Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007

kenmerk: CFI/BVO-2006/58742
datum: 13 juni 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 117, dinsdag 20 juni 2006; CFI-Online juni 2006

In deze regeling worden de element- en vakcodes gepubliceerd. Het is belangrijk de schooladministratiepakketten te voorzien van deze coderingen zodat uitwisseling van gegevens te waarborgen.

Deze regeling is ingetrokken.

Let op:

Bijlage III (De vakcodetabel vmbo voor het schooljaar 2006-2007) is aangepast voor wat betreft de vakcode en uitsplitsing in uitstroomvarianten van de vakken:

  • technologie in de gemengde leerweg
  • intersectoraal

Redactie Het Examenblad, 7 december 2006


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2007-2008

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2007 van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijs) voor het schooljaar 2007-2008 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2 Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2007-2008 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3 Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2007-2008 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4 Intrekking

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

In verband met diverse beleidswijzigingen ingaande schooljaar 2007 – 2008 is het noodzakelijk gebleken om de bestaande elementcode-, opleidingen– en vakcodetabellen aan te passen. Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld is besloten om opnieuw de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen gezamenlijk te publiceren. Hiermee wordt voorkomen dat de afzonderlijke tabellen op verschillende momenten worden vastgesteld. In verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen is dat niet wenselijk. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Hoewel de relatie tussen het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) er altijd al is geweest, is deze relatie door de wettelijke mogelijkheid van de samenwerkingsconstructies tussen het VO en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) nog intensiever geworden. Om de scholen van dienst te zijn is wederom besloten deze samenhangende set van tabellen in één regeling op te nemen.

Met deze regeling worden vastgesteld:

1. de elementcodetabel voor het schooljaar 2007-2008 voor VO-scholen,

2. de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2007-2008, en

3. de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2007- 2008.

Ad 1

In de technische toelichting bij de elementcodetabel worden de wijzigingen voor het schooljaar 2007-2008 dat aanvangt op 1 augustus 2007, expliciet vermeld. Deze wijzigingen betreffen coderingen ten behoeve van leerlingen die de nieuwe tweede fase volgen en de coderingen voor de experimentele opleidingen in het vmbo.

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het VO per 1 oktober 2007 (Basisregister Onderwijs (BROn), IB-Groep) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij de Centrale Financiën Instellingen (CFI), zoals de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2007. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2007 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2007 zijn geïmplementeerd.

Ad 2

In de toelichting bij de opleidingentabel volwasseneneducatie worden de wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2006-2007 expliciet vermeld. De wijzigingen betreffen drie codes voor VAVO-opleidingen zonder profiel.

Ad 3

In de toelichting bij de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie worden de wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2006-2007 expliciet vermeld. Deze regeling zal naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten.

Deze regeling zal inclusief volgende aanvullingen permanent zowel op de internetsite van CFI (www.cfi.nl) als in het Examenblad op internet (www.eindexamen.nl) worden geplaatst en permanent beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: CFI/ICO/VO telefoonnummer 079-3232444 en CFI/ICO/BVH telefoonnummer 079- 3232666.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


Deel deze pagina