Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012

kenmerk: DUO/OND-2011/3193 M
datum: 2 juni 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 10524

Deze regeling bevat de vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2011-2012 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2011. Daarnaast stelt deze regeling vast de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2011-2012 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2011.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2010-2011 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2011 in werking.


Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2011–2012

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2011 van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2011–2012 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2011-2012 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2011–2012 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Intrekking

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2010-2011 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld worden de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen jaarlijks voorafgaand aan het komende schooljaar in één regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Hoewel de relatie tussen het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) er altijd al is geweest, is deze relatie door de wettelijke mogelijkheid van de samenwerkingsconstructies tussen het VO en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) nog intensiever geworden.

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het VO per 1 oktober 2011 (Basisregister Onderwijs (BRON), Dienst Uitvoering Onderwijs Groningen) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs Zoetermeer, zoals de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2011. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2011 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2011 zijn geïmplementeerd.

De tabellen worden op een overzichtelijke manier via de internetsite van DUO beschikbaar gesteld aan het veld.

Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van enkele coderingen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er in vergelijking met voorgaande jaren geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Met deze regeling worden vastgesteld:

  • 1. 
    de elementcodetabel voor het schooljaar 2011–2012 voor VO-scholen,
  • 2. 
    de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2011–2012, en
  • 3. 
    de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2011–2012.

Ad 1

De elementcodetabel voor het schooljaar 2011–2012 dat aanvangt op 1 augustus 2011, bevat geen wijzigingen ten opzichte van de elementcodetabel voor het schooljaar 2010–2011.

Wel heeft Basisregistratie instellingen (BRIN) voor het VO de afgelopen jaren wijzigingen ondergaan als gevolg van de 'Regeling intra- en intersectorale programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' (VO/OK-2008/33116 van 11 juli 2008). Hierover bent u al eerder geinformeerd in de regelingen voor het schooljaar 2009–2010 en het schooljaar 2010–2011. Voor het schooljaar 2011–2012 wijzigen er geen codes maar er komt opnieuw een aantal bestaande codes voor inter- en intrasectorale programma's automatisch beschikbaar in BRIN. In de technische toelichting op de tabel geef ik hierover nadere uitleg.

Ad 2

De opleidingentabel volwasseneneducatie bevat geen wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2010–2011.

Ad 3

De wijzigingen in de vakcodetabel hebben betrekking op de naamswijziging en de wijziging van de afkorting van het vak Chinese taal en cultuur (vakcode 1052 was Chinese taal en literatuur) en Chinese taal en cultuur (elementair) (vakcode 1071 was Chinese taal). Voor deze vakken is een individuele licentie van OCW vereist.

Naar aanleiding van de Beleidsregel 'verstrekking Damu-licentie VO' zijn de vakken vooropleiding muziekvakonderwijs (vakcode 0431) en de vooropleiding dansvakonderwijs (vakcode 0432) bij VMBO-TL in de vakcodetabel 2011–2012 onder voorbehoud opgenomen (datum inwerkingtreding is nog niet bekend). Voor deze vakken is een individuele licentie van OCW vereist.

Verder zijn er geen wijzigingen.

Met de vaststelling van deze regeling kan de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2010-2011 (Stcrt. 2010, nr. 8432) worden ingetrokken.

Deze regeling zal zowel op de internetsite van DUO (www.ocwduo.nl) als in het Examenblad op internet (www.eindexamen.nl) worden geplaatst en daar zijn te raadplegen. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: DUO/ICO/VO telefoonnummer 079-3232444 en DUO/ICO/BVH telefoonnummer 079-3232666.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.


Deel deze pagina