Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008

kenmerk: VO/OK-2008/9439
datum: 15 mei 2008
gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 106, donderdag 5 juni 2008, p. 11

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin de staatsexamencommissie het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze beginnen, is te vinden in de digitale Maartmededeling van 2008.

Deze regeling treedt in werking op 8 juni 2008 en geldt tot 1 maart 2009.


Besluit

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op:

artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

besluit

Artikel 1

1. De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

2. De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., van de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, af in afdelingsvakken en de intrasectorale programma's, bedoeld in de artikelen 26i, lid 1, respectievelijk 26j van het Inrichtingsbesluit W.V.O.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Algemeen

In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin in het tweede tijdvak niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land, de staatsexamencommissie het centraal examen als onderdeel van het eindexamen afneemt.

Voor een geleidelijke invoering van een nieuwe vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor de beroepsgerichte programma's in de gemengde leerweg kunnen scholen in 2008 op grond van artikel 5 van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs nog een beroepsgericht vak in de gemengde leerweg afsluiten met een centraal schriftelijk examen (cse), gebaseerd op de oude examenprogramma's.

Ook deze centraal schriftelijke examens in afdelingsvakken en intrasectorale programma's van de gemengde leerweg worden in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie afgenomen.

De afdelingsvakken zijn:

 • bouwtechniek,
 • metaaltechniek,
 • elektrotechniek,
 • voertuigentechniek,
 • installatietechniek,
 • transport en logistiek,
 • verzorging,
 • uiterlijke verzorging,
 • administratie,
 • handel en verkoop,
 • mode en commercie,
 • consumptief en
 • landbouw en natuurlijke omgeving.

Grafische techniek/grafimedia is hier niet genoemd omdat dit vak in het centraal examen in de gemengde leerweg uitsluitend een cspe kent.

De intrasectorale programma's zijn:

 • metalektro,
 • bouw-breed,
 • instalektro,
 • zorg-en-welzijn-breed,
 • handel en administratie,
 • consumptief-breed,
 • landbouw-breed.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, is te vinden in de digitale maartmededeling van 2008 op de website 'Examenblad.nl'

Administratieve lasten

Deze maatregel brengt voor de scholen enige administratieve lasten met zich mee, namelijk de aanmeldingsprocedure van de kandidaten. Doordat de staatsexamencommissie het afnemen van het examen, inclusief het toezicht en de correctie, verzorgt is er aan de andere kant sprake van een lastenvermindering die de extra handeling van het opgave doen van de kandidaten (ruimschoots) compenseert. De gevolgen hiervan zijn geringer dan 10.000 euro. De regeling is derhalve niet ter toetsing voorgelegd aan Actal.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage, behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008

Vak/niveau

Vmbo BB

Vmbo KB

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Vwo

Arabisch

X

X

X

X

 

X

Arabisch 1,2

       

X

 

Dans

   

X

X

   

Drama

   

X

X

   

Economie 1

         

X

Filosofie

       

X

X

Frans

X

X

       

Fries

   

X

X

 

X

Fries 1

       

X

 

Fries 1,2

       

X

 

Grieks

         

X

Handenarbeid

       

X

X

Latijn

         

X

Maatschappijleer

       

X

X

Maatschappijleer II

 

X

X

X

   

Muziek

   

X

X

X

X

Russisch

         

X

Russisch 1,2

       

X

 

Spaans

X

X

X

X

 

X

Spaans 1,2

       

X

 

Tekenen

       

X

X

Textiele werkvormen

       

X

X

Turks

X

X

X

X

 

X

Turks 1,2

       

X

 

Deel deze pagina