Regeling syllabi centrale examens VO 2012

kenmerk: CvE-10.0776
datum: 15 december 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 20216, woensdag 15 december

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO in 2012. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie h.a.v.o., Staatscourant 2010 nr. 6656 van 14 mei 2010.

Deze examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op Examenblad.nl (kies jaarring 2012). De Syllabi 2012 worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 2 december 2010, nummer 254582.

Besluit:

Artikel 1 Syllabi

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2012, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1, 2 en 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 ten behoeve van de centrale examens in 2012 en vervalt per 1 januari 2013.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2012.

Artikel 4 Bekendmaking

 • 1. 
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2. 
  De syllabi als bedoeld in artikel 1 worden bekend gemaakt op www.Examenblad.nl.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage 1

bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2012

van 30 september 2010, nummer Cve-10.0776

Syllabi v.w.o.

Voor de centrale examens v.w.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlands

Moderne vreemde talen

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

aardrijkskunde

Geschiedenis

Economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

Filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Muziek

beeldende vakken

Bijlage 2

bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2012

van 30 september 2010, nummer Cve-10.0776

Syllabi h.a.v.o.

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlands

Moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

muziek

beeldende vakken

Bijlage 3

bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2012

van 30 september 2010, nummer Cve-10.0776

Syllabi v.m.b.o.

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

beroepsgerichte programma's:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt bb / landbouw-plantenteelt kb / landbouw-plantenteelt gl

landbouw-groene ruimte bb / landbouw-groene ruimte kb/ landbouw-groene ruimte gl

landbouw-bloembinden en -schikken bb / landbouw-bloembinden en -schikken kb / landbouw-bloembinden en -schikken gl

landbouw-dierhouderij en -verzorging bb / landbouw-dierhouderij en -verzorging kb / landbouw-dierhouderij en -verzorging gl

landbouw-verwerking agrarische producten bb / landbouw-verwerking agrarische producten kb / landbouw-verwerking agrarische producten gl

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed bb / landbouw-breed kb / landbouw-breed gl

Toelichting

bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2012

van 30 september 2010, nummer Cve-10.0776

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO in 2012. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie h.a.v.o., Staatscourant 2010 nr. 6656 van 14 mei 2010.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791, houdende vaststelling van de examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vmbo (Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed).

Deze examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.Examenblad.nl (kies jaarring 2012). De syllabi voor 2012 worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2013 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans vastgestelde syllabi 2012.

Specificatie sector landbouw

De nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte examenprogramma's voor de sector Landbouw, zijn van toepassing op de leerlingen die per 1 augustus 2010 worden toegelaten tot het derde leerjaar binnen de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving of het intrasectoraal programma Landbouw-breed, en op de leerlingen die op 1 augustus 2009 zijn toegelaten tot het derde leerjaar binnen de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving of het intrasectoraal programma Landbouw-breed en die na 1 augustus 2011 examen doen.

Sinds 1 augustus 2007 werkt een toenemend aantal scholen, nadat zij hiervoor toestemming verkregen hebben van het ministerie van LNV, reeds met de experimentele versie van deze nieuwe examenprogramma's en met de experimentele versies van de syllabi waarin de examenstof voor het centraal examen is beschreven.

Van de globale examenprogramma's, wordt het c.e.-deel, het gedeelte van het examenprogramma dat in het centraal examen wordt getoetst, nader toegelicht in de syllabi. De syllabi voor het centraal examen 2012 worden middels deze Regeling syllabi centrale examens VO 2012 vastgesteld.

Een syllabus stelt docenten in staat hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

Net als bij de examenprogramma's, die eerder zijn vastgesteld betreffende de algemene vakken, moet ook bij de vakken uit de sector landbouw het resterende gedeelte van het examenprogramma in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

De examenprogramma's bieden de scholen ruimte voor eigen keuzes doordat

 • • 
  de eindtermen veel globaler geformuleerd zijn;
 • • 
  met de vaststelling van de globale examenprogramma's de vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen;
 • • 
  de mogelijkheid ontstaat om relevante onderwerpen aan het s.e.-deel toe te voegen.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan