Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma aardrijkskunde vmbo

kenmerk: VO/287724
datum: 4 april 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 21003; CFI-Online 23 november 2011

Deze regeling van de Minister van Onderwijs wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma aardrijkskunde vmbo.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013 voor de leerlingen die met ingang van die datum in het derde leerjaar aardrijkskunde vmbo worden toegelaten. In het schooljaar 2014/2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen aardrijkskunde vmbo volgens het nieuwe examenprogramma.


Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. ;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma's Voortgezet Onderwijs

Bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt vervangen door de bij deze regeling horende bijlage.

Artikel II. Overgangsbepalingen

 • 1. 
  De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2013–2014 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2013 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar vmbo dan wel leerlingen die in dat schooljaar in hun voorlaatste leerjaar examen doen op grond van artikel 37a van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o..
 • 2. 
  In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen aardrijkskunde vmbo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage I, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen aardrijkskunde vmbo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling voor leerlingen die in 2014–2015 voor de tweede maal een vmbo-examen afleggen.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlage

Toelichting

In de bijlage is het examenprogramma aardrijkskunde vmbo vervangen door een nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo. De bijlagen worden gepubliceerd in verband met de wijziging Bekendmakingswet, waarin wordt bepaald dat de bijlagen elektronisch worden gepubliceerd.

 • 1. 
  Op basis van de positieve resultaten van de veldraadpleging en proefexamens wordt dit examenprogramma ingevoerd voor vmbo op 1 augustus 2013, te beginnen in 3 vmbo. Het eerste examen aardrijkskunde vmbo op basis van dit nieuwe examenprogramma vindt plaats aan het eind van schooljaar 2014–2015.
 • 2. 
  De leerlingen die in 2014 zakken voor het examen vmbo kunnen in 2015 voor de laatste maal het centraal examen afleggen volgens het oude examenprogramma aardrijkskunde vmbo.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Pijl omhoog