Regeling vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met vorming van het College voor examens

kenmerk: 2009/VO/165649
datum: 10 november 2009
gepubliceerd: Regelingen OCW op www.cfi.nl 2009; CFI-Online november 2009

Op 1 oktober 2009 is de Wet College voor examens in werking getreden. Dit betekent dat de 'Staatsexamencommissie VO', met ingang van dezelfde datum is opgeheven. De taken van de commissie worden nu overgenomen door het ' College voor examens '.

Door deze wijziging moeten onder meer de modellen voor de staatsexamendiploma's voor vwo, havo, vmbo, de cijferlijsten van deelstaatsexamens, de certificaten van staatsexamens en de bewijzen van ontheffing met behorende verklaring worden aangepast. Deze regeling geeft hieraan uitvoering.

In de bijlage van de regeling zijn de nieuwe modellen opgenomen.


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 11, zesde lid, artikel 30, vijfde lid, en artikel 31, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Artikel I Vervanging bijlagen 10a tot en met 14b

De bijlagen 10 a tot en met 14b bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. worden vervangen door de bijlagen 10a tot en met 14b bij deze regeling.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlagen

Toelichting

Algemene toelichting

Op 1 oktober 2009 is de Wet College voor examens (Stb. 2009, 93) in werking getreden. Het College voor examens is een zelfstandig bestuursorgaan dat per die datum onder meer de taken heeft overgenomen van de voormalige Staatsexamencommissie VO. De Staatsexamencommissie VO is per 1 oktober 2009 opgeheven.

De Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. stelt onder meer de modellen vast voor de staatsexamendiploma's v.w.o., ha.v.o. en v.m.b.o., cijferlijsten van (deel)staatsexamens, certificaten van staatsexamens, en bewijzen van ontheffing met bijbehorende verklaring. De desbetreffende modellen zijn opgenomen in de bijlagen 10a tot en met 14b bij genoemde regeling.

De aanhef van deze modellen luidde tot nu toe als volgt: De Staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO. Omdat de Staatsexamencommissie VO per 1 oktober 2009 niet meer bestaat zijn deze modellen technisch aangepast in die zin dat nu de rechtsopvolger van de Staatsexamencommissie VO in de aanhef wordt genoemd: Het College voor examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor examens.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel II

Deze regeling werkt terug tot en met 1 oktober 2009 omdat per die datum het College voor examens de instantie is met wettelijke bevoegdheden met betrekking tot de staatsexamens voortgezet onderwijs.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart