Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009

kenmerk: CFI/BVO-2008/21312
datum: 16 augustus 2008
gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 167, vrijdag 29 augustus; CFI-Online 16 augustus 2008

Deze regeling bevat de vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2008-2009 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2008. Daarnaast stelt deze regeling vast de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2008-2009 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2008.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 31 augustus 2008 in werking.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

 • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2008-2009

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2008 van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijs) voor het schooljaar 2008-2009 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2 Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2008-2009 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3 Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2008-2009 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4 Intrekking

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2008-2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld is besloten om opnieuw de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen in één regeling vast te stellen Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Hoewel de relatie tussen het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) er altijd al is geweest, is deze relatie door de wettelijke mogelijkheid van de samenwerkingsconstructies tussen het VO en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) nog intensiever geworden. Om de scholen van dienst te zijn is wederom besloten deze samenhangende set van tabellen in één regeling op te nemen.

Met deze regeling worden vastgesteld:

 • 1.  
  de elementcodetabel voor het schooljaar 2008-2009 voor VO-scholen,
 • 2.  
  de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2008-2009, en
 • 3.  
  de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2008- 2009.

Ad 1

De elementcodetabel voor het schooljaar 2008-2009 dat aanvangt op 1 augustus 2008, bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de elementcodetabel voor het schooljaar 2007-2008. Deze wijzigingen hebben betrekking op een aantal codes voor het vijfde leerjaar van de nieuwe 2e fase. Verder zijn vijf nieuwe codes toegevoegd voor de leerlingen die de experimentele leergang vmbo-mbo2 gaan volgen. Zie hiervoor de "Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 " (Stcrt. 2008, nr. 111).

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het VO per 1 oktober 2008 (Basisregister Onderwijs (BROn), IB-Groep) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij de Centrale Financiën Instellingen (CFI), zoals de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2008. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2008 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2008 zijn geïmplementeerd.

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296) in werking getreden. Hiermee wijzigt de wetgeving op het gebied van de voorzieningenplanning voor het voortgezet onderwijs. De wijzigingen hebben betrekking op de regelgeving rondom fusie en herschikking; stichting via het Plan van Scholen en de regelgeving ten aanzien van de Regionale Arrangementen. De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de manier waarop scholen in overleg met elkaar, binnen een regio onderwijsvoorzieningen tot stand kunnen brengen. Ook zal het huidige onderscheid tussen scholen voor atheneum, gymnasium en lyceum komen te vervallen. De school voor vwo wordt opnieuw geïntroduceerd met als verschijningsvormen gymnasium en atheneum. De naam van de vbo afdeling grafische techniek wordt gewijzigd in grafimedia. Deze veranderingen hebben structurele gevolgen voor het systeem van de voorzieningenplanning in het VO, de leerlingtelling, het (licentie)systeem Basisregistratie Instellingen (BRIN) bij CFI en de jaarlijkse regeling tot vaststelling van de element- en vakcodetabel VO. Een zorgvuldig invoeringstraject is vereist. De wetswijziging laat ruimte om deze wijzigingen pas in het schooljaar 2009-2010 door te laten werken in de leerlingtelling. Dit betekent dat er in de onderhavige regeling voor het schooljaar 2008-2009 nog geen wijzigingen in de elementcodetabel noodzakelijk zijn. In het schooljaar 2008-2009 zal hierdoor een situatie ontstaan waarbij in de gewijzigde wet andere benamingen worden gehanteerd dan de benamingen die zijn opgenomen in de elementcodetabel waarin deze wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd. De wetswijzigingen hebben voor het schooljaar 2008-2009 in ieder geval geen gevolgen voor de leerlingentelling per 1 oktober 2008. De leerlingen kunnen/moeten op die datum op de gebruikelijke manier worden geteld aan de hand van de elementcodes zoals die zijn vastgesteld met deze regeling. Ten behoeve van de leerlingtelling per 1 oktober 2009 (schooljaar 2009-2010) zullen de betreffende elementcodes naar verwachting in begin maart 2009 in gewijzigde vorm worden vastgesteld.

Ad 2

De opleidingentabel volwasseneneducatie bevat geen wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2007-2008.

Ad 3

In de toelichting bij de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie worden de wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2007-2008 expliciet vermeld. De wijzigingen hebben betrekking op een aantal nieuwe vakken en de aanpassing van een aantal vaknamen en hun inhoud. Deze regeling zal naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. Met de vaststelling van deze regeling kan de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 (Stcrt. 2007, nr. 206) worden ingetrokken.

Deze regeling zal zowel op de internetsite van CFI (www.cfi.nl) als in het Examenblad op internet (www.eindexamen.nl) worden geplaatst en daar zijn te raadplegen.

Aanvullende informatie is te verkrijgen bij:

 • CFI/ICO/VO telefoonnummer 079-3232444 en
 • CFI/ICO/BVH telefoonnummer 079-3232666.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlagen


Deel deze pagina