het examenprogramma Nederlandse taal en literatuur vervangen door Bijlage 1 behorende bij deze regeling. Bijlage 2 van de regeling van 4 juni 2007, examenprogramma Nederlandse taal, wordt eveneens vervangen door Bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Bijgaande regeling treedt voor leerlingen in het vwo in werking met ingang van 1 augustus 2011. Voor leerlingen in het vmbo en havo treedt deze regeling in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Juridische grondslag


Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

 • 2. 
  In Bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt het examenprogramma Nederlandse taal vervangen door de bij deze regeling horende bijlage 2.

Artikel II. Overgangsbepalingen

 • 1. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2011–2012 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2011 zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo.
 • 2. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2012–2013 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2012 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo dan wel tot het zesde leerjaar vwo.
 • 3. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2012–2013 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2012 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar vmbo.
 • 4. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I en bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2013–2014 niet van toepassing op leerlingen die in schooljaar 2012–2013 op grond van artikel 37a van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. zijn toegelaten tot het centraal examen Nederlands.

Artikel III. Inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze regeling treedt voor leerlingen in het vwo in werking met ingang van 1 augustus 2011.
 • 2. 
  Deze regeling treedt voor leerlingen in het vmbo en havo in werking met ingang van 1 augustus 2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

In bijlage 1 en 2 is in De examenprogramma's Nederlands opgenomen dat bij de uitvoering van het eindexamenprogramma de referentieniveaus in acht worden genomen. De eindexamenprogramma's veranderen verder inhoudelijk niet. De bijlagen worden gepubliceerd in verband met de wijziging van de Bekendmakingswet uit 2009, waarin wordt bepaald dat de bijlagen elektronisch worden gepubliceerd.

Uitvoeringsconsequenties

DUO acht het de regeling uitvoerbaar en voorziet geen uitvoeringsconsequenties, dit geldt ook voor de Inspectie.

Het Cve acht de regeling uitvoerbaar en acht de beoogde inwerkingtreding uitvoerbaar. Het Cve wijst erop dat een situatie waarin oude en nieuwe examens naast elkaar bestaan, onwenselijk is. In reactie hierop kan gesteld worden dat deze regeling dat ook niet beoogt: alle leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 eindexamen Nederlands doen, krijgen te maken met de aangepaste examens.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot een aanvullende informatieplicht voor scholen. Er is daarom geen sprake van een toename van administratieve lasten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.


Deel deze pagina