Wijziging van de Regeling examenprogramma’s talen vmbo in verband met de invoering van het centraal schriftelijk examen voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo

kenmerk: VO/OK-2007/3669
datum: 26 februari 2007
gepubliceerd: Staatscourant 200, nr. 36

Deze regeling voert het centraal schriftelijk examen in voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van vmbo vanaf het examenjaar 2007. Tot nu toe bestond voor deze vakken wel een door de minister vastgesteld examenprogramma voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, maar geen centraal examen. Met deze regeling wordt een einde gemaakt aan die uitzonderingspositie.

De normeringen die de CEVO bekend zal maken, zijn bindend. De scholen dienen voor deze vakken voortaan centrale examens te bestellen bij de IB-Groep. De centrale examens worden afgenomen en gecorrigeerd volgens de normale voorschriften. Ook dienen de scholen de examenresultaten volgens de reguliere procedures door te geven.

Deze regeling treedt op 22 februari 2007 in werking.

Besluit

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

• artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit

Artikel I

De Regeling examenprogramma's talen vmbo wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 3 vervalt "Uitgezonderd zijn de vakken Arabisch, Turks en Spaans in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: deze worden niet centraal geëxamineerd."
  • 2. 
    In paragraaf 2.3.2 van Bijlage 3 wordt "Arabisch, Turks en Spaans in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg" vervangen door "Arabisch in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg" en vervalt "In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kennen de vakken Arabisch, Spaans en Turks uitsluitend een schoolexamen: het schoolexamen heeft betrekking op alle exameneenheden".

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. van der Hoeven

Toelichting

Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk examen voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vanaf het examenjaar 2007. De talen Spaans, Arabisch en Turks kennen wel een door de minister vastgesteld examenprogramma voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, maar geen centraal examen. Met deze regeling wordt een einde gemaakt aan de uitzonderingspositie die deze talen in deze leerwegen innemen, voor wat betreft de wijze van afsluiting.

De populariteit van deze talen groeit en komt onder andere tot uiting via het volgen van Spaans, Arabisch of Turks als extra vak. Ook de verruimde compensatiemogelijkheden in de uitslagbepaling van het vmbo door middel van het volgen van een extra vak geven aanleiding tot het invoeren van een centraal examen voor deze vakken.

In 2006 hebben scholen al ervaring kunnen opdoen met proefexamens Spaans, Arabisch en Turks in vmbo-BB en KB, zonder bindende normering. Per examenjaar 2007 zijn de centrale examens voor Spaans, Arabisch en Turks verplicht, voor alle leerlingen die deze vakken volgen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Ook de leerlingen die een van deze vakken volgen als tweede sectorvak in de sector Economie, vanwege een vrijstelling voor Frans en Duits in de onderbouw, moeten deelnemen aan het centraal examen. De normeringen die de CEVO bekend zal maken, zijn bindend.

Administratieve lasten

De gevolgen voor de administratieve lasten van de instellingen als gevolg van deze regeling, zijn gering. Momenteel biedt een klein aantal vmbo-scholen de vakken Spaans, Arabisch of Turks aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Deze scholen dienen voor deze vakken voortaan centrale examens te bestellen bij de IB-Groep. De centrale examens worden afgenomen en gecorrigeerd volgens de normale voorschriften. Ook dienen de scholen de examenresultaten volgens de reguliere procedures door te geven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Dit artikel wijzigt de Regeling examenprogramma's Talen vmbo, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nr. 13 van 17 mei 2000. Onder punt 1 wordt geregeld dat er voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in vmbo-BB en KB niet langer een uitzonderingspositie bestaat voor wat betreft de afsluiting. Deze vakken worden vanaf examenjaar 2007 ook met een centraal examen afgesloten. Net als bij de talen Engels, Frans en Duits heeft het centraal examen betrekking op de eenheden MVT/K/3 en MVT/K/4

De examenstof voor de centrale examen wordt vastgesteld door de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Bij het bepalen van de examenstof neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. Onder punt 2 wordt de invulling van het schoolexamen geregeld. In het schoolexamen worden ten minste de eenheden getoetst die niet in het centraal examen worden geëxamineerd. Voor alle talen, dus ook Spaans, Arabisch en Turks in vmbo-BB en KB, komt hier MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen,nog bij. Voor Arabisch in vmbo-BB en KB blijft de bepaling gelden dat het schoolexamen geen betrekking heeft op de eenheid MVT/K/7, Schrijfvaardigheid.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. van der Hoeven


Deel deze pagina