Centrale examens in 2011 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

kenmerk: CvE-11.0229
datum: 15 maart 2011
gepubliceerd: CFI Online maart 2011

Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2011. Voor deze examens is ook van belang de Septembermededeling van 28 september 2010 (kenmerk CvE-10.1082).

Deze Maartmededeling is in twee versies door het College voor Examens (CvE) gepubliceerd:

 • een beperkte versie op DUO-CFI Online en
 • deze versie op Examenblad.nl die is uitgebreid met verwijzingen en toelichtingen.

Let op: De bijlagen met de roosters voor het tweede tijdvak vwo zijn vervangen in verband met een roosterwijziging. Het examen tehatex vwo tweede tijdvak wordt afgenomen op de scholen op dinsdag 21 juni 2011 om 9.00 uur in plaats van afname op een staatsexamenlocatie op vrijdag 24 juni (toevoeging redactie Examenblad d.d. 25 mei 2011)


Algemeen

Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2011. Voor deze examens is ook van belang de publicatie Cve-10.1082, van 28 september 2010, gepubliceerd op www.duo.nl (regelgeving) van Dienst Uitvoering Onderwijs en op Examenblad.nl (www.examenblad.nl ), verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Speciale aandachtspunten

Maartmededeling en Examenblad.nl

Voor de tekst in de Maartmededeling is in de publicatie op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-Cfi) www.duo.nl, gestreefd naar beknoptheid. Eerder gepubliceerde opmerkingen, bijvoorbeeld in de Maartmededeling 2010 of in de laatste Septembermededeling, worden in deze Maartmededeling niet steeds herhaald. De Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) is ruimer voorzien van (verwijzingen naar) informatie uit eerdere mededelingen die ook voor het examen 2011 van belang is, en soms van nadere toelichtingen die in de tekst op www.duo.nl ontbreken. Waar in de tekst verwezen wordt naar publicaties op Examenblad.nl (www.examenblad.nl), worden die publicaties in het algemeen het snelst gevonden door daar naar Maartmededeling te zoeken en door te klikken.

Nieuwe drukker en distributeur examens

Vanaf dit examenjaar worden de examenopgaven gereproduceerd door een

nieuwe drukker: Speciaaldrukkerij Lijnco en afgeleverd onder verantwoordelijkheid van een nieuwe distributeur: G4S (Group for Securicor).

De examendocumenten zijn anders verpakt dan in voorgaande jaren. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u door middel van doorklikken voorbeelden zien van de nieuwe verpakkingen als hieronder aangegeven.

Verpakkingsdoos

De examenpakketten zijn verpakt in een stevige, vochtbestendige doos, voorzien van een, met speciale tape, afgesloten deksel.

Op de doos is een etiket aangebracht met inhoudgegevens.

Paklijst

Iedere doos bevat een paklijst. Met behulp van de toegezonden "terugmelding opgegeven aantallen kandidaten" van DUO/Examendiensten kan gecontroleerd worden of alle bestelde opgaven zijn afgeleverd.

Gesealde examensets

De examendocumenten zijn niet meer verpakt in enveloppen, maar zijn verpakt met een speciale sealing.

Voorblad

Elk geseald pakket met examendocumenten (set) bevat een voorblad met inhoudgegevens van het pakket. De cspe's zonder, de cse's mét datum en tijdsduur.

Verpakking cd's

Alle bestelde cd's (natuurkunde 1-compex, muziek, kunst, tekst, en daisy) worden in een aparte doos geleverd.

Controle na aflevering:

 • Locatiecode distributeur G4S: letter + 5 cijfers. Deze code is ook vermeld in het "afleverbericht", dat ongeveer 2 weken voor aflevering van de examens per e-mail wordt verzonden.
 • Collo: vermelding van het aantal dozen (collo) per schoolsoort
 • Set: vermelding van het aantal pakketten (sets) per schoolsoort per vak

NB: DE SEALING DIENT U TOT DE AANVANG VAN DE EXAMENS INTACT TE LATEN!

Indien een goed verloop van het examen dat vereist, mag de doos met alle bestelde CD's wél eerder worden geopend, ten behoeve van bijvoorbeeld de productie van examens in een grotere letter. Hoewel de verpakking wat afwijkt van die in voorgaande jaren, gelden wel de regels van voorgaande jaren zoals uitgewerkt in onder meer de protocollen van de VO-Raad. Die regels komen er in grote lijnen op neer dat de geheimhouding wordt gewaarborgd doordat alle werkzaamheden door tenminste twee medewerkers van de school, daartoe aangewezen door de directeur, gezamenlijk worden verricht; doordat deze medewerkers een protocol van de verrichte werkzaamheden bijhouden en zorgvuldig checken of niet ergens materiaal is achtergebleven (zie ook paragraaf 1.9 en 1.10).

Let op:

 • 1. 
  cspe's

Bij cspe's zijn de pakketten (sets) opgevuld in de volgorde opgaven, bijlagen en uitwerkingsbladen. Voorbeeld: set 1: voor 75% gevuld met opgaven en voor 25 % gevuld met bijlagen; set 2: gevuld met de rest van de bijlagen en met de uitwerkingsbijlagen (in tweevoud). Kortom: bij de cspe's hoeven de sets niet te bestaan uit evenveel opgaven, bijlagen en uitwerkingsbladen.

Het vermelde aantal exemplaren op het voorblad is het totale aantal examens voor dat vak.

De examensecretaris wordt verzocht de examinatoren van het cspe hierop te attenderen. Paragraaf 6 van de 'Instructie voor de Examinator' bevat een overzicht waarin de examinator per cspe-onderdeel precies kan zien welke examendocumenten nodig zijn bij de afname.

 • 2. 
  cse's

Bij de cse's zijn de opgaven, bijlagen en kleurenbijlage wel in gelijke aantallen in een set verpakt. De uitwerkingsbladen in een dubbel aantal!

Het vermelde aantal exemplaren op het voorblad is het aantal van de betreffende set.

De optelling van de aantallen per set, is het totaal aantal bestelde opgaven voor een vak .

Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO

Naar aanleiding van ervaringen bij het examen in voorgaande jaren wordt het volgende, wellicht ten overvloede, onder de aandacht van scholen gebracht:

Drie werkdagen vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen moeten de schoolexamencijfers zijn vastgesteld en in BRON zijn ingevoerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is wijziging achteraf toegestaan na tussenkomst van de Inspectie van het onderwijs.

Het is daarom van groot belang dat de school een goede, zorgvuldige en verifieerbare procedure heeft voor het definitief vaststellen van de schoolexamencijfers.

De aanlevering van schoolexamencijfers (in 2011 uiterlijk op dinsdag 10 mei) moet geschieden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO stelt voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar op de site van DUO (www.duo.nl).

Bij de digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) geldt:

Per vak en per kandidaat moet het cijfer van het schoolexamen drie werkdagen voor de start van het digitaal centraal examen BB zijn doorgegeven aan BRON bij DUO.

Zie http://cedigitaalvmbo.cito.nl , Examens 2011, klikken op 'ExamenTester BB', vervolgens kiezen voor 'Activiteitenplanning flexibel'.

De aanlevering van de examenresultaten wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag elektronisch naar DUO gestuurd. Dit geschiedt eveneens door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure. Zie ook de Septembermededeling, IV tijdschema van werkzaamheden voor vwo, havo, vmbo.

Rooster

1.3.1 eerste tijdvak

Er zijn na eerste publicatie van het rooster eerste tijdvak voor de centrale examens 2011, enkele wijzigingen in het rooster doorgevoerd die ook op Examenblad.nl opgenomen zijn in het rooster. De wijzigingen betreft de volgende examenzittingen die hier op de juiste dag en tijdstip zijn weergegeven:

 

woensdag 25 mei

9.00-12.00 uur

vwo maatschappijwetenschappen

vrijdag 27 mei

13.30-16.30 uur

vwo biologie

dinsdag 31 mei

13.30-16.00 uur

havo en vwo Spaans, Turks, Arabisch

Zie ook de aangepaste bijlage 1A bij de regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011', kenmerk: CEVO-09.0814, datum: 9 juni 2009, op Examenblad.nl.

1.3.2 tweede tijdvak

Zoals ook in de Septembermededeling betreffende de centrale examens van 2011 vermeld, wordt het definitieve rooster voor het tweede tijdvak gepubliceerd in deze mededeling. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u door middel van doorklikken de roosters tweede tijdvak per schoolsoort (en leerweg) inzien en printen.

Let op: Roosterwijziging: tehatex afname op dinsdag 21 juni 2011 om 9.00 uur in plaats van afname op een staatsexamenlocatie op vrijdag (toevoeging redactie Examenblad d.d. 25 mei 2011)

Let op: Roosterwijziging: tehatex afname op dinsdag 21 juni 2011 om 9.00 uur in plaats van afname op een staatsexamenlocatie op vrijdag (toevoeging redactie Examenblad d.d. 25 mei 2011)

1.3.3 Calamiteitenplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is*, hebben de examenorganisaties een calamiteitenplan opgesteld.

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 2 juli 2011, volgens de adviesdatum OCW).

*Dit is nog niet voorgekomen, maar het is denkbaar, bijvoorbeeld bij (de dreiging van) een grootschalige epidemie. In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten er op attendeert dat het niet verstandig is om vóór 2 juli 2011 een vakantie te plannen.

Computerexamens

Digitale centrale examens algemene vakken vmbo BB

Dit examenjaar worden de centrale examen algemene vakken BB standaard in ExamenTester aangeboden. Alle BB-scholen hebben de systeemcheck met succes afgerond.

Digitale centrale examens algemene vakken vmbo KB

175 pilot-scholen nemen de centrale examens algemene vakken KB af op de computer met het toetsprogramma ExamenTester.

Frans vmbo KB (vast moment)

Dit examen wordt standaard op de computer afgenomen met het toetsprogramma ExamenTester. Bij het examen Frans KB op het vaste moment vindt naast de eerste ook de tweede correctie op de computer plaats.

Duits vmbo KB (vast moment)

Het examen Duits KB wordt op het vaste moment zowel digitaal in ExamenTester als op papier aangeboden. De tweede correctie vindt bij dit computerexamen ook digitaal plaats.

dans vmbo GL/TL en drama vmbo GL/TL

Dit examenjaar worden de centrale examens dans GL/TL en drama GL/TL standaard in ExamenTester aangeboden. Alle scholen die dit examen afnemen, hebben de systeemcheck met succes afgerond.

muziek vmbo GL/TL

Ruim de helft van de scholen neemt het centraal examen muziek vmbo GL/TL af in het toetsprogramma ExamenTester.

