Overgangsjaar digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo 2008

kenmerk: VO/OK-2007/29634
datum: 26 juli 2007
gepubliceerd: Cfi Online 2007; CFI-Online 26 juli 2007

Vooruitlopend op de invoering van het digitale centrale examen voor de algemene vakken als enige examenvorm voor het vmbo BB, wordt alle scholen met een basisberoepsgerichte leerweg geadviseerd om in het examenjaar 2008 al te kiezen voor digitale afname van de centrale examens algemene vakken.


1. Algemeen

Behoudens onvoorziene omstandigheden worden in 2009 alle centrale examens voor de

algemene vakken voor het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (avo BB) alleen nog

digitaal afgenomen.

Vooruitlopend op deze invoering als enige examenvorm wordt alle scholen met een

basisberoepsgerichte leerweg geadviseerd om in het examenjaar 2008 al te kiezen voor

digitale afname van de centrale examens algemene vakken. Het examenjaar 2008

fungeert als overgangsjaar. Nu al overgaan op digitale examens verdient aanbeveling

omdat in 2008, anders dan in 2009, nog kan worden teruggevallen op papieren examens.

2. Verloop pilot leidt tot invoering digitale examens

In lijn met de uitgangspunten van de in 2004 verschenen beleidsnotitie Koers VO bieden

de digitale centrale examens meer ruimte aan scholen voor een flexibelere afname van de centrale examens. De scholen hoeven zich niet te houden aan het voor papieren centrale

examens vastgestelde rooster, maar hebben de mogelijkheid om, binnen een

vastgestelde periode, zelf de afnamemomenten te regelen. Daartoe hebben de scholen

van ieder digitaal examen de beschikking over meerdere varianten.

Uit het pilotproject in de examenjaren 2005 tot en met 2007 is gebleken dat digitale

centrale examens voor zowel scholen als leerlingen een meerwaarde bieden ten opzichte

van de papieren examens.

Reeds 200 vestigingen hebben in 2007 deelgenomen aan het pilotproject avo BB. Aan het

begin van schooljaar 2007-2008 kunnen alle scholen met een basisberoepsgerichte

leerweg de keuze maken om ervaring op te doen met de digitale centrale examens voor

het vmbo BB.

3. Opzet digitale examens avo BB

De invoering van flexibele digitale afname van de centrale examens voor de algemene

vakken in de basisberoepsgerichte leerweg houdt in, dat de school binnen een

vastgestelde periode zelf bepaalt wanneer de leerlingen geëxamineerd worden. Binnen die periode regelt de school zelf de afnamemomenten van het centrale examen en eventuele herkansingen.

De school stelt voorafgaand aan de afname van digitale examens een protocol op waarin

o.a. moet worden opgenomen dat de examensecretaris, systeembeheerder en docenten

tekenen voor geheimhouding van de examenopgaven. De school stelt een

examenreglement op waarin een aantal bijzondere aandachtspunten voor de digitale

centrale examens zijn vastgelegd, zoals het afnamemoment, de procedure van afname,

moment en wijze van beslissing over herkansing, beschrijving van de inhaalprocedure,

procedure bij een mislukte afname en procedure voor inzage van het gemaakte werk.

De correctie van de digitale examens gaat grotendeels via automatische scoring door de

computer. De tweede correctie door collega-scholen vervalt. Wel wordt er na afloop van de examenperiode een controlecorrectie uitgevoerd door gecommitteerden van de

staatsexamencommissie.

In het examenjaar 2008 heeft een BB-kandidaat het recht op het eenmaal herkansen van

het digitale centrale examen in twee algemene vakken . Daarnaast heeft hij het recht op

herkansing van het cspe. Het recht op herkansing binnen het nieuwe examensysteem

vanaf 2009 wordt nog definitief vastgesteld en zal naar verwachting beperkter zijn dan in

het overgangsjaar 2008.

4. Opzet overgangsjaar 2007-2008

  • De vmbo-scholen kunnen aan het begin van het schooljaar 2007/2008 een voorlopige keuze maken voor digitale centrale examens. Iedere school maakt de keuze bekend via het inschrijfformulier van de IB-Groep waarmee de centrale examens besteld worden. Dit inschrijfformulier moet uiterlijk 1 november 2007 bij de IB-Groep ingeleverd zijn.
  • Scholen die zich aanmelden voor deelname aan de digitale examens, ontvangen na 1 november een beschikking van het ministerie van OCW waarin onder voorwaarden toestemming wordt verleend om af te wijken van de papieren centraal schriftelijke examens.
  • De school dient in het examenreglement voorschriften op te nemen die gelden tijdens de afnamen van de digitale centrale examens.
  • Voor definitieve deelname aan digitale centrale examens in de basisberoepsgerichte leerweg moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De school legt in de periode november 2007 tot en met januari 2008 een proef met het afnemen van digitale examens af. Indien deze proef goed is verlopen ontvangt de school via de IB-Groep bericht of toestemming is verleend om digitale centrale examens in de basisberoepsgerichte leerweg af te nemen.
  • De school kan tot 1 februari 2008 de keuze maken af te zien van deelname aan digitale afname. Zij meldt in dat geval aan de IB-Groep gebruik te willen maken van papieren centrale examens.
  • De digitale centrale examens worden in het overgangsjaar afgenomen tussen 31 maart 2008 en 18 juni 2008. Voor Turks, Arabisch en Spaans worden papieren centrale examens afgenomen volgens het door CEVO opgestelde rooster 2008

5. Meer informatie

De kaders voor deelname aan de digitale centrale examens in het overgangsjaar 2008

staan beschreven in de Activiteitenplanning van CEVO voor 'nieuwe scholen' resp.

'ervaren scholen'. Daarnaast heeft de CEVO de voorlichtingsbrochure "Centrale examens

algemene vakken BB 2008, een flexibel en digitaal examensysteem" uitgebracht.

De activiteitenplanningen en de voorlichtingsbrochure zijn te downloaden op

de beeldschermexamens-site van Cito, onder informatie 2008.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

namens deze

drs. S.E.B. Siregar,

directeur voortgezet onderwijs