Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2010

kenmerk: CEVO-08.1269
datum: 13 november 2008

Deze mededeling gaat over de syllabi centrale examens vmbo 2010. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, Staatscourant 2007 nr. 111. Deze examenprogramma's en de syllabi zijn ook te raadplegen op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl,.

De syllabi worden uitsluitend in digitale vorm gepubliceerd. In iedere syllabus zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus (voor de examenjaren 2008 en 2009) geel gemarkeerd. Voor veel vakken is de syllabus niet veranderd. Voor de vakken waarbij de syllabus wel is gewijzigd betreft het kleine wijzigingen. Meestal zijn dat verfijningen van de vorige syllabus.

De inleiding bij de syllabi is er in twee versies: voor de algemene vakken respectievelijk de beroepsgerichte vakken. Het is raadzaam bij eerste raadpleging van een syllabus de desbetreffende versie van de inleiding door te lezen.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan


Syllabi vmbo

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2010 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

 

algemene vakken

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 

beroepsgerichte programma's

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

instalektro

installatietechniek

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

Toelichting

De nieuwe Examenprogramma's (geldend voor de eindexamens vanaf 2008) zoals gepubliceerd in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr . 111), zijn ten opzichte van de oude programma's (eindexamens 2007 en eerder) veranderd van opzet.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel (c.e. - centraal examen) is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma moet in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

Bijzonderheden

1. Sector landbouw

Met ingang van 1 augustus 2007 is een aantal pilotscholen in het derde leerjaar gestart met een experimentele versie van het geglobaliseerde examenprogramma Landbouw-breed 1).

Een tweede tranche van deze pilot startte in het begin van het schooljaar 2008/2009 met het derde leerjaar. Pilotscholen konden in de tweede tranche, behalve voor het experimentele intrasectorale programma landbouw-breed, ook toestemming verkrijgen om te werken met een experimentele versie van het geglobaliseerde afdelingsprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving 2).

Voor deze pilotscholen beschrijven de conceptsyllabi op www.cevo.nl (kies: Syllabi vmbo) de examenstof voor de centrale examens van 2009 en 2010.

De 'niet-pilotscholen' werken nog op basis van het oude examenprogramma 3) en de examenstof die is aangewezen voor 2009 en 2010 4).

Voor de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg nemen de pilotscholen in 2009 en 2010 dezelfde cspe's af als de niet-pilotscholen. Voor de gemengde leerweg (GL) ligt dat anders: de pilotscholen nemen in principe het cspe GL af, voor de niet-pilotscholen geldt nog het cse GL.

1) Tijdelijke beleidsregel van de Minister van LNV inzake verlening van toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed (Staatscourant 21 mei 2007, nr. 94).

2) Tijdelijke beleidsregel verlening toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed en het experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving (Staatscourant 21 mei 2008, nr. 95).

3) Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo (9 september 2004, TRCJZ/2004/5210, Staatscourant nr. 182 van 22 september 2004). 9 september 2004;

4) Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010 (CEVO-07.1038, Staatscourant 2007, nr. 107, 7 juni 2007, CFI-Online 5 juni 2007)

2. Nieuwe beroepsgerichte vakken

Voor de nieuwe beroepsgerichte vakken techniek-breed, ict-route, intersectoraal en sport, dienstverlening en veiligheid) zijn examenprogramma's vastgesteld 5). Papieren exemplaren van deze examenprogramma's zijn in september 2008 aan de scholen gezonden, die deze nieuwe beroepsgerichte vakken aanbieden. De examenprogramma's staan ook op Examenblad.nl.

De CEVO heeft eenmalig papieren versies van de syllabi voor de nieuwe beroepsgerichte vakken aan de scholen gezonden. Dit betreft syllabi voor de spe's (spe = schriftelijk en praktisch examen) in het examenjaar 2009 en de cspe's (cspe = centraal schriftelijk en praktisch examen) in 2010. Ook deze syllabi zijn gepubliceerd op Examenblad.nl.

Dat in 2009 gesproken wordt van spe's en vanaf 2010 van cspe's komt doordat voor de nieuwe beroepsgerichte vakken in 2009 nog geen sprake van een centraal examen. Nadere informatie hierover staat in de activiteitenplanning voor de zogeheten spe's 2009. Zie onderdeel III.5 van de Septembermedeling eindexamens 2009 op Examenblad.nl.

De gepubliceerde syllabi voor de nieuwe beroepsgerichte vakken gelden dus zowel voor de spe's van het examenjaar 2009 als voor de cspe's van het examenjaar 2010.

5) Regeling intra- en intersectorale programma's v.m.b.o. (VO/OK-2008/33116, 11 juli 2008, Staatscourant nr. 140, 23 juli2008; CFI-Online 11 juli 2008)