Mededeling exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2011 en eventueel 2012

kenmerk: CEVO-09.1044
datum: 29 september 2009
gepubliceerd: CFI Online 2009; CFI-Online september 2009

Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen met:

  • de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5209 van 9 september 2004 (Staatscourant nr. 182 van 22 september 2004);
  • de Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5210 (Staatscourant nr. 182 van 22 september 2004);
  • de regeling Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg VO/OK-2006/12881 van 28 april 2006, (Staatscourant nr. 89 van 8 mei 2006).

Algemeen

Mededeling exameneenheden 2011 en, indien van toepassing, 2012

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2011 en, indien van toepassing, 2012 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze mededeling.

Bekendmaking

De mededeling zal met de bijlagen worden gepubliceerd via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De mededeling en bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Examenblad.nl.

Toelichting

In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de huidige examenprogramma's voor het vmbo-groen, wordt per beroepsgericht programma aangegeven welke exameneenheden in aanmerking komen voor toetsing in het centraal examen.

Door deze mededeling geeft de CEVO voor de examenjaren 2011 en, indien van toepassing, ook voor 2012 uitvoering aan het bepaalde in paragraaf 2.3.

Voor het examenjaar 2010 heeft de CEVO de examenstof al eerder bekend gemaakt: Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010 (kenmerk: CEVO-07.1038, datum: 29 mei 2007, gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 107, 7 juni 2007, p. 12; CFI-Online 5 juni 2007).

In de bijlage bij deze mededeling wordt voor landbouw-breed en voor de vakrichtingen en de ondersteunende vakken van het afdelingsprogramma per leerweg aangegeven welke exameneenheden in 2011 en eventueel in 2012 centraal worden geëxamineerd.

Examenprogramma's nieuwe stijl

In opdracht van het ministerie van LNV heeft de CEVO, samen met vele anderen, nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte examenprogramma's voor de sector Landbouw ontwikkeld. Scholen, die hiervoor toestemming van het ministerie van LNV hebben verkregen, werken al met deze experimentele examenprogramma's.

Als deze globale examenprogramma's in werking treden zal het c.e.-deel, het gedeelte van het examenprogramma dat in het centraal examen wordt getoetst, nader worden toegelicht in een syllabus. Deze syllabus stelt docenten in staat hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

Net als bij de huidige examenprogramma's wordt het resterende gedeelte van het examenprogramma in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's nieuwe stijl bieden de scholen ruimte voor eigen keuzes doordat

  • de eindtermen veel globaler geformuleerd zijn;
  • met de vaststelling van de globale examenprogramma's de vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen;
  • de mogelijkheid ontstaat om relevante onderwerpen aan het s.e.-deel toe te voegen.

Naar verwachting treden deze examenprogramma's in werking per 1 augustus 2010 en zullen gelden voor de leerlingen die vanaf dat moment aan het derde leerjaar beginnen.

Tot die tijd zijn de huidige examenprogramma's (zie onder 'relatie tot eerdere mededelingen') van kracht.

Mochten de huidige examenprogramma's in het examenjaar 2012 nog gelden, dan is middels deze mededeling de c.e.-stof voor dit examenjaar alvast bekend.

Ongeacht of hun school werkt met het huidige examenprogramma of het experimentele examenprogramma, leggen alle BB-kandidaten hetzelfde cspe af. Hetzelfde geldt voor de KB-kandidaten.

Voor de GL ligt dat anders:

Wanneer gewerkt wordt met het huidige examenprogramma leggen de GL-kandidaten een cse GL af waarvan de examenstof in deze mededeling bekend is gemaakt.

Wanneer met het experimentele gewerkt wordt leggen de GL-kandidaten een cspe GL af, waarvan de examenstof vermeld is in de syllabus die een toelichting is op het c.e-deel van het experimentele examenprogramma.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlage

Pijl omhoog