Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

kenmerk: CvE-10.0362
datum: 24 maart 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 4974; CFI-Online maart 2010

Deze regeling gaat over de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel van het correctievoorschrift bij de beoordelingsnormen voor de centrale examens vwo, havo, en vmbo. Artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid, van de Wet College voor examens bepaalt dat de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo bij regeling worden vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets.

Het Correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen:

1 Regels voor de beoordeling

2 Algemene regels

3 Vakspecifieke regels

4 Beoordelingsmodel

De eerste twee onderdelen volgen uit het Eindexamenbesluit en deze regeling. Deze onderdelen gelden voor langere tijd, en veranderen alleen als de geciteerde bepalingen veranderen. De voorliggende regeling betreft verder het derde en vierde onderdeel, de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel met zijn voorschriften hoe het gemaakte examenwerk moet worden beoordeeld.


Publicatie op overheid.nl