Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010

kenmerk: CEVO-08.0941
datum: 24 juni 2008
gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 138, maandag 21 juli

Vanaf 2010 worden de regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens voor vwo, havo en vmbo en de regeling die het rooster van de centrale examens vastlegt, samengevoegd in de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010. De nieuwe regeling geeft tevens een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens in 2010 beginnen.

Het rooster voor de centrale examens (eerste tijdvak) en aanvang tweede tijdvak van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 is opgenomen in bijlage 1A en 1B. In bijlage 1C wordt een tijdschema gegeven van het centraal examen 2010.

Hulpmiddelen zoals toegestaan bij het centraal examen 2010 zijn opgenomen in bijlagen 2A (vmbo) en 2B (havo/vwo) bij deze regeling. In bijlage 2C wordt een vooruitblik gegeven op de toegetsane hulpmiddelen na 2010.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2009 in werking.

Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

 • artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,
 • artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000;

besluit:

Artikel 1.

De dagen waarop in 2010 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 17 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 10 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 23 juni in de andere vormen van onderwijs;
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2.

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1A bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1B bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2010 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

Artikel 3.

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

 • a. 
  Voorzover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt: 1. In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.). 2. In de basisberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken. 3. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4.

Bij de centrale examens 2010 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo.

Artikel 5. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook geradpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2009.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Toelichting

Vanaf het centraal examen 2010 wordt de regeling toegestane hulpmiddelen gekoppeld aan de regeling die het rooster van het centraal examen vastlegt; en gepubliceerd ongeveer twee jaar voor het betreffende centraal examen. De toegestane hulpmiddelen voor het centraal examen 2010 zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2A voor het vmbo en bijlage 2B voor havo en vwo. Ten behoeve van de planning van scholen op langere termijn wordt in bijlage 2C een vooruitblik gegeven op de toegestane hulpmiddelen na 2010.

Bijlagen


Deel deze pagina