Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011

kenmerk: CEVO-09.0814
datum: 9 juni 2009
gepubliceerd: Staatscourant 2009, nr. 128, donderdag 23 juli

Deze regeling geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2011 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. Tevens geeft de regeling een vooruitblik op de hulpmiddelen die bij de examens in 2011 zijn toegestaan.

Het rooster voor de centrale examens (eerste tijdvak) en aanvang tweede tijdvak van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011 is opgenomen in bijlage 1A en 1B. In bijlage 1C wordt een tijdschema gegeven van het centraal examen 2011.

Hulpmiddelen zoals toegestaan bij het centraal examen 2011 zijn opgenomen in bijlagen 2A (vmbo) en 2B (havo/vwo) bij deze regeling. In bijlage 2C wordt een vooruitblik gegeven op de toegestane hulpmiddelen na 2011.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2010 in werking.

Let op: De bijlagen 1a, 1b en 1c zijn op 12 juli 2010 vervangen. Hieronder treft u de nieuwe bijlagen aan.


Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

 • artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,
 • artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000;

Besluit:

Artikel 1

De dagen waarop in 2011 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 16 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 9 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 20 juni in de andere vormen van onderwijs;
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1A bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1B bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2011 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

a.

Voorzover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:

 • 1. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • 2. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • 3. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.

b.

In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4

Bij de centrale examens 2011 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo.

Artikel 5. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2010

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011

De voorzitter van de CEVO,

H.W. Laan.

Bijlagen

Let op: bijlagen 1a, 1b en 1c zijn op 12 juli 2010 vervangen.


Deel deze pagina