Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers

kenmerk: CvE-10.0003
datum: 14 januari 2010
gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 5319; CFI-Online januari 2010

Het College voor Examens heeft in het kader van de Wet College voor Examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van eindexamensscores in cijfers. Met deze regeling voldoet het college aan de gegeven opdracht zoals dat omschreven staat in artikel 2 (tweede lid, aanhef en onderdeel e) van eerder genoemde wet. De betreffende voorschriften zijn niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de daarbij behorende bijlage. Een toelichting daarop vindt u in de toelichtende tekstblokken in de genoemde bijlage.

Deze regeling treedt op 8 april 2010 in werking.

Nb. Deze regeling is per 20 april 2011 ingetrokken vanwege de 'Regeling omzetting scores centrale examens in 2011, CvE-11.0167


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 2 maart 2010, nummer VO/OK/190619;

Besluit:

Artikel 1

De omzetting van scores in cijfers, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor examens geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Toelichting

Met deze regeling, die op 2 maart 2010 is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voldoet het College voor examens aan de hem in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet College voor examens opgedragen taak om regels te stellen voor de omzetting van eindexamenscores in cijfers. Gelet op de aard van betreffende voorschriften zijn deze niet opgenomen in de regeling zelf, maar in de daarbij behorende bijlage. Voor een toelichting op de voorschriften wordt verwezen naar de toelichtende tekstblokken in die bijlage.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage