Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010

kenmerk: CFI/OND-2009/24695
datum: 5 juni 2009
gepubliceerd: Staatscourant 2009, nr. 188, dinsdag 30 juni; CFI-Online 5 juni 2009

Deze regeling bevat de vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2009-2010 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2009. Daarnaast stelt deze regeling vast de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2009-2010 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2009.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2009 in werking.


Artikel 1 Vaststelling elementcodetabel vo schooljaar 2009-2010

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2009 van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2 Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2009-2010 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3 Vaststelling vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2009-2010 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4 Intrekking

De Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010. Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld wordt de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen in één regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Hoewel de relatie tussen het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) er altijd al is geweest, is deze relatie door de wettelijke mogelijkheid van de samenwerkingsconstructies tussen het VO en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) nog intensiever geworden. Om de scholen van dienst te zijn is wederom besloten deze samenhangende set van tabellen in één regeling op te nemen.

Met deze regeling worden vastgesteld:

1. de elementcodetabel voor het schooljaar 2009-2010 voor vo-scholen,

2. de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2009-2010, en

3. de vakcodetabel voor het vo en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2009-2010.

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het vo per 1 oktober 2009 (Basisregister Onderwijs (Bron), IB-Groep) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij de Centrale Financiën Instellingen (CFI), zoals de Basisregistratie Instellingen (Brin). Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2009. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2009 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2009 zijn geïmplementeerd.

Ad 1

De elementcodetabel voor het schooljaar 2009-2010 dat aanvangt op 1 augustus 2009, bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de elementcodetabel voor het schooljaar 2008-2009. Deze wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van het lyceum als te onderscheiden schoolsoort.

De herziening van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) per 1 augustus 2008 heeft gevolgen gehad voor de elementcodetabel vo. U bent hierover al eerder geïnformeerd in de "Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (vo), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009" (CFI BVO-2008/21312 van 16 augustus 2008). In die regeling is u verder meegedeeld dat de wetswijziging ruimte liet om de aanpassingen in de elementcodetabel VO pas met ingang van 1 augustus 2009 door te voeren.

Verder heeft de Basisregistratie instellingen (Brin) voor het vo wijzigingen ondergaan als gevolg van de "Regeling intra- en intersectorale programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)" (VO/OK-2008/33116 van 11 juli 2008). In de technische toelichting op de tabellen bij deze regeling geef ik een toelichting op de wijzigingen in de elementcodetabel VO en Brin voor komend schooljaar.

Ad 2

De opleidingentabel volwasseneneducatie bevat geen wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2008-2009.

Ad 3

In de toelichting bij de vakcodetabel voor het vo en de volwasseneneducatie worden de wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 expliciet vermeld. De wijzigingen hebben betrekking op een aantal nieuwe vakken en de aanpassing van een aantal vaknamen en hun inhoud. Deze regeling zal naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. Met de vaststelling van deze regeling kan de Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 (Stcrt. 2007, nr. 206) worden ingetrokken. Deze regeling zal zowel op de internetsite van CFI (www.cfi.nl) als in het Examenblad op internet (www.eindexamen.nl) worden geplaatst en daar zijn te raadplegen.

Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: CFI/ICO/VO telefoonnummer 079-3232444 en CFI/ICO/BVH telefoonnummer 079-3232666.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J. van Bijsterveldt-Vliegenthart


Deel deze pagina