Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013

kenmerk: CvE-11.01610
datum: 21 juni 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 14125

Deze regeling van het College voor Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2013 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. Tevens geeft de regeling een vooruitblik op de hulpmiddelen die bij de examens in 2013 zijn toegestaan.

Het rooster voor de centrale examens (eerste tijdvak) en aanvang tweede tijdvak van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 is opgenomen in bijlage 1A en 1B . In bijlage 1C wordt een tijdschema gegeven van het centraal examen 2013.

 •  
 •  

  Hulpmiddelen zoals toegestaan bij het centraal examen 2013 zijn opgenomen in bijlagen 2A (vmbo) en 2B (havo/vwo) bij deze regeling. In bijlage 2C wordt een vooruitblik gegeven op de toegestane hulpmiddelen na 2013.

  Deze regeling treedt op 1 augustus 2012 in werking.

  Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2013 wordt in maart van dat jaar bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen. De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie vindt op 22 juni plaats. Het besluit welke vakken dit zijn wordt eveneens in maart 2013 gepubliceerd.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b en g, en achtste lid van de Wet College voor examens;

besluit:

Artikel 1.

De dagen waarop in 2013 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 13 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 5 juni in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg, en op 17 juni in de andere vormen van onderwijs;
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2.

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1A bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1B bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2013 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor examens.

Artikel 3.

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  Voor zover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:
 • 1. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • 2. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • 3. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4.

Bij de centrale examens 2013 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo.

Artikel 5. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2012

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlagen

Toelichting

bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013

van 21 juni 2011, nummer CvE-11.01610

Algemeen

Met deze regeling worden het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 vastgesteld. Tevens worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven.

Artikelsgewijs

Artikel 2 lid 1

De in het rooster in bijlage 1A opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.


Deel deze pagina