Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010

kenmerk: CvE-10.0227
datum: 18 februari 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 4929, maandag 29 maart 2010; CFI-Online februari 2010

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, staat in de maartmededeling van 2010.

Deze regeling treedt in werking op 31 maart 2010 en geldt tot 1 maart 2011.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op:

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van de Wet College voor examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2011.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage