Mededeling vaststelling syllabi centraal examen havo en vwo 2011

kenmerk: CEVO-09.1042
datum: 29 september 2009
gepubliceerd: regelingen OCW; CFI-Online september 2009

Deze mededeling gaat over de syllabi centrale examens havo en vwo 2011. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's h.a.v.o. en v.w.o. zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, Staatscourant 2007 nr . 111.

Deze examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op Examenblad.nl (kies jaarring 2011). De Syllabi 2011 worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan


Syllabi havo

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2011 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

Nederlands

Moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

muziek

beeldende vakken

Syllabi vwo

Voor de centrale examens v.w.o. 2011 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

Nederlands

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

muziek

beeldende vakken

Toelichting

Voor de eindexamens vanaf 2008 gelden de examenprogramma's zoals gepubliceerd in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr . 111). Deze examenprogramma's zijn van toepassing op de centrale examens havo vanaf 2009 en vwo vanaf 2010.

Van deze globale examenprogramma's wordt een vast gedeelte centraal geëxamineerd. Dat deel is nader toegelicht in de syllabus. Aan de hand van de syllabus kunnen docenten hun leerlingen op het centraal examen voorbereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen getoetst.

De syllabi worden jaarlijks vastgesteld, voor het centraal examen 2011 is dan ook alleen de syllabus 2011 van toepassing. De wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2010 zijn beperkt en zijn in de syllabi ook zichtbaar aangegeven.