Regeling toegestane hulpmiddelen 2009

kenmerk: CEVO-08.0896
datum: 20 juni 2008
gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 123, 30 juni 2008

Hulpmiddelen zoals toegestaan bij het centraal examen 2009 zijn opgenomen in bijlagen 1 (vmbo) en 2 (havo/vwo) bij deze regeling.

Deze regeling treedt op 30 september 2008 in werking.

Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

Gelet op artikel 39 , eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 (Stb. 358);

besluit:

Artikel 1.

Bij de centrale examens 2009 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1 voor het vmbo en bijlage 2 voor havo en vwo.

Artikel 2.

De CEVO publiceert ieder jaar een lijst van de informatieboeken voor de vakken waar deze zijn toegestaan, van de toegestane atlassen voor het vak aardrijkskunde, en van de toegestane typen grafische rekenmachine.

Artikel 3.

Op 30 september 2008 wordt de volgende regeling ingetrokken:

CEVO-07.1690, van 20 september 2007, Staatscourant van 2 oktober 2007, nr. 190

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 30 september 2008.

Artikel 5. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen 2009.

Bijlagen


Deel deze pagina