Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2011

kenmerk: CEVO-09.1043
datum: 29 september 2009

Deze mededeling gaat over de syllabi centrale examens vmbo 2011.

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007 (Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 13 juni 2007, p. 16; www.cfi.nl , regelingen OCW, juni 2007).

De vmbo bijlage (2) is vervangen bij 'Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs' (VO/OK-2009/80256) van 1 april 2009 (Staatscourant nr 73 van 17 april 2009, www.cfi.nl , regelingen OCW, april 2009).

In de syllabi 2011 is de examenstof voor de centrale examens 2011 beschreven.

De examenprogramma's en de syllabi zijn ook te raadplegen op Examenblad.nl (kies jaarring 2011).

De syllabi worden uitsluitend in digitale vorm gepubliceerd. In iedere syllabus zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus (voor het examenjaar 2010) geel gemarkeerd. Voor de meeste vakken is de syllabus niet of nauwelijks veranderd. Voor de vakken waarbij de syllabus wel is gewijzigd betreft het kleine wijzigingen. Meestal zijn dat verfijningen van de vorige syllabus.

Het is raadzaam bij eerste raadpleging van een syllabus de desbetreffende versie van de inleiding door te lezen.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan


Syllabi vmbo

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2011 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 

beroepsgerichte programma's:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

Toelichting

De nieuwe examenprogramma's (geldend voor de eindexamens vanaf 2008) zoals gepubliceerd in de Regeling vaststelling examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. (VO/OK-2007/13731) van 4 juni 2007 (Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 13 juni 2007, p. 16; www.cfi.nl, regelingen OCW, juni 2007) waarbij bijlage (2) is vervangen bij 'Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs' (VO/OK-2009/80256) van 1 april 2009 (Staatscourant nr 73 van 17 april 2009, www.cfi.nl, regelingen OCW, april 2009), zijn ten opzichte van de oude programma's (eindexamens 2007 en eerder) veranderd van opzet.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel (c.e. - centraal examen) is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

Bijzonderheden

sector landbouw

In opdracht van het ministerie van LNV heeft de CEVO, samen met vele anderen, nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte concept-examenprogramma's voor de sector Landbouw ontwikkeld. Sinds 1 augustus 2007 werkt een toenemend aantal scholen, nadat zij hiervoor toestemming verkregen hebben van het ministerie van LNV, met deze experimentele examenprogramma's en met syllabi waarin de examenstof voor het centraal examen is beschreven.

Als deze globale examenprogramma's in werking treden zal het c.e.-deel, het gedeelte van het examenprogramma dat in het centraal examen wordt getoetst, nader worden toegelicht in een syllabus. Deze syllabus stelt docenten in staat hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

Net als bij de huidige examenprogramma's moet het resterende gedeelte van het examenprogramma in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

De examenprogramma's nieuwe stijl bieden de scholen ruimte voor eigen keuzes doordat

  • de eindtermen veel globaler geformuleerd zijn;
  • met de vaststelling van de globale examenprogramma's de vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen;
  • de mogelijkheid ontstaat om relevante onderwerpen aan het s.e.-deel toe te voegen.

Naar verwachting treden deze examenprogramma's in werking per 1 augustus 2010 en zullen gelden voor de leerlingen die vanaf dat moment aan het derde leerjaar beginnen.


Deel deze pagina