Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006

kenmerk: VO/OK/2006/14747
datum: 29 mei 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 102, maandag 29 mei 2006; CFI-Online mei 2006

In deze regeling worden de vakken aangewezen die in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie worden afgenomen.

Let op. De aanmeldprocedure van kandidaten voor de aangewezen vakken, 2e tijdvak 2006 is met ingang van 2006 gewijzigd. Scholen kunnnen eventuele kandidaten aanmelden via een elektronisch aanmeldformulier. U zie de Maartmededeling 2006 voor meer informatie. U zie ook de toelichting die eerder door de IB-Groep is verspreid.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.


Besluit

Artikel 1 Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

1. De staatsexamencommissie neemt het centraal examen in het tweede tijdvak af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

2. De staatsexamencommissie neemt het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak af in de afdelingsvakken en intrasectorale programma's, bedoeld in de artikelen 26h, 26i en 26j van het Inrichtingsbesluit W.V.O, die deel uitmaken van de kaderberoepsgerichte leerweg en van de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10b, respectievelijk artikel 10d, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2 Intrekking

De Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J .A. van der Hoeven

Bijlage, behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006

Vak/niveau

Vmbo BB

Vmbo KB

Vmbo GL

Vmbo TL

Havo

Vwo

Arabisch

X

X

X

X

X

X

Dans

   

X

X

   

Drama

   

X

X

   

Duits (pilot)

 

X

       

Economie 1

         

X

Filosofie

       

X

X

Frans

X

X

       

Fries

   

X

X

X

X

Handenarbeid

       

X

X

Maatschappijleer

       

X

X

Maatschappijleer II

 

X

X

X

   

Muziek

   

X

X

X

X

Russisch

       

X

X

Spaans

X

X

X

X

X

X

Tekenen

       

X

X

Textiele werkvormen

       

X

X

Turks

X

X

X

X

X

X

Toelichting

In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie.

Het centraal examen wordt in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie afgenomen in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Het centraal schriftelijk examen wordt in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie voor de kaderberoepsgerichte leerweg en voor de gemengde leerweg afgenomen in alle afdelingsvakken en alle intrasectorale programma's. De afdelingsvakken zijn bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, transport en logistiek, verzorging, uiterlijke verzorging, administratie, handel en verkoop, mode en commercie, consumptief en landbouw en natuurlijke omgeving. De intrasectorale programma's voor de sector techniek zijn het programma metalektro, het programma bouw-breed en het programma instalektro. Het intrasectorale programma voor de sector zorg en welzijn is het programma zorg-en-welzijn-breed. De intrasectorale programma's voor de sector economie zijn het programma handel en administratie en het programma consumptief-breed. Het intrasectorale programma voor de sector landbouw is het programma landbouw-breed.

Nadere informatie over de afname van deze examens is te vinden in de digitale maartmededeling op de website 'Het Examenblad' (www.eindexamen.nl).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven