Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009

kenmerk: CEVO-07.1039
datum: 7 juni 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 107, 7 juni 2007, p. 10; CFI-Online 5 juni 2007

In deze regeling wordt het rooster vastgesteld voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008.


Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

- artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,

besluit:

Artikel 1.

De dagen waarop in 2009 de centrale examens beginnen zijn:

 • a. 
  het eerste tijdvak begint op 18 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o.;
 • b. 
  het tweede tijdvak begint op 10 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 23 juni in de andere vormen van onderwijs;
 • c. 
  het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2.

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2009 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

Artikel 3.

In afwijking van artikel1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

 • a. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • b. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • c. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • d. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen.

Artikel 4. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Het Examenblad (www.examenblad.nl).

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlage 1

Eerste tijdvak 2009 centrale examens

Datum/periode

BB

KB

GL en TL

havo

vwo

Vanaf

23 maart

   

cpe beeldend

   

vanaf

6 april

cspe beroepsgericht,

algemene vakken*

cspe beroepsgericht

cspe* beroepsgericht

   

Wo 8 april

       

CKV2, 1e tijdstip

wo 22 april

       

CKV2, 2e tijdstip

       

09:00-12:00

 

vr 15 mei

     

kunst (algemeen) extra zitting***

 

ma 18 mei

   

9.00-11.00

 

9.00-12.00

   

beeldende vakken

 

Nederlands

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

nask 1

nask 1

Nederlands

m & o

di 19 mei

 

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00 (11.30)

9.00-12.00

 

Nederlands

Nederlands

kunst (algemeen),

tehatex

filosofie

   

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

beroepsgericht cse GL

wiskunde A , wiskunde B

biologie 1,2

wo 20 mei

 

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

 

geschiedenis

geschiedenis

geschiedenis

geschiedenis

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

wiskunde

wiskunde

Frans

natuurkunde 1 en 1,2

ma 25 mei

 

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

 

maatschappijleer 2

maatschappijleer 2

muziek

Latijn

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

Engels

Engels

economie

wiskunde A1 en

A1,2

di 26 mei

 

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

 

Fries

Fries

aardrijkskunde

Grieks

   

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

nask2

biologie

scheikunde 1 en 1,2

wo 27 mei

   

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-11.30

   

dans, drama

filosofie

Duits 1,2

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

economie

economie

m & o

economie 1 en 1,2

do 28 mei

9.00 – 10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

Nederlands#

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Maatschappij- wetenschappen

aardrijkskunde

13.30 – 15.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

Wiskunde#

Frans

Frans

natuurkunde

Engels

vr 29 mei

9.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

(11.30)

9.00-12.00 (11.30)

Spaans, Turks, Arabisch **

Duits, Frans#

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Fries,

Russisch

Fries, Russisch, muziek

13.30 – 15.00

 

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

biologie#

 

muziek

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

di 2 juni

9.00 – 10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-11.30

Engels#

Duits

Duits

Duits

tehatex

13.30 – 15.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

economie#

biologie

biologie

scheikunde

wiskunde B1 en B1,2

wo 3 juni

9.00 – 10.30

     

9.00-12.00

Maatschappijleer 2, aardrijkskunde, geschiedenis#

     

maatschappijleer

13.30-15.00

   

13.30-16.00

13.30-16.00

nask 1#

   

Engels

Frans 1,2

vr 5 juni

Einddatum

1e tijdvak cspe beroepsgericht en algemene vakken*

Einddatum

1e tijdvak cspe beroepsgericht

Einddatum

1e tijdvak cspe* beroepsgericht

   

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Staatssecretaris van Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs

** De centrale examens in de vakken Spaans, Turks en Arabisch worden uitsluitend schriftelijk afgenomen – toevoeging Redactie Examenblad.nl 7 februari 2007

*** Gewijzigde reserve datum, zie brief CEVO 09.0020. Oorspronkelijke reservedatum was donderdag 4 juni – toevoeging Redactie Examenblad.nl 7 januari 2009

# Dit betreft de papieren examens algemene vakken vmbo BB, zie Septembermededeling eindexamens 2009 I.5.1 – toevoeging Redactie Examenblad.nl 30 september 2008

Voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB) was het afgelopen schooljaar een overgangsjaar waarin alle scholen konden kiezen tussen digitale centrale examens en 'traditionele' papieren cse's BB. Het was destijds de bedoeling dat er in 2009 uitsluitend digitale c.e.'s BB zouden worden aangeboden en daarom zijn er in het examenrooster dat voor het examenjaar 2009 is vastgesteld geen papieren cse's BB ingeroosterd. Op grond van de ervaringen in het afgelopen schooljaar heeft OCW besloten dat 2009 een tweede overgangsjaar wordt, waarin de scholen voor BB opnieuw kunnen kiezen tussen 'digitaal' en 'papier'.

Eerste tijdvak 2009 centrale examens voor havo bezemkandidaten

 
 

havo (bezem)

 

vr 15 mei

9.00-12.00

 
 

CKV2, extra examenzitting *

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

ma 18 mei

13.30-16.30

 
 

Nederlands

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

di 19 mei

9.00-11.30 (12:00)

 
 

tehatex

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

CKV2, 1e tijdstip

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A1,2,

wiskunde B1

wiskunde B1,2

bezemexamen "oude" stijl

bezemexamen "oude" stijl

bezemexamen "oude" stijl

wo 20 mei

9.00-12.00

 
 

geschiedenis

centraal examen overeenkomstig de tijdelijke regeling van het nieuwe examenvak

 

13.30-16.00

 
 

Frans 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

ma 25 mei

9.00-11.30

 
 

muziek

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.00

 
 

economie 1

bezemexamen "oude" stijl

 

economie 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

di 26 mei

9.00-11.30

 
 

aardrijkskunde

bezemexamen "oude" stijl

 

13.30-16.30

 
 

biologie

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

wo 27 mei

9.00-12.00

 
 

filosofie

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.30

 
 

m&o

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

do 28 mei

9.00-12.00

 
 

maatschappijleer

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde 1

bezemexamen "oude" stijl

 

natuurkunde 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

     

vr 29 mei

9.00-12.00

 
 

Fries 1 en 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

Russisch 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.00

 
 

Spaans 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

Turks 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

Arabisch 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

di 2 juni

9.00-11.30

 
 

Duits 1,2

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

wo 3 juni

   
     
 

13.30-16.00

 
 

Engels

centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak

vr 5 juni

   

* Gewijzigde reserve datum, zie brief CEVO 09.0020. Oorspronkelijke reservedatum was donderdag 4 juni – toevoeging Redactie Examenblad.nl 7 januari 2009

Computergebruik in eerste tijdvak 2009

 
 

BB

KB

GT

havo

vwo

Vanaf 6 april

cspe beroepsgericht,

algemene vakken*

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht*

   

vr 15 mei

     

kunst (alg), extra examenzitting**

 

ma 18 mei ochtend

       

(Nederlands)

middag

   

nask1

(Nederlands)

 

di 19 mei ochtend

 

(Nederlands)

(Nederlands)

kunst (alg)

 

middag

       

biologie 1,2

wo 20 mei ochtend

         

middag

       

natuurkunde 1,2

ma 25 mei ochtend

         

middag

     

economie#

wiskunde A1 en

A1,2

di 26 mei ochtend

     

Aardrijkskunde ##

 

middag

     

biologie

 

wo 27 mei ochtend

   

dans, drama

   

middag

   

economie

   

do 28 mei ochtend

         

middag

 

Frans

 

natuurkunde

 

vr 29 mei ochtend

         

middag

   

muziek

   

di 2 juni ochtend

 

Duits

 

Duits#

 

middag

   

biologie

   

wo 3 juni ochtend

         

middag

         

do 4 juni ochtend

         

middag

         

vr 5 juni ochtend

         

middag

         

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Staatssecretaris van Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs

* Gewijzigde reserve datum, zie brief CEVO 09.0020. Oorspronkelijke reservedatum was donderdag 4 juni – toevoeging Redactie Examenblad.nl 7 januari 2009

# Pilot aan enkele scholen

## Aardrijkskunde compex wordt in 2009 niet meer afgenomen, zie brief van CEVO met kenmerk Cevo – 08.0114

Toelichting

In de basis-, kader- en gemengde leerweg leerweg wordt bij het cspe in de beroepsgerichte vakken gebruik gemaakt van de computer.

De algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg worden afgenomen per computer*.

Nederlands alle schooltypen is hier opgenomen vanwege de mogelijkheid bij schrijfvaardigheid opdrachten en samenvattingen de computer als tekstverwerker in te zetten.

Bijlage 2

Tweede tijdvak 2009 centrale examens

Het tweede tijdvak begint op:

10 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg* (beroepsgerichte programma's)

22 juni in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens)

De einddatum voor afname cspe beroepsgericht in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg* (beroepsgerichte programma's) en algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg is 24 juni.

In maart 2009 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 26 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2009 gepubliceerd

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Staatssecretaris van Onderwijs

Bijlage 3

Tijdschema centraal examen 2009

 

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo,

algemeen

vwo/havo

inzending deelscores cspe

uiterlijk 25 mei

-

-

inzending deelscores cse GL beroepsgericht

uiterlijk 25 mei

-

-

inzending deelscores vakken t/m 29 mei

-

uiterlijk 3 juni

inzending deelscores vakken t/m 4 juni

-

uiterlijk 10 juni

bekendmaking normen (08.00 uur)

10 juni

17 juni

18 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk maandag 22 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

 

vanaf 22 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

26 juni

26 juni

levering deelscores tweede tijdvak

niet

26 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

1 juli 08.00 uur

begin zomervakanties (regio noord)

4 juli