Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie vwo

kenmerk: VO-2011/287640
datum: 7 april 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 7596

Deze regeling vervangt de bijlagen I en II bij de Regeling Examenprogramma's Voortgezet Onderwijs. Het examenprogramma economie vwo wordt gewijzigd en samengevoegd met het examenprogramma economie havo.

Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

De Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. 
  Het opschrift komt te luiden: Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.
 • 2. 
  Het examenprogramma economie vwo en het examenprogramma economie havo vervallen.
 • 3. 
  Na het examenprogramma geschiedenis havo/vwo wordt een nieuw examenprogramma economie havo/vwo ingevoegd luidende overeenkomstig de bij deze regeling horende bijlage.

B

Het opschrift van bijlage 2 komt te luiden: Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.

Artikel II. Overgangsbepalingen

 • 1. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2011 zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo.
 • 2. 
  In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo (Stcrt. 2010, 6656) vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011 en vervalt met ingang van 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

In bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs zijn de examenprogramma's economie havo en economie vwo vervangen door één examenprogramma economie havo/vwo.

 • 1. 
  Op basis van de positieve resultaten van de evaluatie van de pilot economie (www.economie.slo.nl), die sinds 2007 wordt uitgevoerd en de evaluaties van het centrale examen vwo 2010 bij de pilot, wordt dit examenprogramma nu ook ingevoerd voor vwo op 1 augustus 2011, te beginnen in 4 vwo. Het eerste examen economie vwo op basis van dit nieuwe examenprogramma vindt plaats aan het eind van schooljaar 2013–2014.
 • 2. 
  De leerlingen die in 2013 zakken voor het examen economie vwo, kunnen in 2014 voor de laatste maal het centraal examen afleggen volgens het oude examenprogramma economie vwo.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.