Aanvulling Regeling beoordeling examen

kenmerk: CEVO-06.1888
datum: 22 december 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 250; CFI-Online december 2006

Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is vanaf 2007 een eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan (Regeling toegestane hulpmiddelen 2007). De kandidaat wordt geacht de betekenis van een vakterm te kennen die geldt binnen het vak, voortvloeiend uit het examenprogramma, en kan zich niet beroepen op een afwijkende of meer algemene omschrijving in het woordenboek.

Deze regeling treedt op 25 december 2006 in werking.

Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1.

De Regeling beoordeling centraal examen wordt aangevuld met het in artikel 2 en 3 van dit besluit aangegeven artikel en onderdeel, en gewijzigd als aangegeven in artikel 4.

Artikel 2.

In de Regeling beoordeling centraal examen wordt na artikel 9 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a. Gebruik vaktaal

Indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bij voorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

Artikel 3.

In de Regeling beoordeling centraal examen wordt in het correctievoorschrift in paragraaf 2, algemene regels, na onderdeel 3.8 toegevoegd:

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bij voorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

Artikel 4.

In de Regeling beoordeling centraal examen wordt de tekst in bijlage 2 onder punt 3 vervangen door:

In het correctievoorschrift van een vak kunnen vakspecifieke regels gegeven worden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6. Bekendmaking

De regeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvulling Regeling beoordeling centraal examen.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Toelichting

Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is vanaf 2007 een eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan (Regeling toegestane hulpmiddelen 2007).

De betekenis van een vakterm, voortvloeiend uit het examenprogramma, kan in een examenvak anders zijn dan in een algemeen woordenboek. De kandidaat wordt geacht de betekenis te kennen die geldt binnen het vak, en kan zich niet beroepen op een afwijkende of meer algemene omschrijving in het woordenboek.