Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009

kenmerk: CEVO-07.1222
datum: 20 juni 2007
gepubliceerd: Cfi Online 2007

Deze mededeling gaat over de syllabi centrale examens vmbo 2008 en 2009. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.m.b.o. zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, Staatscourant 2007 nr . 111.

Deze nieuwe examenprogramma's en de syllabi zijn ook te raadplegen op Examenblad.nl (www.examenblad.nl). Tevens zijn de syllabi eenmalig aan de scholen gezonden; per school 3 exemplaren van de algemene vakken en 2 exemplaren van de beroepsgerichte vakken vmbo.


Syllabi vmbo

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2008 en 2009 zijn de volgende syllabi vastgesteld:

 

algemene vakken:

beroepsgerichte programma's:

aardrijkskunde

administratie *

beeldende vakken

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

biologie

bouwtechniek-metselen *

dans

bouwtechniek-schilderen *

drama

bouwtechniek-timmeren *

economie

bouw-breed *

geschiedenis en staatsinrichting

consumptief-bakken *

maatschappijleer II

consumptief-breed *

moderne vreemde talen

consumptief-horeca *

muziek

elektrotechniek *

natuur- en scheikunde I

grafimedia

natuur- en scheikunde II

handel en administratie *

Nederlands

handel en verkoop *

wiskunde

instalektro *

Fries

installatietechniek *

 

metaaltechniek *

 

metalektro *

 

mode en commercie *

 

transport en logistiek

 

uiterlijke verzorging *

 

verzorging *

 

voertuigentechniek

 

zorg-en-welzijn-breed *

Vmbo-leerlingen die in 2008 en volgende jaren het centrale examen afleggen in de bovengenoemde vakken zullen geëxamineerd worden op basis van de nieuwe examenprogramma's en de daarop aansluitende syllabi. De gemengde leerweg (GL) kan bij de met een asterisk (*) aangeduide beroepsgerichte vakken in het examenjaar 2008 op de vorige volzin een uitzondering vormen. In de toelichting wordt hier nader op in gegaan.

Toelichting

De nieuwe Examenprogramma's zoals gepubliceerd in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr . 111), zijn ten opzichte van de oude programma's veranderd van opzet.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel (c.e. - centraal examen) is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden. Net als bij de huidige examenprogramma's moet het resterende gedeelte van het examenprogramma in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

De examenprogramma's nieuwe stijl bieden de scholen ruimte voor eigen keuzes doordat

  • de eindtermen veel globaler geformuleerd zijn;
  • met de vaststelling van de globale examenprogramma's de vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen;
  • de mogelijkheid ontstaat om relevante onderwerpen aan het s.e.-deel toe te voegen.

De syllabi voor vmbo zijn vastgesteld en beschikbaar via Examenblad.nl.

Syllabi worden in beginsel twee jaar voor een centraal examen vastgesteld. De syllabi voor de centrale examens havo in 2009 worden in de zomer van 2007 vastgesteld en zijn als concept beschikbaar via Examenblad.nl. Voor de centrale examens vwo 2010 zijn syllabi, vooruitlopend op vaststelling in 2008, als concept beschikbaar via Examenblad.nl

Bijzonderheden

1. Beroepsgerichte vakken GL

In de GL heeft de volgende vernieuwing plaatsgevonden.

Er zijn vijf groep van verwante beroepsgerichte vakken onderscheiden:

 

Bouw

MEI

Z&W

HAV

Consumptief

timmeren

metaal

verzorging

administratie

consumptief-bakken

metselen

metalektro

z-w-breed

handel en administratie

consumptief-horeca

schilderen

elektro

uiterlijke verzorging

handel en verkoop

consumptief-breed

fijnhoutbewerken

instalektro

 

mode en commercie

 

bouw-breed

installatie

     

Het c.e.-deel voor de GL in de nieuwe examenprogramma's is identiek voor alle vakken uit één groep. De syllabus voor GL is eveneens identiek voor alle vakken uit één groep.

Op basis van deze syllabi wordt het cspe GL ten behoeve van de examenjaren 2008 en 2009 geconstrueerd, waardoor

  • de examenvorm van het cspe nu ook in de GL wordt geïntroduceerd;
  • alle vakken uit één groep een identiek cspe GL krijgen.

De globalisering van de examenprogramma's beroepsgericht GL gaat zo dus hand in hand met de invoering van het cspe in deze leerweg.

Net als bij BB en KB is er bij de invoering van het cspe GL sprake van een overgangsjaar, waarin het bevoegd gezag per beroepsgericht vak kan kiezen voor óf cspe GL óf cse GL.

In het examenjaar 2008 kan derhalve nog gekozen worden voor het cse GL.

De regeling Examenprogramma's voortgezet onderwijs (artikel 5) voorziet hierin doordat het bevoegd gezag dat in het schooljaar 2007/2008 in de GL in het vierde leerjaar bij de vakken uit de genoemde vijf groepen nog gewerkt kan worden op basis van het oude examenprogramma's. Als het bevoegd gezag hiervoor kiest, leggen de kandidaten in 2008 automatisch het cse GL oude stijl af.

Grafimedia, transport en logistiek en voertuigentechniek maken geen deel uit van de vijf groepen. Grafimedia kent in 2008 een cspe GL. Transport en logistiek en voertuigentechniek houden vooralsnog een cse GL.

2. Sector landbouw

In opdracht van het ministerie van LNV werkt de CEVO, samen met vele anderen, aan nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte examenprogramma's voor de sector Landbouw. Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Voor zover thans kan worden overzien treden de nieuwe examenprogramma's in werking met ingang van het examenjaar 2010 of 2011.

Tot die tijd zijn de huidige examenprogramma's van kracht, zie de Regeling Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010, kenmerk CEVO-07.1038, van 29 mei 2007, Staatscourant 2007 nr. 107.

Voor de beroepsgerichte vakken uit de sector landbouw zijn derhalve nog geen syllabi vastgesteld..

3. Nieuwe beroepsgerichte vakken

Voor de nieuwe beroepsgerichte vakken techniek-breed, ict-route, intersectoraal en sport, dienstverlening en veiligheid) zullen naar verwachting in het voorjaar van 2008 syllabi geplaatst worden op de CEVO website.

Voor technologie in de GL is in mei 2007 een syllabus verschenen op www.cevo.nl, die de examenstof beschrijft van het spe (schriftelijk en praktisch examen) 2008.

Met de regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs heeft het vak bouwtechniek-fijnhoutbewerken de status van regulier vak herverkregen. Voor fijnhoutbewerken is ook een syllabus vastgesteld.

Overzicht syllabi en examenprogramma's vmbo


Deel deze pagina