Regeling toegestane hulpmiddelen 2007

kenmerk: CEVO-06.1600
datum: 28 september 2006
gepubliceerd: Staatscourant 9 oktober 2006, nr. 196

Hulpmiddelen zoals toegestaan bij het centraal examen 2007 zijn opgenomen in bijlagen 1 (vmbo) en 2 (havo/vwo) bij deze regeling.

Deze regeling treedt op 30 september 2006 in werking.

Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

Gelet op artikel 39 , eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 (Stb. 358);

besluit:

Artikel 1

Bij de centrale examens 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1 voor het vmbo en bijlage 2 voor havo en vwo.

Artikel 2

De CEVO publiceert ieder jaar een lijst van de informatieboeken voor de vakken waar deze zijn toegestaan, van de toegestane atlassen voor het vak aardrijkskunde, en van de toegestane typen grafische rekenmachine.

Artikel 3

Op 30 september 2006 wordt de volgende regeling ingetrokken:

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 30 september 2006

Artikel 5. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen 2007.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlagen


Deel deze pagina