Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007

kenmerk: VO/OK-2007/6163
datum: 22 mei 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 108, vrijdag 8 juni 2007, p. 11; CFI-Online mei 2006

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin de staatsexamencommissie het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze beginnen, is te vinden in de digitale Maartmededeling van 2007.

Deze regeling treedt in werking op 10 juni 2007 en geldt tot 1 maart 2008.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

  • artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o;

besluit.

Artikel 1

1. De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

2. De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., van de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, af in de afdelingsvakken en de intrasectorale programma's, bedoeld in de artikelen 26i, lid 1, respectievelijk 26j van het Inrichtingsbesluit W.V.O.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage, behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007

Vak/niveau

Vmbo BB

Vmbo KB

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Vwo

Arabisch

X

X

X

X

X

X

Dans

   

X

X

   

Drama

   

X

X

   

Economie 1

         

X

Filosofie

       

X

X

Frans

X

X

       

Fries

   

X

X

X

X

Grieks

         

X

Handenarbeid

       

X

X

Latijn

         

X

Maatschappijleer

       

X

X

Maatschappijleer II

 

X

X

X

   

Muziek

   

X

X

X

X

Russisch

       

X

X

Spaans

X

X

X

X

X

X

Tekenen

       

X

X

Textiele werkvormen

       

X

X

Turks

X

X

X

X

X

X

Algemene toelichting

In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin in het tweede tijdvak niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land, de staatsexamencommissie het centraal examen als onderdeel van het eindexamen afneemt.

Het centraal schriftelijk examen wordt in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie voor de gemengde leerweg afgenomen in afdelingsvakken en intrasectorale programma's.

De afdelingsvakken zijn bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, transport en logistiek, verzorging, uiterlijke verzorging, administratie, handel en verkoop, mode en commercie, consumptief en landbouw en natuurlijke omgeving. Vanwege de landelijke pilot Grafimedia is Grafische techniek niet opgenomen.

De intrasectorale programma's voor de sector techniek zijn het programma metalektro, het programma bouw-breed en het programma instalektro. Het intrasectorale programma voor de sector zorg en welzijn is het programma zorg-en-welzijn-breed. De intrasectorale programma's voor de sector economie zijn het programma handel en administratie en het programma consumptief-breed. Het intrasectorale programma voor de sector landbouw is het programma landbouw-breed.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, is te vinden in de digitale maartmededeling van 2007 op de website 'Het Examenblad' (www.eindexamen.nl).

Administratieve lasten

Deze maatregel brengt voor de scholen enige administratieve lasten met zich mee, namelijk de aanmeldingsprocedure van de kandidaten. Doordat de staatsexamencommissie het afnemen van het examen, inclusief het toezicht en de correctie, verzorgt, is er aan de andere kant sprake van een administratieve lastenvermindering, die de extra lasten van het opgave doen van de kandidaten (ruimschoots) compenseert.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart