Mededeling vaststelling syllabi centraal examen havo en vwo 2010

kenmerk: CEVO-08.1320
datum: 27 november 2008
gepubliceerd: regelingen OCW; CFI-Online november 2008

De syllabi centrale examens havo en vwo 2010 zijn vastgesteld. Ze sluiten aan bij de examenprogrammas h.a.v.o. en v.w.o. in de Regeling examenprogrammas voortgezet onderwijs (4 juni 2007, kenmerk VO/OK-2007/13731).


Algemeen

Deze mededeling gaat over de syllabi centrale examens havo en vwo 2010. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's h.a.v.o. en v.w.o. zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, Staatscourant 2007 nr . 111. Deze examenprogramma's en de syllabi zijn ook te raadplegen op Examenblad.nl (www.examenblad.nl, kies jaarring 2010).

Voor havo is het centraal examen 2010 het tweede jaar waarop de nieuwe examenprogramma's van toepassing zijn. De syllabi havo voor 2010 worden uitsluitend in digitale vorm gepubliceerd.

Voor vwo is het centraal examen in 2010 voor het eerst gebaseerd op de nieuwe examenprogramma's. De Syllabi vwo voor 2010 zijn eenmalig in de zomer van 2008 aan de scholen gezonden. Deze vwo syllabi zijn ook te raadplegen op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Syllabi havo

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2010 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

 

algemene vakken:

Nederlands

Moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (algemeen)

muziek

beeldende vakken

Syllabi vwo

Voor de centrale examens v.w.o. 2010 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

 

algemene vakken:

Nederlands

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (algemeen)

muziek

beeldende vakken (wordt juni 2009 bekendgemaakt)

Toelichting

De nieuwe Examenprogramma's (geldend voor de eindexamens vanaf 2008) zoals gepubliceerd in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr . 111), zijn ten opzichte van de oude programma's (eindexamens 2007 en eerder) veranderd van opzet.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel (c.e. - centraal examen) is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma moet in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

De syllabi 2010 vwo op Examenblad.nl wijken voor wat betreft de inhoud van de centraal te examineren stof niet af van de aan de scholen toegezonden papieren versies. In de digitale syllabi wiskunde A, B en C is hoofdstuk 5 over de hulpmiddelen verduidelijkt. In de syllabus kunst (algemeen) is de onterechte suggestie van een mogelijkheid tot schoolexamendeel verwijderd en is duidelijker de positie van het vak als afzonderlijk centraal examen gemarkeerd. Voorts is in de syllabi het definitieve examenprogramma opgenomen, soms leidend tot een gewijzigde nummering in de syllabus. Het wordt aangeraden kennis te nemen van de wijzigingen.

In de syllabi 2009 en 2010 havo kunst (algemeen) is eveneens de onterechte suggestie van een mogelijkheid tot schoolexamendeel verwijderd en is duidelijker de positie van het vak als afzonderlijk centraal examen gemarkeerd.

In de syllabi 2009 en concept syllabi 2010 voor havo economie en muziek, en de concept syllabus 2010 vwo muziek, was de vermelde tijdsduur van het centraal examen niet juist weergegeven. Dit is hersteld in de juiste tijdsduur van 2,5 uur, conform de tijdsduur vermeld in het rooster voor de centrale examens.