Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009

kenmerk: VO/OK-2009/97670
datum: 12 mei 2009
gepubliceerd: Staatscourant 2009, nr. 92, woensdag 20 mei 2009; CFI-Online mei 2009

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin de staatsexamencommissie het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze beginnen, is te vinden in de digitale Maartmededeling 2009.

Deze regeling treedt in werking op 22 mei 2009 en geldt tot 1 maart 2010.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

  • artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Algemeen

In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin in het tweede tijdvak niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land, de staatsexamencommissie het centraal examen als onderdeel van het eindexamen afneemt.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, is te vinden in de digitale maartmededeling van 2009 op de website 'Examenblad.nl').

Administratieve lasten

Deze maatregel brengt voor de scholen enige administratieve lasten met zich mee, namelijk de aanmeldingsprocedure van de kandidaten. Doordat de staatsexamencommissie het afnemen van het examen, inclusief het toezicht en de correctie, verzorgt, is er aan de andere kant sprake van een lastenvermindering, die de extra handeling van het opgave doen van de kandidaten (ruimschoots) compenseert. Per saldo is er van toename van administratieve lasten dan ook geen sprake. De regeling is derhalve niet ter toetsing voorgelegd aan Actal.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage