Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

kenmerk: VO/OK/2007/18980
datum: 10 augustus 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 169, 3 september 2007, p. 4; CFI-Online 11 augustus 2007

Vanaf 1 augustus 2007 zullen de scholen werken met nieuwe profielen. Voorde vakken zullen dan nieuwe examenprogramma's gelden, met nieuwe examens.

Deze regeling bevat een voorziening voor de situatie waarin een kandidaat een aantal vakken voor het examen havo of vwo al heeft afgelegd volgens de oude profielen maar de resterende vakken (in het vavo of bij de staatsexamencommissie) aflegt volgens de programma's die behoren bij de nieuwe profielen, zoals die gelden vanaf 1 augustus 2007.

Degenen die het examen voor de meeste vakken al volgens de oude profielen hadden afgesloten, zullen ervoor kiezen om alsnog een diploma volgens de oude profielen te halen. Het kan dan voorkomen dat ze de laatste vakken afsluiten volgens de nieuwe profielen, bij voorbeeld omdat de examens volgens de oude profielen niet meer worden afgenomen. Bepaald wordt voor welke vakken volgens de oude profielen een vrijstelling kan worden behaald door een examen volgens de nieuwe profielen, zodat alsnog het diploma volgens de oude profielen kan worden gehaald.

Voor degenen die een beperkt aantal vakken volgens de oude profielen hebben afgesloten, zullen ervoor kiezen om een diploma volgens de nieuwe profielen te halen. Ze kunnen dat doen door de overige vakken af te sluiten volgens de nieuwe profielen. Bepaald wordt voor welke vakken volgens de nieuwe profielen een vrijstelling kan worden behaald door een examen volgens de oude profielen, zodat een diploma volgens de nieuwe profielen kan worden behaald.

Tevens bevat deze regeling een voorziening, in verband met de mogelijkheid van het afleggen van centraal examen in het voorlaatste leerjaar (Stb. 2007, 94).

De regeling is vooral van belang voor het volwassenenonderwijs, omdat het daar mogelijk is om in meer jaren een diploma 'bij elkaar te sprokkelen'.

De regeling is in werking getreden met ingang van 5 september 2007 en geldt tot 1 januari 2022 (artikel 2 en 3) respectievelijk 1 januari 2011 (artikel 4).


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op:

artikel IV, tweede lid, van de Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo, artikel 9, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-

v.b.o., en artikel 10, vijfde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000; artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

artikel 7 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000

Besluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs;

b. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de WVO;

c. havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de WVO;

d. opleiding vavo: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

e. deelstaatsexamen: het examen, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

f. deeleindexamen: het deeleindexamen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

g. kandidaat: een kandidaat als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 1, eerste lid, onderdeel v, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000.

Artikel 2 Vrijstelling vwo/havo nieuw naar oud

De kandidaat die het eindexamen of deeleindexamen havo of vwo heeft afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007 en daarvoor is afgewezen of het eindexamen niet heeft afgerond, en die het deelstaatsexamen, onderscheidenlijk het deeleindexamen havo of vwo aan een opleiding vavo, wil afleggen volgens die voorschriften, is daarbij vrijgesteld van het afleggen van examen in de vakken, genoemd in de bijlagen 1a en 1b van deze regeling.

Artikel 3 Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw

De kandidaat die het eindexamen of deeleindexamen havo of vwo heeft afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007 en daarvoor is afgewezen of het eindexamen niet heeft afgerond, en die het deelstaatsexamen, onderscheidenlijk het deeleindexamen havo of vwo aan een opleiding vavo, wil afleggen volgens de voorschriften zoals luidend vanaf 1 augustus 2007, is daarbij vrijgesteld van het afleggen van examen in de vakken, genoemd in de bijlagen 2a en 2b van deze regeling.

Artikel 4 Centraal examen voorlaatste leerjaar in combinatie met examenprogramma's

In verband met de mogelijkheid in het voorlaatste leerjaar centraal examen te doen in één of meer vakken kunnen voor het havo in 2008 en voor het vwo in 2009 de eindexamens de opgaven omvatten gebaseerd op de examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 2007, met uitzondering van de vakken Aardrijkskunde, Natuurkunde, Wiskunde A en Wiskunde B.

Artikel 5 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. De artikelen 2 en 3 vervallen met ingang van 1 januari 2022.

3. Artikel 4 vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Met ingang van 1 augustus 2007 treedt de Wet aanpassing profielen tweede fase vwo en havo (Stb. 2006, 251) in werking. Dat betekent dat vanaf dat moment de scholen zullen werken met nieuwe profielen en dat er voor de vakken nieuwe examenprogramma's zullen gelden, met nieuwe examens. De examens volgens de oude profielen (zoals die gelden tot 1 augustus 2007) zullen waar het gaat om havo, voor het laatst worden afgenomen in 2009 op scholen en vavo-opleidingen, en in 2010 voor het staatsexamen.

Waar het gaat om vwo zullen de oude examens voor het laatst worden afgenomen in 2010 op scholen en vavo-opleidingen, en in 2011 voor het staatsexamen.

Deze regeling bevat een voorziening voor de situatie waarin een kandidaat een aantal vakken voor het examen havo of vwo al heeft afgelegd volgens de oude profielen maar de resterende vakken (in het vavo of bij de staatsexamencommissie) aflegt volgens de programma's die behoren bij de nieuwe profielen, zoals die gelden vanaf 1 augustus 2007.

Tevens bevat deze regeling een voorziening, gebaseerd op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o en op artikel 7 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege de gelijktijdige inwerkingtreding met ingang van 1 augustus 2007 van de Wet aanpassing profielen tweede fase vwo en havo (Stb. 2006, 251) en de wijziging op het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met de mogelijkheid van het afleggen van centraal examen in het voorlaatste leerjaar (Stb. 2007, 94).

De centrale examens volgens de examenprogramma's havo en vwo zoals geldend met ingang van 1 augustus 2007 worden voor het havo voor de eerste maal afgenomen in 2009 en voor het vwo voor de eerste maal in 2010.

Deze voorziening is noodzakelijk opdat een school voor voortgezet onderwijs een kandidaat vervroegd centraal examen in één of meer vakken kan laten afleggen. De vraag was: hoe dat vorm te geven ten aanzien van examens die formeel pas in 2009 en 2010 kunnen worden afgenomen? Concreet: een kandidaat in het vierde leerjaar van het havo volgt in het schooljaar 2007-2008 het examenprogramma volgens de nieuwe profielen maar wil in datzelfde schooljaar centraal examen doen in één of meer vakken. De nieuwe examens havo zijn dan niet beschikbaar: pas in 2009. Hetzelfde kan zich in het schooljaar 2008-2009 voordoen bij een kandidaat in het vijfde leerjaar van het vwo: de nieuwe examens zijn pas in 2010 beschikbaar.

Deze regeling bepaalt dat het eindexamen van het havo in 2008 en van het vwo in 2009 examenopgaven kunnen omvatten, die geënt zijn op de oude examenprogramma's.

Een aantal specifiek genoemde vakken zijn uitgesloten van deze regeling, omdat inhoudelijk de examenprogramma's oud en nieuw substantieel afwijken.

Overigens het bevoegd gezag bepaalt in zijn algemeenheid of een leerling in de gelegenheid wordt gesteld centraal examen in het voorlaatste leerjaar af te leggen (artikel 37a van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.). In het kader van deze overgangsregeling heeft het bevoegd gezag de specifieke opdracht te oordelen of toelating tot het centraal examen in havo-vakken in 2008 en vwo-vakken in 2009 mogelijk is, mede gelet op programmatische verschillen tussen de oude en nieuwe examenprogramma's. Bijvoorbeeld omdat de school extra begeleiding voor de kandidaat beschikbaar moet stellen vanwege inhoudelijke verschillen tussen "oud"en "nieuw". Vandaar het woord "kunnen" in artikel 4.

Deze voorziening kan ook worden toegepast in het vavo en door de staatsexamencommissie.

Artikel 2 is van belang voor degenen die het examen voor de meeste vakken al volgens de oude profielen hadden afgesloten. Zij zullen ervoor kiezen om alsnog een diploma volgens de oude profielen te halen. Het kan dan voorkomen dat ze de laatste vakken afsluiten volgens de nieuwe profielen, bij voorbeeld omdat de examens volgens de oude profielen niet meer worden afgenomen. Dit artikel bepaalt voor welke vakken volgens de oude profielen een vrijstelling kan worden behaald door een examen volgens de nieuwe profielen, zodat alsnog het diploma volgens de oude profielen kan worden gehaald.

Artikel 3 is vooral van belang voor degenen die een beperkt aantal vakken volgens de oude profielen hebben afgesloten. Zij zullen ervoor kiezen om een diploma volgens de nieuwe profielen te halen. Ze kunnen dat doen door de overige vakken af te sluiten volgens de nieuwe profielen. Dit artikel bepaalt voor welke vakken volgens de nieuwe profielen een vrijstelling kan worden behaald door een examen volgens de oude profielen, zodat een diploma volgens de nieuwe profielen kan worden behaald.

Artikel 4 regelt in welke vakken in het voorlaatste leerjaar géén centraal examen als examen volgens de nieuwe profielen kan worden afgenomen en is van toepassing op de jaren 2008 en 2009 voor respectievelijk het havo en vwo.

In artikel 5 wordt bepaald tot wanneer gebruik kan worden gemaakt van vrijstellingen op grond van de artikelen 2 en 3 van deze regeling.

Deze termijn hangt samen met de geldigheid van resultaten voor examens volgens de oude profielen die kunnen worden ingezet om alsnog een diploma te behalen. Deze geldigheid bedraagt 10 jaar en de laatste mogelijkheid om examens volgens de oude profielen af te leggen is in 2011 (staatsexamen vwo); de laatste mogelijkheid om deze in te wisselen is dus in 2021.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart