Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2009

kenmerk: CEVO-07.0758
datum: 25 april 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 88, dinsdag 8 mei 2007, p. 9; CFI-Online 2 mei 2007

De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2009:

  • a. 
    Griekse taal en letterkunde: epiek, Kernauteur: Homerus
  • b. 
    Latijnse taal en letterkunde: epiek, Kernauteur: Ovidius

Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof zijn in bijlagen opgenomen.

Deze regeling treedt in werking op 11 mei 2007.


Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

BESLUIT:

Artikel 1. Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde

1. De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2009:

a. Griekse taal en letterkunde:

epiek, Kernauteur: Homerus

b. Latijnse taal en letterkunde:

epiek, Kernauteur: Ovidius

2. Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2009.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlagen

Syllabus CE Grieks 2009

Syllabus CE Latijn 2009