Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2008

kenmerk: CEVO-06.1033
datum: 30 mei 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 107, dinsdag 6 juni 2006; CFI-Online juni 2006

In deze regeling maakt de CEVO de thema's bekend voor de centrale examens klassieke taal en letterkunde 2008.


Besluit

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde

1. De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2008:

a. Griekse taal en letterkunde:

filosofisch proza, Kernauteur: Plato

b. Latijnse taal en letterkunde:

filosofisch proza, Kernauteur: Seneca

2. Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Het Examenblad (www.eindexamen.nl).

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2008.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlagen

Pijl omhoog