Regeling vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de mogelijkheid van keuze van meer dan twee profielen

kenmerk: VO/OK/2010/210413
datum: 29 mei 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 9378

Deze regeling vervangt de bijlagen 1, 2a, 2b, en 10a tot en met 14b van de ' Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.- v.m.b.o. ' van 10 juni 2008.

Artikel 52, tweede lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 30, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 bepalen onder meer dat leerlingen/kandidaten die eindexamen of staatsexamen havo of vwo afleggen, op basis van hun examenresultaten voor meerdere profielen kunnen slagen. De betreffende profielen worden dan op het diploma vermeld. De betreffende modellen voor de diplomas havo en vwo zijn daarom aangepast in die zin dat er in voorkomende gevallen ook drie of vier profielen op het diploma kunnen worden vermeld. Daarnaast is een aantal technische aanpassingen in de bijlage aangebracht.


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op

Besluit:

Artikel I. Vervanging bijlagen

De bijlagen 1, 2a, 2b, en 10a tot en met 14b bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. worden vervangen door de bijlagen 1, 2a, 2b, en 10a tot en met 14b bij deze regeling.

Artikel II. Inwerktreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

Artikel 52, tweede lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 30, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 bepalen onder meer dat leerlingen/kandidaten die eindexamen of staatsexamen havo of vwo afleggen, op basis van hun examenresultaten voor meerdere profielen kunnen slagen. De betreffende profielen worden dan op het diploma vermeld.

Bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. zijn de modellen voor de diploma's havo en vwo vastgesteld. In deze modellen, zoals opgenomen in de bijlagen 2a, 2b, 10a en 10b, was het aantal op het diploma te vermelden profielen voor een leerling of staatsexamenkandidaat gemaximeerd op twee. In de praktijk zijn er echter getalenteerde leerlingen die voor drie of zelfs vier profielen slagen.

De betreffende modellen voor de diploma's havo en vwo zijn daarom aangepast in die zin dat er in voorkomende gevallen ook drie of vier profielen op het diploma kunnen worden vermeld. Artikel 52, tweede lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 30, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 bieden hiertoe de ruimte.

Verder is een aantal technische aanpassingen aangebracht.

Allereerst stond in Bijlage 1 bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. op een aantal plaatsen nog de term 'commissie-examen'. Sinds de vorming van het College voor examens per 1 oktober 2009 is de juiste term: college-examen. Dit is aldus aangepast in Bijlage 1.

Voorts zijn de modellen voor de door het College voor examens uit te reiken diploma's, cijferlijsten, certificaten, bewijzen van ontheffing en de daarbij behorende verklaringen technisch aangepast. In de bijlagen 10a tot en met 14b is de ondertekening namens het College voor examens door 'de voorzitter' en 'de secretaris' telkens aangepast aan de bewoordingen van de mandaatverlening door het College voor examens aan de plaatselijke voorzitters en secretarissen van staatsexamenlocaties. De aanduiding van de ondertekenende functionarissen is nu 'de voorzitter staatsexamens VO' en 'de secretaris staatsexamens VO'.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.