Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010

kenmerk: CEVO-07.1038
datum: 29 mei 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 107, 7 juni 2007, p. 12; CFI-Online 5 juni 2007

In de bijlage bij deze regeling wordt voor landbouw-breed en voor de vakrichtingen en de ondersteunende vakken van het afdelingsprogramma per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden geëxamineerd in de examenjaren 2008, 2009 en, indien van toepassing ook voor 2010.

Deze regeling treedt in werking op 10 juni 2007.

Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Toelichting

In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de huidige examenprogramma's voor het vmbo-groen, wordt per beroepsgericht programma aangegeven welke exameneenheden in aanmerking komen voor toetsing in het centraal examen.

Voor landbouw-breed is daarbij sprake van een keuze die de CEVO bekend maakt.

Door dit besluit geeft de CEVO voor de sector landbouw uitvoering aan het bepaalde in paragraaf 2.3 voor de examenjaren 2008, 2009 en, indien van toepassing ook voor 2010.

Voor het examenjaar 2008 was door de CEVO de examenstof al eerder bekend gemaakt (Mededeling betreffende aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte vakken vmbo 2008, kenmerk CEVO-06-0674, datum 26 april 2006, op www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eveneens te raadplegen op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

In de bijlage bij deze regeling wordt voor landbouw-breed en voor de vakrichtingen en de ondersteunende vakken van het afdelingsprogramma per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden geëxamineerd.

Examenprogramma's nieuwe stijl

Deze CEVO-regeling vloeit voort uit de huidige examenprogramma's (zie onder 'Gelet op').

In opdracht van het ministerie van LNV werkt de CEVO, samen met vele anderen, aan nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte examenprogramma's voor de sector Landbouw.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel zal nader worden toegelicht in een syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden. Net als bij de huidige examenprogramma's moet het resterende gedeelte van het examenprogramma in het schoolexamen (s.e.) getoetst worden.

De examenprogramma's nieuwe stijl bieden de scholen ruimte voor eigen keuzes doordat

  • de eindtermen veel globaler geformuleerd zijn;
  • met de vaststelling van de globale examenprogramma's de vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen;
  • de mogelijkheid ontstaat om relevante onderwerpen aan het s.e.-deel toe te voegen.

Voor zover thans kan worden overzien treden de nieuwe examenprogramma in werking met ingang van het examenjaar 2010 of 2011.

Tot die tijd zijn de huidige examenprogramma's (zie onder 'Gelet op') van kracht.

Als de huidige examenprogramma's in het examenjaar 2010 nog gelden dan is middels deze regeling de c.e.-stof voor dit examenjaar alvast bekend.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlage

Plantenteelt

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

Groene ruimte

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

Bloembinden en –schikken

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

Dierhouderij en –verzorging

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

Verwerking agrarische producten

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

Agrarische techniek

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/13

Werktuigen en installaties

LN/K/14

Verbindingen

LN/K/15

Motoren

LN/K/33

Verzorgen elektrisch laswerk

Agrarische bedrijfseconomie

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/10

Werken in de detailhandel/bedrijfseconomische begrippen

alleen eindterm 4

 

LN/K/11

Berekeningen

alleen de eindtermen 1, 2, 5 en 6

 

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

Landbouw-breed

examenstof cspe BB vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/4

Landschap en omgeving

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/14

Werken in de winkel

examenstof cspe KB vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/4

Landschap en omgeving

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/14

Werken in de winkel

LB/V/1

Integratieve opdracht

examenstof cse GL vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/14

Werken in de winkel