Regeling aanvullingen en wijziging c.e.-stof 2007 vmbo beroepsgericht

kenmerk: CEVO-06.0828
datum: 11 mei 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 101, 24 mei 2006; CFI-Online mei 2006

Vanaf het examenjaar 2007 wordt het centraal praktisch schriftelijk examen (cspe) ook in de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) ingevoerd. Hierdoor verdwijnen de centraal integratieve eindtoets (cie) en het centraal schriftelijk examen (cse) in deze leerweg.

Deze aanpassing is in de regeling Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg (VO/OK-2006/12881) bekendgemaakt. In deze regeling maakt de CEVO de examenstof bekend zoals in bovengenoemde regeling is aangegeven.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2006 in werking.


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op:

 • artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;
 • Wijzigingen examenprogramma's vmbo (Gele katern nr. 8b, 28 april 2004, kenmerk: VO/OK-2004/11657)
 • Wijziging Regeling Examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo (Nederlandse Staatscourant Nr. 182, 22 september 2004)
 • Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg (OCW – regelingen, 28 april 2006, kenmerk VO/OK-2006/12881)
 • Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2006 en 2007 en cspe 2005 (Gele katern nr. 8b, 28 april 2004, kenmerk: CEVO-04-0108)
 • Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen 2006 en 2007 en cspe 2005 (Gele katern 2004, nr. 15 van 29 september 2004, kenmerk: CEVO-04.919)

Besluit:

Artikel 1 De examenstof voor het cspe KB 2007

Van de beroepsgerichte programma's in het vmbo zijn de exameneenheden die in het examenjaar 2007 centraal worden geëxamineerd in het cspe KB opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 De examenstof voor de landelijke examens Grafimedia 2007

Van de landelijke examens Grafimedia is de examenstof voor het examenjaar 2007 opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Wijziging c.e.-stof centrale examens schilderen 2007

De examenstof voor het centraal examen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vak bouwtechniek-schilderen, die voor het examenjaar 2007 bekend gemaakt is in de regeling Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2006 en 2007 en cspe 2005 (Gele katern nr. 8b, 28 april 2004, kenmerk: CEVO-04-0108), wordt gewijzigd in de examenstof die is opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

De examenstof voor het centraal examen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vak bouwtechniek-schilderen, die voor het examenjaar 2007 bekend gemaakt is in de regeling Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2006 en 2007 en cspe 2005 (Gele katern nr. 8b, 28 april 2004, kenmerk: CEVO-04-0108), wordt gewijzigd in de examenstof die is opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Bekendmaking

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en via 'Het Examenblad', www.eindexamen.nl.

Artikel 5 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006 en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 6 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Regeling Aanvullingen en wijziging c.e.-stof 2007 vmbo beroepsgericht'

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 cspe KB

Vanaf het examenjaar 2007 bestaat het centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg niet langer uit een cse en een cie, maar heeft dit examen de vorm van het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen).

In verband met de invoering van het cspe KB is onlangs de regeling Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg (OCW – regelingen, 28 april 2006, kenmerk VO/OK-2006/12881)gepubliceerd.

In de laatstgenoemde regeling staat dat de CEVO de examenstof voor het cspe KB bekend maakt.

Door dit besluit geeft de CEVO hieraan uitvoering voor het examenjaar 2007.

In de CEVO-regelingen

is de examenstof voor het examenjaar 2007 gepubliceerd.

In deze regelingen is nog uitgegaan van een centraal examen kaderberoepsgericht dat uit een cie en een cse bestaat. Bijlage 1 van deze regeling vervangt deze informatie.

Wat in de regeling van april 2004 respectievelijk september 2004 vermeld is over de c.e.-stof 2007 voor de basisberoepsgerichte en de gemengde leerweg verandert niet. Een uitzondering daarop betreft het vak schilderen. Zie daarvoor (de artikelsgewijze toelichting bij) artikel 3.

Artikel 2 Grafimedia

De examenstof voor de landelijke examens Grafimedia is ontleend aan het examenprogramma Grafimedia VMBO. Op alle scholen met een afdeling Grafische techniek / Grafimedia wordt gewerkt met dit examenprogramma gewerkt.

De examenstof Grafimedia voor 2007 is in bijlage 2 vermeld.

Artikel 3 Bouwtechniek - schilderen

Een uitgangspunt van de CEVO is dat het onderdeel 'Hout' jaarlijks deel uit maakt van de leerstof voor het centraal examen schilderen. Abusievelijk was het onderdeel niet opgenomen in de examenstof 2007. Deze omissie wordt nu rechtgezet.

Het onderdeel 'Steen' wordt niet getoetst in het centraal examen 2007 en daardoor is de examenstof van 2007 identiek aan die van het examenjaar 2006.

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg is in bijlage verdisconteerd dat het cspe KB in 2007 in de plaats gekomen is van de combinatie cie – cse KB. Zie (de toelichting bij) artikel 1.

De wijziging wordt doorgevoerd in 'Het Examenblad', www.eindexamen.nl, de website met alle regelingen op examengebied.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlage 1, exameneenheden cspe KB 2007

vak

exameneenheden / eindtermen voor het cspe KB 2007

sector:

techniek

timmeren

B/V/1, K/2, K/10, K/14, BT/K/17

metselen

B/V/1, K/2, K/10, K/14, BT/K/20

schilderen

zie bijlage 3 bij deze regeling

bouw-breed

B/V/1, K/2, K/10, K/14, BB/K/25

elektrotechniek

ET/V/1, K/2, K/10, K/11, K/12, K/13, K/15, K/16

grafimedia

zie bijlage 2 bij deze regeling

installatietechniek

IT/V/1, K/2, K/10, K/11, K/15, K/16

metaaltechniek

MT/V/1, K/2, K/11, K/12, K/13, K/15, K/16, K/17

transport en logistiek

TL/V/1, K/2, K/5, K/7, K/8, K/14, K/16

voertuigentechniek

VT/V/1, K/2, K/14, K/15, K/16, K/17

instalektro

IE/V/1, K/2, K/7, K/8, K/13, K/14, K/15, K16

metalektro

ME/V/1, K/2, K/6, K/7, K/10, K/11, K/15, K/16

sector:

economie

administratie

AD/V/1, K/2, K/7, K/8, K/9, K/11, K/13, K/14, K/16

horeca

C/V/1, K/2, K/10, K/11*, K/12*, CO/K/14*, K/15*, K/16*

horeca

bakken

C/V/1, K/2, K/17, CO/K/18*, K/19*, K/20*

bakken

consumptief-breed

C/V/1, K/2, K/5*, K/6*, K/10, K/11, K/12, CB/K/23

 

*

De examinering van deze exameneenheid wordt beperkt tot met name genoemde producten en/of gerechten en/of technieken. De bedoelde technieken en producten/gerechten zijn via doorklikken in te zien in de versie van deze regeling die gepubliceerd is op www.eindexamen.nl.

handel en verkoop

HV/V/1, K/2, K/4, K/5, K/6, K/7, K/8, K/9, K/12

handel en administratie

HA/V/1,K/2, K/7, K/8, K/9, K/10

mode en commercie

MC/V/1, K/2, K/5, K/8, K/10, K/12

 

sector:

zorg en welzijn

uiterlijke verzorging

UV/V/1, K/2, K/6, K/7, K/9, K/11, K/13, K/18, K/22, K/24, K/29

verzorging

VZ/V/1, K/2, K/6, K/8, K/11, K/12, K/13, K/17

zorg-en-welzijn-breed

ZW/V/1 en K/2, K/6, K/7, K/9, K/12, K/13, K/14

sector:

landbouw

plantenteelt

LN/V/1, K/2, K/3, K/6, K/16, K/17

groene ruimte

LN/V/1, K/2, K/3, K/4, K/18, K/19, K/20

bloembinden en -schikken

LN/V/1 en K/2, K/3, K/5, K/21, K/22

dierhouderij en -verzorging

LN/V/1, K/2, K/7, K/8, K/23, K/24, K/25

verwerking agrarische producten

LN/V/1, K/2, K/9, K/26, K/27, K/28, K/29

agrarische techniek

LN/K/2, K/13, K/14, K/15, K/33

agrarische bedrijfseconomie

LN/K/2, K/12, K/30,

K/10 eindterm 4,

K/11 de eindtermen 1, 2, 5 en 6

landbouw-breed

LB/V/1, K/2, K/4, K/5, K/6, K/11, K/12, K/13

Een uitgebreide versie van bijlage 1, waarin van iedere exameneenheid ook de naam vermeld is, is via doorklikken in te zien..

Bijlage 2, exameneenheden Grafimedia; BB, KB, GL

Uitgangspunt is het examenprogramma Grafimedia VMBO (competentiedocument, inclusief de preambule) en bijbehorende onderdelen van het bij het examenprogramma behorende Servicedocument (versie 0).

Aangevuld met de exameneenheid GT/K/1 'Professionele vaardigheden uit het examenprogramma Grafische technieken.

Uitgebreide versie van bijlage 2 bij de CEVO-regeling 'Aanvulling en wijziging c.e.-stof 2007 vmbo beroepsgericht':

Examenstof landelijke examens grafimedia 2007

Toegevoegd op 19 mei 2006.

Redactie Het Examenblad

basisberoepsgerichte leerweg

Beroepswereld:

Printmedia

Onderdeel:

Offset

Preambule:

1.3 – 1.5 – 2.1 t/m 2.7 – 4.2 – 5.1 t/m 5.3 – 6.3

Competenties:

2, 3, 4, 5, 7a/b/c

Overige eindtermen:

 • De kandidaat kan de relatie tussen veiligheid en gezondheid en de gevolgen van onveilig handelen omschrijven en er naar handelen.
 • De kandidaat kan milieubewust en veilig handelen en kent hieromtrent de eigen verantwoordelijkheid
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving (ARBO)
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving voor milieu.
 • De kandidaat kan veilig en milieubewust produceren en heeft inzicht dat deze houding als kwaliteitsaspect bij integrale kwaliteitszorg hoort.

kaderberoepsgerichte leerweg

Beroepswereld:

Multimedia

Onderdeel:

Multimedia

Preambule:

1.3 – 1.5 – 2.1 t/m 2.7 – 4.2 – 5.1 t/m 5.3 – 6.3

Competenties:

2, 14, 15, 16

Overige eindtermen:

 • De kandidaat kan de relatie tussen veiligheid en gezondheid en de gevolgen van onveilig handelen omschrijven en er naar handelen.
 • De kandidaat kan milieubewust en veilig handelen en kent hieromtrent de eigen verantwoordelijkheid
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving (ARBO)
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving voor milieu.
 • De kandidaat kan veilig en milieubewust produceren en heeft inzicht dat deze houding als kwaliteitsaspect bij integrale kwaliteitszorg hoort.

gemengde leerweg

Beroepswereld:

Multimedia

Onderdeel:

Multimedia

Preambule:

1.2 – 1.3 – 1.5 – 2.1 t/m 2.7 – 4.2 – 5.1 t/m 5.3 – 6.3

Competenties:

2, 14, 15, 16

Overige eindtermen:

 • De kandidaat kan de relatie tussen veiligheid en gezondheid en de gevolgen van onveilig handelen omschrijven en er naar handelen.
 • De kandidaat kan milieubewust en veilig handelen en kent hieromtrent de eigen verantwoordelijkheid
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving (ARBO)
 • Praktische toepassing van wet- en regelgeving voor milieu.
 • De kandidaat kan veilig en milieubewust produceren en heeft inzicht dat deze houding als kwaliteitsaspect bij integrale kwaliteitszorg hoort.

Bijlage 3, exameneenheden bouwtechniek-schilderen

Bouwtechniek – schilderen

code

Exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2006

2007

B/K/1

Oriëntatie op de bouw en bouwberoepen

X

X

X

   

B/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

B/K/3

Technische informatica

X

       

B/K/4

Introductie timmeren/meubelmaken

X

X

     

B/K/5

Introductie metselen

X

X

     

B/K/6

Introductie stukadoren

X

X

     

B/K/7

Introductie schilderen

X

X

     

B/K/8

Introductie reclame en decoratieve technieken

X

       

B/K/9

Introductie infrastructuur

X

X

     

B/K/10

Het bouwproces

 

X

X

KG

KG

B/K/11

CAD/CAM en houtbewerkingsmachines

 

X

X

   

B/K/12

Industrialisering en automatisering in de bouw

 

X

X

   

B/K/13

Telematica

 

X

X

   

B/K/14

Esthetica

 

X

X

KG

KG

BT/K/21

Houtachtige ondergronden beglazing 1 1)

X

X

     
 

Glas: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1)

X

X

 

BK

BK

 

Hout: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 1)

X

X

 

BK

BK

BT/K/22

Metalen/kunststof ondergronden en decoratieve & reclametechnieken

X

X

     

BT/K/23

Steenachtige ondergronden en behangwerk 1)

X

X

     
 

Steen: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 1)

X

X

     
 

Behang: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1)

X

X

 

BK

BK

B/V/1

Integratieve opdracht

 

X

 

K

K

 • 1
  De getallen zijn de nummers van eindtermen die tot deze exameneenheid behoren.

Alleen de met B of K aangeduide eindtermen worden centraal geëxamineerd.

De overige eindtermen vallen onder het schoolexamen.

*)

B =

Deze exameneenheid / eindtermen behoort / behoren tot de examenstof van het cspe BB.

K =

Deze exameneenheid / eindtermen behoort/ behoren tot de examenstof van het cspe KB.

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.