De overige scholen nemen dit examen af met behulp van de computer, waarbij de antwoorden op papier worden geschreven.

biologie vmbo GL/TL

130 pilotscholen nemen het centraal examen biologie GL/TL af in het toetsprogramma ExamenTester.

nask1 vmbo GL/TL

Het centraal examen nask1 GL/TL wordt dit jaar op zeer beperkte schaal afgenomen in het toetsprogramma ExamenTester. Het examen wordt dit jaar voor het laatst ook als compex-examen aangeboden.

muziek havo en vwo

40% van de scholen neemt het centraal examen muziek af in het toetsprogramma ExamenTester. De overige scholen nemen dit examen af met behulp van de computer, waarbij de antwoorden op papier worden geschreven.

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) havo en vwo

35% van de scholen neemt het centraal examen kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) af in het toetsprogramma ExamenTester. De overige scholen nemen dit examen af met behulp van de computer, waarbij de antwoorden op papier worden geschreven.

Dit jaar zal in het eerste tijdvak slechts één examenzitting worden aangeboden, zie hiervoor het examenrooster.

Meer informatie

Meer informatie over gang van zaken bij de digitale examens in 2011, vindt u in de voorlichtingsbrochure en de activiteitenplanning.

Meer informatie over het beleid rondom digitale centrale examens, vindt u in onze nieuwsbrief Duidelijk digitaal 3.

Bekendmaking correctievoorschriften

Net als in 2010, worden ook in 2011 de correctievoorschriften van de schriftelijke examens uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld.

1.5.1 eerste tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2011 eerste tijdvak, op de datum van afname

Ochtendzittingen:

Alle correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden gepubliceerd om 14.00 uur

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur

havo/vwo om 17.00 uur (ook bij examens die om 16.00 uur zijn afgelopen).

De correctievoorschriften worden later gepubliceerd dan in voorgaande jaren. Dit vanwege kandidaten met tijdverlenging, en mogelijke quarantainesessies. Voor de ochtendzitting is gekozen voor publicatie om 14.00 uur omdat het niet gewenst leek dat kandidaten zeer kort voor de aanvang van de middagzitting kennisnemen van het correctievoorschrift van een door hen gemaakte ochtendzitting.

1.5.2 tweede tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2011 tweede tijdvak

Ochtendzittingen:

vmbo en havo/vwo vanaf 14.00 uur

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur, havo/vwo om 17.00 uur

De correctievoorschriften van de examens die als aangewezen geheim vak worden afgenomen, worden niet gepubliceerd.

Aanwijzingsprocedure gecommitteerde en tweede correctie

1.6.1 Aanwijzingsprocedure gecommitteerde

Voortvloeiende uit de wijzigingen op het Eindexamenbesluit wijst het bevoegd gezag zelf de gecommitteerde(n) aan. DUO/Examendiensten is verantwoordelijk voor de koppeling van de scholen ten behoeve van de tweede correctie van het examenwerk en zal de scholen daarover informeren per brief. Deze brief (per schoolsoort/leerweg) wordt in maart verzonden. Vervolgens wijst het bevoegd gezag volgens artikel 36 van het Eindexamenbesluit, op basis van de door DUO verstrekte informatie, de gecommitteerde(n) aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verrichten.

1.6.2 Voorschriften tweede correctie

Vóór de examenperiode van 2010 is het Eindexamenbesluit aangepast ter vergroting van de kwaliteit van de tweede correctie, waarbij de rol van het bevoegd gezag versterkt is. Aanvullingen op de correctievoorschriften behelzen:

 • de tweede corrector voegt een door hem opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de verrichte correctie bij het gecorrigeerde werk;
 • deze verklaring wordt mede ondertekend door zijn bevoegd gezag;
 • aanpassing van de procedure die moet worden gevolgd als de eerste en tweede corrector niet tot overeenstemming kunnen komen bij het vaststellen van de score (Eindexamenbesluit artikel 42).

Overeind blijft het principe dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen.

Zie ook 1.9 protocollen.

1.6.3 Oorspronkelijke formulieren DI-200/201

De oorspronkelijke formulieren DI200/201 worden door de overheid (DUO) niet meer geleverd/voorgeschreven. Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld vanuit het school-administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert m.b.t. die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie.

Zie ook 1.9 protocollen.

Uitslagbepaling havo/vwo

Sinds 2009 (havo) en 2010 (vwo) geldt voor havo en vwo de vernieuwde tweede fase met een eigen, gewijzigde uitslagregeling. Als kandidaten in 2011 een examen volgens de oude regels voltooien, geldt voor hen de oude uitslagregeling.

Op Examenblad is een onderwerp opgenomen over de uitslagbepaling bij het eindexamen, waarin de nieuwe en oude uitslagbepaling worden behandeld. Dit onderwerp is ook bereikbaar op deze plaats in de digitale versie van de Maartmededeling.

N.B.: het gaat hier niet om de aanpassingen waarbij het centraal examen afzonderlijk wordt gewogen, en voor havo/vwo een aanvullende eis geldt voor Nederlands/Engels/wiskunde. Deze gaan in bij de uitslagbepaling in juni 2012 (het gemiddelde van de centrale examens), en 2013 (de extra eis voor havo en vwo bij Ne/En/wi)

Beroepsgerichte examens vmbo

1.8.1 Samenstelling examenpakketten cspe's

Bij de cspe's zijn de pakketten (gesealde examensets) opgevuld in de volgorde: opgaven-bijlagen-uitwerkbijlagen. Voorbeeld: set 1: voor 75% gevuld met opgaven en voor 25 % gevuld met bijlagen; set 2: gevuld met de rest van de bijlagen en met de uitwerkingsbijlagen (in tweevoud). Kortom: bij de cspe's hoeven de sets niet te bestaan uit evenveel opgaven, bijlagen en uitwerkbijlagen.

Het vermelde aantal exemplaren op het voorblad is het totale aantal examens voor dat vak.

De examensecretaris wordt verzocht de examinatoren van het cspe hierop te attenderen. Paragraaf 6 van de Instructie voor de Examinator bevat een overzicht waarin de examinator per cspe-onderdeel precies kan zien welke examendocumenten nodig zijn bij de afname.

Zie ook paragraaf 1.1

1.8.2 Aandachtspunten bij de cspe's

Aandachtspunten:

 • bij de afname van het cspe
 • met betrekking tot geheimhouding van de opgaven
 • bij herkansing van het cspe

zijn opgenomen in de digitale versie van de meest recente Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

De definitieve normeringstermen voor de examens in de beroepsgerichte programma's zijn op woensdag 8 juni 2011 om 08.00 uur bekend. Het cijfer voor deze examens kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.

1.8.3 Minitoetsen cspe's

De digitale minitoetsen bij de cspe's worden in 2011 afgenomen met MiniTester 2.9.

 • 1. 
  Het programma voor digitale minitoetsen dat in 2010 is gebruikt, is niet meer bruikbaar.
 • 2. 
  Voor het oefenen met digitale minitoetsen kunnen leerlingen gebruik maken van voorbeeldminitoetsen (uit de cspe's van 2010) op de cd-rom bij de eerste zending cspe's vanuit Cito. Deze eerste zending is op 15 februari aan de scholen gestuurd t.a.v. de examensecretaris.
 • 3. 
  MiniTester 2.9 kan niet op een stand-alone PC geïnstalleerd worden.

Als u minitoetsen niet digitaal kunt afnemen wordt u verwezen naar de Septembermededeling hoofdstuk III paragraaf 4.6. Hier staat in de laatste 2 alinea's een mededeling opgenomen hoe u dan dient te handelen.

Voor eventuele vakspecifieke informatie zie 9.2

Protocollen VO-raad

Door de VO-raad zijn protocollen vastgesteld, die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, zoals bijvoorbeeld de tweede correctie, waarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring (zie 1.6.2 van deze Maartmededeling). De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen.

Zie http://www.vo-raad.nl/onderwijskwaliteit/Schoolontwikkelinginnovatie/Examens/protocollen-en-checklisten

In de correctievoorschriften geeft het Cve aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt.

Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de Cve-regels. Dat zijn zij zeker niet. Het Cve geeft aan dat er op een aantal punten vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte die dat biedt, maakt de VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is.

Grootschrift/spraaksynthese en geheimhouding

Richtlijnen voor hanteren van de envelop met op CD-ROM een PDF-bestand van het examen en aanwijzing voor scholen die als audio een Daisy-CD hebben besteld, vindt u in de toelichting die is opgenomen in de digitale versie van de maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Spelling Nederlands in het centraal examen

Spelling Nederlands wordt beoordeeld bij alle centrale examens Nederlands.

Naar aanleiding van vragen hierover:

 • a. 
  In 2011 geldt alleen de officiële spelling van 2005.
 • b. 
  Bij gebruik van de computer als schrijfgereedschap hoeft de spellingcontrole niet te worden uitgeschakeld (N.B.: een digitaal woordenboek is niet toegestaan).
 • c. 
  De eisen ten aanzien van spelling gelden onverkort voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie). De school kan wel overwegen de kandidaat bij het examen een computer met spellingscontrole ter beschikking te stellen: dat is een toegestaan hulpmiddel. Bij sommige ernstige leesbeperkingen en/of combinatie met een motorische beperking is het toetsenbord van de computer als invoermiddel niet bruikbaar. Indien de school een kandidaat heeft waarvoor dat geldt, kan de school contact opnemen met de inspectie.
 • d. 
  In 2011 is de vakspecifieke regel 2.2 Formulering in het correctievoorschrift uitgebreid met de aanvullende bepaling "Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal scorepunten worden toegekend.".

Hulpmiddelen

1.12.1 BINAS en Biodata kleurenblinde kandidaten

De toegestane edities van BINAS (vmbo, havo en vwo) en Biodata (havo en vwo) bevatten afbeeldingen in kleur. Voor kleurenblinde kandidaten kan het soms lastig of onmogelijk zijn om uit de kleurenafbeeldingen de gewenste informatie te halen. Daartoe geldt de volgende regel. Als een kandidaat de kleuren niet kan onderscheiden, dan kan een toezichthouder behulpzaam zijn. Deze kan het volgende doen: de kandidaat noemt een kleur, waarop de toezichthouder aanwijst welke delen van de figuur de door de kandidaat genoemde kleur hebben. Of de kandidaat wijst een gebied/lijn aan waarvan hij de kleur wil weten, de toezichthouder noemt de kleur.

Deze methode wordt standaard zo toegepast bij aardrijkskunde (havo en vwo), met rijk en functioneel kleurgebruik in de atlas. Bij aardrijkskunde voegt de inspectie de aanwijzing toe dat het aanbeveling verdient om de kandidaat afzonderlijk te plaatsen en daarmee hinder voor andere kandidaten te voorkomen.

Bij BINAS en Biodata blijken kleurproblemen vrij zeldzaam te zijn, bij veel afbeeldingen is het voldoende dat de kandidaat verschillen ziet en hoeft hij niet kleuren te herkennen. Bovendien weet de kandidaat door het intensieve gebruik van BINAS en Biodata bij de voorbereiding op het examen of en in welke mate hij dit probleem redelijkerwijze kan verwachten. Het apart plaatsen van de kandidaten is vanwege de geringe kans/omvang niet nodig.

1.12.2 Woordenboekgebruik

De Inspectie heeft geconstateerd dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is. Deze informatie is opgenomen in de Regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011, kenmerk CEVO-09.0814 van 9 juli 2009, te raadplegen op Examenblad.nl.

1.12.3 rekenmachine vmbo

Met betrekking tot het gebruik van rekenmachines bij de centrale examens vmbo 2010, 2011 en 2012, en dan met name de meerregelige typen, is een toelichting opgenomen in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl.

E-mail adressen

In de examenperiode wordt gebruik gemaakt van e-mail om de scholen steeds zo snel mogelijk te kunnen informeren. Ook worden diverse examenstukken dit jaar niet op papier maar per e-mail toegestuurd.

Deze berichten worden gestuurd naar het officiële e-mailadres dat de school aan DUO heeft doorgegeven. De informatie is bedoeld voor de examensecretaris en de betrokken docenten. Zie voor een nadere toelichting www.examenblad.nl/examensecretaris.

N.B. aflevering examenopgaven

De berichten "ontvangst examenopgaven" worden ook naar bovenvermelde e-mailadressen verzonden (zie 3.1)

Tijdschema centraal examen 2011

Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling over de centrale examens 2011. In de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) is het tijdschema door doorklikken te raadplegen.

Ontvangst examenbescheiden

Ontvangst examenopgaven

Vanaf dit examenjaar worden de examenopgaven gereproduceerd door een

nieuwe drukker: Speciaaldrukkerij Lijnco en afgeleverd onder verantwoordelijkheid van een nieuwe distributeur: G4S (Group for Securicor).

De examendocumenten zijn anders verpakt dan in voorgaande jaren (zie de uitgebreide tekst onder 1. speciale aandachtspunten).

U ontvangt op het opgegeven e-mailadres (zie 1.13) in week 14 voor het eerste tijdvak en in week 21 voor het tweede tijdvak, bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

 • eerste tijdvak: 18, 19 en 20 april
 • tweede tijdvak: 6, 7 en8 juni

G4S (Group for Securicor) levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij ontvangst van de dozen met examenpakketten moet een afleverdocument worden getekend. Op dit document staat een referentienummer (Locatiecode distributeur G4S: letter + 5 cijfers). Dit referentienummer moet worden gebruikt bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de dozen in ontvangst neemt, moet aan G4S een geldig legitimatiebewijs tonen. De dozen bevatten gesealde examenpakketten met voorbladen. De volgende handelingen moeten worden verricht:

 • de dozen (niet de gesealde pakketten!) direct na ontvangst openen;
 • de op de voorbladen (van de gesealde examenpakketten) vermelde aantallen opgaven vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder ontvangen; terugmeldingsformulier en de bijgaande paklijst
 • nagaan of alle gesealde examenpakketten aanwezig zijn die de school nodig heeft;
 • de gesealde examenpakketten ongeopend opbergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een doos of examenpakket, mailt u direct naar DUO/Examendiensten, e-mailadres: examens@duo.nl. Vermeld dan altijd het referentienummer, brin-nummer en de doosnummers (per schoolsoort) of examenpakketten (per schoolsoort/per vak) die ontbreken.

Bij (ver)late bestellingwijzigingen (verkeerd vak besteld) ontvangt de school in de reguliere bestelling eveneens het verkeerd bestelde vak. De examenpakketten staan namelijk al gereed voor verzending. Betreffende pakketten moeten ongeopend opgeborgen worden op een absoluut veilige plaats tot na afloop van de betreffende examens.

Als dozen of examenpakketten beschadigd zijn, neemt u direct contact op met DUO/Examendiensten, telefoon 050-5998933. Tevens moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school.

Een examenpakket mag onder geen beding eerder geopend worden dan het op het voorblad aangegeven moment. Indien er in het tweede tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag het desbetreffende examenpakket niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het tweede tijdvak.

Correctievoorschriften

De correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.5 van deze Maartmededeling).

Voor de cspe's bevat de tweede zending (medio maart vanuit Cito) per praktijkexamen twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift (zie Septembermededeling III.4.2, onder C).

Materiaal van Cito

Ten behoeve van het inzenden van deelscores naar Cito ontvangen de scholen in de week van 14 tot 18 maart de benodigde materialen voor installatie van het programma WOLF en het instrueren van de docenten.

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, werden voorheen voor de docent toegankelijk vooraf in WOLF gepubliceerd. Met ingang van de centrale examens 2011 worden deze gegevens voor iedereen toegankelijk op cito.nl geplaatst. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens t.b.v. WOLF. Aan de hand van deze gegevens kan o.a. het LAKS de digitale formulieren maken waarop kandidaten hun commentaar kunnen leveren.

De schaallengte per examen wordt definitief gepubliceerd samen met de normeringsterm (zie 7.3 en 7.5). Daarbij kan een incidentele aanpassing ten opzichte van deze eerder door Cito gepubliceerde gegevens nooit helemaal worden uitgesloten. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie overigens geen waarde.

Errata schriftelijke examens

De errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden (op papier) door de scholen aangetekend ontvangen op 11 mei, die voor het tweede tijdvak op 8 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Examenblad.nl wordt uiterlijk op 11 mei bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn vastgesteld.

Errata op de correctievoorschriften, en aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen, worden alleen digitaal verzonden; zie ook 1.13 van deze mededeling. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) en www.cito.nl.

Nadere mededelingen over examenopgaven

Aantallen examenopgaven tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgaven tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per e-mail via examens@duo.nl worden besteld bij DUO, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRIN-nummer+brinvolgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen!

N.B. 2 De opgaven voor het tweede tijdvak bij de vakken, afgenomen door het College voor examens worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen.

Bijbestellen van examenopgaven

Als blijkt dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per e-mail bestellen bij DUO, afdeling Examendiensten. (examens@duo.nl).

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRINnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen.

Opgaven (papieren – en bijzondere opgaven) die na 7 maart worden nabesteld worden op 21 of 22 april of vanaf 10 mei door koerier Mikropakket afgeleverd

Aangewezen vakken tweede tijdvak

De aangewezen vakken

Het College voor examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens. In 2011 zijn de volgende vakken aangewezen:

 • a. 
  in vmbo BB de vakken: Spaans, Turks, Arabisch;

in vmbo BB *: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, maatschappijleer II, nask 1, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie;

 • b. 
  in vmbo KB de vakken: Frans, Spaans, Turks, Arabisch;
 • c. 
  in vmbo GL: beroepsgerichte vakken (alleen met c.s.e.): transport en logistiek, voertuigentechniek, plantenteelt, groene ruimte, bloembinden en -schikken, dierhouderij & verzorging, verwerking agrarische producten, landbouw-breed;
 • d. 
  in vmbo GL/TL de vakken: Spaans, Turks, Arabisch, Fries, muziek, dans, drama;
 • e. 
  in havo de vakken: Fries, Russisch, Spaans, Turks, Arabisch, muziek, filosofie en tehatex;
 • f. 
  in vwo (vernieuwde tweede fase) de vakken: Fries, Grieks, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, maatschappijwetenschappen, muziek, kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) en tehatex.
 • g. 
  in vwo (oude profiel programma) de bezemexamenvakken: Fries, Grieks, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, economie 1, aardrijkskunde, wiskunde A1,2, wiskunde B1, wiskunde B1,2, natuurkunde 1, scheikunde 1, maatschappijleer, muziek en tehatex.
 • Alleen voor scholen die niet meedoen met de flexibele en digitale c.e.'s.

Tijd en plaats aangewezen vakken

Het examen is op vrijdag 24 juni en wordt afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land.

Aanvangstijdstippen:

 • ochtendzittingen 09.30 uur
 • middagzittingen 14.00 uur

De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

N.B. De bezemvakken vwo wiskunde A1,2, wiskunde B1, wiskunde B1,2, natuurkunde 1, scheikunde 1, aardrijkskunde en economie 1 (in principe alleen voor Staatsexamenkandidaten) worden afgenomen op 21 juni.

Frans-BB (zie 5.1*), Frans-KB, dans (GL/TL) drama (GL/TL) muziek (GL/TL) en vwo kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) worden afgenomen met behulp van de computer, aanvang: 14.00 uur.

Aanmelding aangewezen vakken

Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 20 juni, 17.00 uur door de school zijn aangemeld. Nadere informatie over de aanmeldingsprocedure ontvangt de school in de maand mei van DUO, afdeling Examendiensten.

Gang van zaken aangewezen vakken

Kandidaten dienen een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een woordenboek, moet hij het zelf meenemen.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag is anders dan bij op school gemaakte examens inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door het College voor examens.

Toezending resultaten aangewezen vakken

De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 29 juni, 10.00 uur op 'de beveiligde site' van DUO (ook wel genoemd "de beveiligde site"). Deze site wordt ook gebruikt voor de communicatie met BRON. De gegevens op de beveiligde site kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling met de rol examensecretaris die in het bezit zijn van een 'token' (+ toegangsnaam en wachtwoord).

Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO, afdeling Examendiensten.

De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26.

De directeur en secretaris van het eindexamen stellen -waar van toepassing- de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

De tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door DUO. Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen in maart, wijst het bevoegd gezag van de school de gecommitteerden zelf aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verzorgen.

Bij problemen met de pooling van de tweede correctie contact opnemen met DUO/Examendiensten, email: examens@duo.nl.

Normering en cijferbepaling

Inzending deelscores aan Cito, eerste tijdvak (WOLF)

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan.

Het is verplicht om per examen de deelscores in te zenden van een vastgesteld aantal kandidaten. Het gevraagde aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder informatie 2011.

Zijn er minder kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan de deelscores van alle kandidaten in.

Zijn er meer kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan bijvoorkeur de gegevens in van alle kandidaten maar in elk geval van de alfabetisch eerste kandidaten tot het gevraagde aantal bereikt is.

De uiterste inzenddata staan per examen vermeld in het correctievoorschrift en worden ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl en in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens in hoofdstuk IV van de septembermededeling.

Bevraging van docenten naar oordeel over examen

In 2009 en 2010 is een proef uitgevoerd waarbij voor enkele vakken aan docenten via WOLF een korte vragenlijst van vier meerkeuzevragen is aangeboden. Gebleken is dat deze korte vragenlijst bruikbare informatie oplevert voor de evaluatie van de examens. Deze vragenlijst zal daarom met ingang van de centrale examens 2011 bij veel eerste tijdvak examens GL/TL, havo en vwo aangeboden worden.

De resultaten uit de vragenlijst geven een eerste globaal beeld van hoe het examen door docenten beoordeeld is. Dit beeld is nog te globaal om meteen te concluderen dat aanpassingen in toekomstige centrale examens nodig zijn. De resultaten van de korte vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito en kunnen aanleiding zijn om het examen volgend jaar uitgebreid te bevragen.

Uitgebreide bevraging vindt dit jaar plaats voor de volgende examens:

 • Spaans vwo
 • geschiedenis vwo
 • Duits havo
 • Engels GL/TL
 • maatschappijleer GL/TL
 • nask 2 GL/TL

Naast de korte vragenlijst via WOLF zal voor deze examens in tweede instantie nog een uitgebreide vragenlijst aan docenten worden toegezonden. Deze tweede vragenlijst heeft een invultijd van ongeveer tien minuten. De resultaten van deze vragenlijst worden met het oog op de verdere ontwikkeling van het examen met de vakvereniging besproken en docenten ontvangen een samenvatting van de resultaten.

Inzending deelscores tweede tijdvak

Het is verplicht de deelscores in te zenden van alle kandidaten vmbo algemene vakken, havo en vwo. De uiterste datum voor inzending in het tweede tijdvak is vrijdag 24 juni.

Schaallengte

De lengtes van de scoreschalen centraal (schriftelijk) examen worden opgenomen in de mededelingen over de cijferbepaling die na de normering aan de scholen worden toegezonden (zie 7.5).

Onder- en bovengrenzen van N

Sinds 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0.

Van de bovengrens van 2,0 kan bij onvolkomenheden in het examen worden afgeweken.

Bekendmaking normering

Eerste tijdvak

Op woensdag 8 juni worden de normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 15 juni die voor de algemene vakken vmbo en op donderdag 16 juni die voor de examens havo en vwo. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur. De officiële bekendmaking is op Examenblad.nl (www.examenblad.nl); tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op www.cito.nl gepubliceerd. Per vak wordt de normeringsterm N gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in de gepubliceerde tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend.

Tevens wordt aan de scholen op de genoemde tijdstippen een e-mailbericht verstuurd met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload. Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen.

Bij de digitale centrale examens algemene vakken BB vraagt de omzetting van score naar cijfer op 15 juni*) om bijzondere aandacht van de examensecretaris.

Tweede tijdvak

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak, en wel voor alle schooltypen op woensdag 29 juni om 08.00 uur.

*) Op 15 april 2011 gerectificeerd

Vaststelling van het c.e.-cijfer

Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer.

Bij de 'aangewezen vakken' krijgen de scholen het resultaat als cijfer toegezonden. Er hoeft daarbij geen omzetting van score naar cijfer meer plaats te vinden.

Mededelingen per vak voor 2011 havo/vwo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2011. De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op Examenblad.nl.

Er zijn nog steeds signalen dat niet alle docenten bekend zijn met de syllabi waarin de examenstof voor havo en vwo sinds 2009 gespecificeerd wordt. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen.

Pilots

Voor de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis en economie, nemen enkele scholen deel aan een pilot met een experimenteel examenprogramma. Alleen scholen die van het ministerie van OCW toestemming hebben aan de pilot deel te nemen, ontvangen de pilotexamens.

Nederlands

Zie voor spellingsbeoordeling deze Maartmededeling onder 1.11.

In aanvulling op het gestelde over het correctievoorschrift kan voor de examens 2011 worden uitgegaan van een verhouding scorepunten tekstverklaring – samenvatting van circa 60% scorepunten tekstverklaring en 40% scorepunten samenvatting.

Naar aanleiding van vragen van docenten bij het centraal examen Nederlands havo 2010:

Als voor een onderdeel in het correctievoorschrift twee of meer punten worden toegekend en er is geen onderverdeling gegeven, dan bepalen de correctoren de onderverdeling tenzij expliciet is aangegeven dat deelscores niet zijn toegestaan.

Moderne vreemde talen

Bij de examens havo en vwo wordt voor ieder afzonderlijk examen (dus per taal en per schooltype) op www.cito.nl een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 10 mei, tweede tijdvak 14 juni.

Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

Natuurkunde, scheikunde, biologie

De uitgever van Binas heeft "errata" op internet geplaatst. Deze zijn raadpleegbaar op: http://www.noordhoffuitgevers.nl. De informatie is eveneens raadpleegbaar via een doorlink in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl. Het is toegestaan deze fouten in Binas voorafgaand aan de examenperiode op eenduidige wijze te verbeteren.

Aardrijkskunde

Bij aardrijkskunde havo en vwo 2011 komen in de bronnenbijlage zowel bronnen in kleur voor (het betreft kaarten) als bronnen in zwart-wit. De atlas als hulpmiddel blijft noodzakelijk.

Kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) havo en vwo

Het examen kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) wordt via de computer afgenomen. Het computerexamen bestaat in twee smaken. Het computerexamen in Authorware, waarbij de computer fungeert als multimediaal middel voor het presenteren van het examen. De kandidaten antwoorden op papier, ook de correctie gaat zoals bij papieren examens gebruikelijk. Én daarnaast is er het examen in ExamenTester. Bij een examen in ExamenTester is sprake van computer based testing. Niet alleen de content wordt multimediaal op de computer gepresenteerd, maar de kandidaten voeren ook hun antwoorden met muis en toetsenbord in. Ook de eerste en tweede correctie gebeurt op de computer. Net als bij Authorware is bij gebruik van ExamenTester thuiscorrectie goed mogelijk, zie "Examentester 2.9. quick guide digitaal corrigeren voor docenten" op centraalexamen.cito.nl.

Specifiek: Kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo

Het tweede tijdvak examen wordt door de commissie staatsexamens VO afgenomen in ExamenTester. Voor kandidaten die niet bekend zijn met deze vorm van computerexamen is vanaf april een instructiefilmpje op centraalexamen.cito.nl beschikbaar. Bovendien zullen kandidaten voor het tweede tijdvak examen hierover ook door de commissie staatsexamens VO worden geïnformeerd.

9 Mededelingen per vak voor 2011 vmbo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2011. Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.3.3 en III.5) op www.examenblad.nl.

Er zijn nog steeds signalen dat niet alle docenten bekend zijn met de syllabi waarin de examenstof gespecificeerd wordt. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen.

Leeswijzer globale examenprogramma's

Eventuele onduidelijkheid naar aanleiding van de layout van de globale examenprogramma's over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort, wordt hier uitgelegd. Zie voor de uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Algemene vakken vmbo

9.1.1 Nederlands en de moderne vreemde talen

Zie voor spellingsbeoordeling bij Nederlands deze Maartmededeling onder 1.11.

Door scholen worden vragen gesteld over in het centraal examen getoetste vaardigheden bij de talen. Er verandert bij de reeds bekende examens niets ten opzichte van de afgelopen jaren. Volledigheidshalve worden de getoetste vaardigheden per examen in het volgende overzicht weergegeven:

 • BB papier moderne vreemde talen uitsluitend leesvaardigheid
 • BB papier Nederlands: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid
 • BB-digitaal moderne vreemde talen en Nederlands : lees-, kijk/luister-, schrijfvaardigheid
 • KB papier moderne vreemde talen: uitsluitend leesvaardigheid
 • KB papier Nederlands: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid
 • KB-digitaal (Frans, Duits, Engels en Nederlands): lees-, kijk/luister-, schrijfvaardigheid
 • GL/TL papier (Engels): lees-, schrijfvaardigheid; overige moderne vreemde talen alleen leesvaardigheid.

9.1.2 nask 1, nask 2

De uitgever van Binas heeft "errata" op internet geplaatst. Deze zijn raadpleegbaar op:

http://www.noordhoffuitgevers.nl. De informatie is eveneens raadpleegbaar via een doorlink in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl. Het is toegestaan deze fouten in Binas voorafgaand aan de examenperiode op eenduidige wijze te verbeteren.

Beroepsgerichte vakken vmbo

Geen aanvullende opmerkingen op het reeds gepubliceerde in de Septembermededeling.

Contactadressen bij de examens

Waar voor wat in het kort:

 • wet- en regelgeving: helpdesk van DUO, ICO-VO (10.1)
 • pooling tweede correctie en bestelling opgaven; opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3): DUO/Examendiensten (10.2)
 • vragen m.b.t. levering van de examengegevens: DUO/IPO (10.3)
 • bij vermoede onvolkomenheden in opgaven en correctievoorschriften: Cve-Examenlijn (10.4)
 • problemen met WOLF, installatie en/of werking software bij de afname van examens (Ict-examenhelpdesk) (10.5)
 • afname of afwikkeling van de examens: inspectie (10.6)

Kandidaten kunnen met opmerkingen terecht bij het LAKS. Kandidaten die één van bovenstaande instellingen met hun vragen benaderen worden in het algemeen doorverwezen naar het LAKS.

Cito is niet de instantie die moet worden benaderd bij vermoede fouten in opgaven. Daarvoor neemt u contact op met de Cve-Examenlijn (10.4).

Helpdesk examens, Dienst Uitvoering Onderwijs, ICO/VO

Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel: 079-3232444,

fax: 079-3233220

e-mail: ico@duo.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten

Postbus 30158, 9700 LK Groningen: problemen met examenopgaven, pooling en waardepapieren: tel: 050-5998933 of email: examens@duo.nl.

Opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3), Informatie: 050-5998933

email: examens@duo.nl.

Dienst Uitvoering Onderwijs /Informatiepunt Onderwijs (IPO)

Vragen m.b.t. levering van de examengegevens: ipo@duo.nl

of telefoonnummer (050) 599 90 00.

Examenlijn Cve

Bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift

Postbus 315, 3500 AH Utrecht

tel.: 030-2843055

e-mail: examenlijn@cve.nl

Ict-examenhelpdesk

Er is er een ICT-examenhelpdesk ingericht voor problemen m.b.t. WOLF en de installatie en de werking van de software die bij de examenafnames (ExamenTester en MiniTester) ingezet wordt.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op 'http://centraalexamen.cito.nl', kies: ICT-examenhelpdesk.

Inspectie voortgezet onderwijs

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie.

Voor niet-dringende vragen verzoeken wij u deze te stellen via het contactformulier op www.onderwijsinspectie.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat. Het Loket Onderwijsinspectie geeft indien mogelijk antwoord op uw vraag.

Andere vragen kunt u stellen aan de examencontactpersonen van de inspectie. Deze zijn te bereiken via het Loket Onderwijsinspectie 088 669 6060. In noodgevallen wordt u doorverbonden met een van de inspecteurs belast met examenzaken.