Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012

kenmerk: CvE-11.00404
datum: 19 april 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 21734; CFI-Online december 2011

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO in 2013. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie h.a.v.o., Staatscourant 2010 nr. 6656 van 14 mei 2010.

Deze examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op Examenblad.nl (kies jaarring 2013). De syllabi 2013 worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 20 mei 2011, nummer 301604;

Besluit:

Artikel 1 Syllabi 2013

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2013, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Nadere vaststelling syllabi 2012

De syllabi voor de centrale examens v.w.o. 2012 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2012 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 2a en 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Preliminaire vaststelling syllabi 2015

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.m.b.o. in 2015, voor de vakken als vermeld in de bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1. 
  betreffende artikel 1: per 1 januari 2014;
 • 2. 
  betreffende artikel 2: per 1 januari 2013;
 • 3. 
  betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012.

Artikel 6 Bekendmaking

 • 1. 
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2. 
  De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan.

Bijlage 1A

Syllabi v.w.o. 2013

Voor de centrale examens v.w.o. 2013 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlands

moderne vreemde talen

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

muziek

Bijlage 1B

Syllabi h.a.v.o. 2013

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2013 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlands

moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

muziek

beeldende vakken

Bijlage 1C

Syllabi v.m.b.o. 2013

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2013 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

 

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

beroepsgerichte programma's:

 

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt BB / landbouw-plantenteelt KB

landbouw-groene ruimte BB / landbouw-groene ruimte KB

landbouw-bloembinden en -schikken BB / landbouw-bloembinden en -schikken KB

landbouw-dierhouderij en -verzorging BB / landbouw-dierhouderij en -verzorging KB

landbouw-verwerking agrarische producten BB / landbouw-verwerking agrarische producten KB

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed BB / landbouw-breed KB

Bijlage 2A

Nadere vaststelling syllabi v.w.o. 2012

De syllabi voor de centrale examens v.w.o. 2012 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2012 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

beeldende vakken.

Bijlage 2B

Nadere vaststelling syllabi v.m.b.o. 2012

De syllabi voor de centrale examens v.m.b.o. 2012 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2012 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

maatschappijleer II.

Bijlage 3

Preliminaire vaststelling syllabi v.m.b.o. 2015

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2015 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde.

Toelichting

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO.

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie h.a.v.o., Staatscourant 2010 nr. 6656 van 14 mei 2010.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791, houdende vaststelling van de examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vmbo (Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed).

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel wordt het merendeel van de syllabi voor de centrale examens van 2013 vastgesteld.

In de syllabi 2013 (www.examenblad.nl, jaarring 2013) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2012 duidelijk zichtbaar − geel − gemarkeerd.

Voor de volgende vakken kunnen de syllabi 2013 nog niet vastgesteld worden.

Dit betreft:

 • kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo en havo
 • beeldende vakken vwo
 • aardrijkskunde havo
 • geschiedenis vwo en havo

Door de Regeling van het CvE die volgend jaar verschijnt worden deze syllabi vastgesteld. Al eerder zullen 'definitieve concepten' van deze syllabi verschijnen op www.cve.nl (kies Publicaties en vervolgens Syllabi).

Artikel 2

In de toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2012 was vermeld dat de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2013 bijstellingen gegeven kunnen worden op de vastgestelde Syllabi 2012. In deze Regeling gebeurt dat voor twee vakken:

 • beeldende vakken vwo
 • maatschappijleer II vmbo

Op www.examenblad.nl (kies jaarring 2012) zijn de nader vastgestelde syllabi beeldende vakken vwo 2012 en maatschappijleer II vmbo gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabus zijn duidelijk zichtbaar − blauw − gemarkeerd.

Artikel 3

Voor aardrijkskunde vmbo heeft de Minister een nieuw examenprogramma vastgesteld, dat in werking treedt op 1 augustus 2013 met ingang van leerjaar 3. Dit nieuwe examenprogramma is vastgesteld bij Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2011, nr. VO/287724, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma aardrijkskunde vmbo (Staatscourant nr. 21003 van 23 november 2011). In 2015 wordt het eerste centraal examen aardrijkskunde vmbo volgens dit nieuwe examenprogramma afgenomen. In deze Regeling wordt de syllabus 2015 voor het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo vastgesteld.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan.