Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2010-2011

kenmerk: DUO/OND-2010/31165
datum: 25 mei 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 8432

Deze regeling bevat de vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2010-2011 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2010. Daarnaast stelt deze regeling vast de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2010-2011 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2010.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010 wordt ingetrokken.

Deze regeling trad op 1 augustus 2010 in werking en is per 1 augustus 2011 ingetrokken.


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2010–2011

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2010 van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2010–2011 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2010–2011

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2010–2011 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2010–2011

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2010–2011 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Intrekking

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2010–2011.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld wordt de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen in één regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Hoewel de relatie tussen het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) er altijd al is geweest, is deze relatie door de wettelijke mogelijkheid van de samenwerkingsconstructies tussen het VO en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) nog intensiever geworden. Om de scholen van dienst te zijn is wederom besloten deze samenhangende set van tabellen in één regeling op te nemen.

Met deze regeling worden vastgesteld:

  • 1. 
    de elementcodetabel voor het schooljaar 2010–2011 voor VO-scholen,
  • 2. 
    de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2010–2011, en
  • 3. 
    de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2010–2011.

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het VO per 1 oktober 2010 (Basisregister Onderwijs (BROn), Dienst Uitvoering Onderwijs Groningen) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs Zoetermeer, zoals de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2010. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2010 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2010 zijn geïmplementeerd.

De tabellen worden op een overzichtelijke manier via de internetsite van DUO beschikbaar gesteld aan het veld.

Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van enkele coderingen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er in vergelijking met voorgaande jaren geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Ad 1

De elementcodetabel voor het schooljaar 2010–2011 dat aanvangt op 1 augustus 2010, bevat twee wijzigingen ten opzichte van de elementcodetabel voor het schooljaar 2009–2010. De eerste wijziging heeft betrekking op de naamgeving van de cursussen Engelse stroom en Internationaal Baccalaureaat. De andere heeft betrekking op het vervallen van de codes voor de oude profielen havo en vwo.

De herziening van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) per 1 augustus 2008 heeft gevolgen gehad voor de elementcodetabel VO per 1 augustus 2009. Verder heeft de Basisregistratie instellingen (Brin) voor het VO wijzigingen ondergaan als gevolg van de 'Regeling intra- en intersectorale programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' (VO/OK-2008/33116 van 11 juli 2008). Hierover bent u al eerder geinformeerd in de 'Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010'. Voor de duidelijkheid geef ik in de technische toelichting op de tabellen bij deze regeling nogmaals een korte toelichting op genoemde wijzigingen in de elementcodetabel VO en Brin.

Ad 2

De opleidingentabel volwasseneneducatie bevat geen wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2009–2010.

Ad 3

De wijzigingen in de vakcodetabel hebben betrekking op de uitfasering van het havo en vwo oude stijl en de toevoeging van het vak IT/Informatica dat alleen door scholen gegeven mag worden met een individuele licentie van OCW.

Verder zijn hier geen wijzigingen opgetreden.

Met de vaststelling van deze regeling kan de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2009–2010 (Stcrt. 2009, nr. 118) worden ingetrokken.

Deze regeling zal zowel op de internetsite van DUO (www.ocwduo.nl) als in het Examenblad op internet (www.eindexamen.nl) worden geplaatst en daar zijn te raadplegen. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: DUO/ICO/VO telefoonnummer (079) 323 2444 en DUO/ICO/BVH telefoonnummer (079) 323 2666.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.


Deel deze pagina