Centrale examens in 2006 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

kenmerk: CEVO-06-0422
datum: 16 maart 2006
gepubliceerd: CFI Online 2006

Deze Maartmededeling is in twee delen door de CEVO gepubliceerd. Een beperkte versie in de Staatscourant en op CFI Online; een versie op Het Examenblad die is uitgebreid met verwijzingen en toelichtingen.


Algemeen

Deze mededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2006. Voor deze examens is

ook van belang de publicatie CEVO 05-726, van 23 september 2005, gepubliceerd op www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Speciale aandachtspunten

Maartmededeling en www.eindexamen.nl

Voor de tekst in de Maartmededeling is in de publicatie op www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gestreefd naar beknoptheid. Eerder gepubliceerde opmerkingen, bijvoorbeeld in de Maartmededeling 2005 of in de laatste Septembermededeling, worden in deze Maartmededeling niet steeds herhaald. De Maartmededeling op www.eindexamen.nl is ruimer voorzien van (verwijzingen naar) informatie uit eerdere mededelingen die ook voor het examen 2006 van belang is, en soms van nadere toelichtingen die in de tekst op www.cfi.nl ontbreken. Waar in de tekst verwezen wordt naar publicaties op Het Examenblad (www.eindexamen.nl), worden die publicaties in het algemeen het snelst gevonden door daar naar Maartmededeling te zoeken en door te klikken.

Noot: deze tekst is de hierboven bedoelde Maartmededeling.

1.1 Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan de IB-Groep

De aanlevering van schoolexamencijfers (in 2006 uiterlijk op 17 mei) moet geschieden aan de Informatie Beheer Groep, door middel van het onderwijsnummer en via het beveiligde onderdeel (IPO) van de internetsite www.ib-groep.nl. De IB-Groep zal de scholen ruim voor 17 mei informeren over de te volgen procedure. De cijfers behoeven niet ook aan de inspectie te worden doorgegeven.

De aanlevering van de examengegevens wordt zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag elektronisch naar de Informatie Beheer Groep gestuurd. Dit geschiedt eveneens door middel van het onderwijsnummer via het beveiligde onderdeel (IPO) van www.ib-groep.nl. De IB-Groep informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure.

Rooster

1.2.1 1e tijdvak

1.2.1.1 vwo Russisch

Het centrale examen vwo Russisch vindt plaats op woensdag 17 mei 2006, van 9.00 tot 11.30 uur. De scholen die kandidaten voor vwo Russisch hebben aangemeld bij de IB-groep zijn van deze wijziging per brief d.d. 1 februari 2006 (kenmerk: CEVO-06-0059) op de hoogte gesteld.

1.2.1.2 havo aardrijkskunde

In het rooster voor het centraal examen 2006 1e tijdvak, is een onjuiste eindtijd vermeld voor het examen havo aardrijkskunde 1e tijdvak op 30 mei. De juiste eindtijd is 11.30 uur.

Op www.eindexamen.nl zijn deze twee wijzigingen verwerkt in bijlage 1 bij de regeling 'Correctie op het rooster voor het centraal examen 2005, en wijziging rooster centraal examen 2006', kenmerk: CEVO-04-1247. Hierin zijn ook de eerdere, o.a. in de septembermededeling aangegeven, wijzigingen verwerkt.

1.2.1.3 vmbo KB Duits

Het rooster voor het centraal examen 2006 1e tijdvak vermeldt twee afnamemomenten voor vmbo KB Duits. Dinsdag 23 mei 9.00 uur is de reguliere afname op papier. Het afname moment dinsdag 30 mei 9.00 uur betreft de pilot Duits KB (digitaal) waaraan een beperkt aantal pilot scholen deelnemen.

1.2.2 2e tijdvak

Zoals ook in de septembermededeling betreffende de centrale examens van 2006 vermeld, wordt het definitieve rooster voor het tweede tijdvak met ingang van het centraal examen 2006 pas gepubliceerd in de maartmededeling. In de digitale versie van deze maartmededeling op www.eindexamen.nl kunt u door middel van doorklikken de roosters 2e tijdvak per schoolsoort (en leerweg) inzien en printen.

Beroepsgerichte examens vmbo

1.3.1.

In de september mededeling 2005 staat het tijdschema voor de verzending van de praktische examens (cspe BB, cspe KB en cie KB) 2006. Van ieder praktijkexamen 2006 is een overzicht beschikbaar waarin per onderdeel de tijdsduur, de toegestane hulpmiddelen en, bij het CSPE, de plaats van de minitoetsen is vermeld. Bovendien is het ICT-gebruik in deze overzichten opgenomen. Dit overzicht kan worden geraadpleegd via doorklikken in de digitale versie van de Septembermededeling 2005 voor de examens in 2006 van Het Examenblad (www.eindexamen.nl).

Passage uit Septembermedeling 2005 voor examens 2006:

1.3.2

In het correctievoorschrift van CSPE en CIE is een voorlopige omzettingstabel van score naar cijfer opgenomen. In 2006 wordt net als in 2005 voorlopig uitgegaan van N = 0,0. De definitieve normeringstermen voor de praktische examens beroepsgericht zijn op woensdag 7 juni 2006 om 08.00 uur bekend. Het cijfer voor het praktische examen kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.

1.3.3

Voor de afname van de digitale minitoetsen bij het cspe BB en KB in 2006 is een nieuw computerprogramma, MiniTester, ontwikkeld. Het is raadzaam leerlingen en docenten met MiniTester te laten oefenen. Begin februari 2006 hebben de betrokken scholen een cd-rom met MiniTester en voorbeeldminitoetsen ontvangen. Het computerprogramma dat in 2004 en 2005 werd gebruikt voor de afname van de digitale minitoetsen kan in 2006 niet meer worden gebruikt.

Bij het CSPE BB en KB kan nog gebruik worden gemaakt van papieren minitoetsen. Deze versies van de minitoetsen staan als portable document format (PDF) op de CD-ROM waarop ook de beeldscherm-minitoetsen staan. Door uitprinten van de PDF kan aan de kandidaat een papieren minitoets worden geleverd. Papieren minitoetsen maken geen deel uit van de zending praktijkexamens in leerlingenaantallen vanuit de IB-Groep.

Om bij de afname van de beeldscherm-minitoetsen een juiste weergave van de afbeeldingen te krijgen moet een beeldschermresolutie van 1024*768 gekozen worden. Als de gebruikte monitor deze resolutie niet aankan en er geen andere geschikte monitor voor handen is, moet een uitdraai op papier van de PDF-versie gebruikt worden.

1.4 Nieuwe beroepsgerichte vakken

Dit jaar worden proefexamens afgenomen voor de volgende nieuwe beroepsgerichte vakken:

Technologie in de gemengde leerweg, techniek-breed, ICT-route en SDV (Sport, dienstverlening en veiligheid). Via de platforms hebben de scholen die aan deze proefexamens meedoen een activiteitenplanning ontvangen. Deze activiteitenplanningen kunnen worden ingezien via doorklikken in de digitale versie van deze Maartmededeling op .

technologie GL stappenplan 2006 (Word, 84 kB)

techniek-breed stappenplan 2006 (Word, 90 kB)

ICT-route stappenplan 2006 (Word, 89 kB)

sport, dienstverlening en veiligheid stappenplan 2006 (Word, 87 kB)

1.5 Regelgeving en protocollen

De inspectie constateerde in de afgelopen jaren geregeld dat diploma's ten onrechte worden uitgereikt. In de voorgaande Maartmededelingen is daarom ingegaan op enkele punten van de uitslagregeling. Onder par 1.5 op de digitale Maartmededeling 2006 op www.eindexamen.nl is deze tekst herhaald. Ook constateert de Inspectie bij herhaling in het Onderwijsverslag dat de tweede correctie niet voldoende wordt uitgevoerd.

Momenteel wordt er gewerkt aan een samenhangend pakket aan maatregelen om de uitvoering van de 2e correctie te verbeteren. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

In de Septembermededeling 2004 is aangegeven dat Schoolmanagers_VO werkt aan protocollen voor een aantal examenzaken. De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld, zorgdragen voor heldere communicatie van de schoolkeuzes aan andere scholen (voorzover van toepassing) en voorkomen van onbedoelde verschillen tussen scholen.

Zie www.schoolmanagersvo.nl voor (voorbeelden van) protocollen voor eerste en tweede correctie, en voor geheimhouding. Dat laatste protocol kan o.a. van belang zijn als de school zelf extra vergroot schrift maakt voor wiskunde GL/TL en/of wiskunde A1,2 havo of in het tweede tijdvak.

1.6 Pdf voor grootschrift en verklanking tweede tijdvak

Bij de examens tweede tijdvak wordt per schooltype/leerweg een PDF geleverd die de school kan gebruiken voor de productie van grootschrift of voor spraaksynthese. Als de school geen kandidaten heeft die in het tweede tijdvak recht hebben op één van deze voorzieningen, moet de envelop gesloten blijven tot daags na afname van het tweede tijdvak. Als de school wel een kandidaat voor grootschrift en/of spraaksynthese heeft, dan kan de envelop worden geopend voorafgaand aan het afnamemoment, zoveel eerder als voor een zorgvuldige voorbereiding nodig is, met inachtneming van de geheimhoudingseis. Zie de elektronische variant van deze mededeling op www.eindexamen.nl voor een nadere toelichting

Woordenboek

1.7.1 Woordenboek bij Nederlands havo en vwo

In de Septembermededeling 2005 is meegedeeld dat ook bij het centraal examen Nederlands op havo en vwo vanaf het centraal examen 2006, in aanvulling op de Regeling toegestane hulpmiddelen, Gele katern nr 6 van 2004, kenmerk CEVO-04-0228, het gebruik van een verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan. In de eerstvolgende actualisering van de regeling zal dit worden meegenomen. Naar aanleiding van vragen uit het veld volgt hier een korte toelichting op dit besluit.

Het examen Nederlands op havo en vwo was het enige "talenexamen" waarbij het woordenboek als hulpmiddel nog niet was toegestaan. De moderne vreemde talen, de klassieke talen, Fries, en Nederlands vmbo kenden dit hulpmiddel al langer. Door ook bij Nederlands havo en vwo het woordenboek toe te staan wordt de eenduidigheid en overzichtelijkheid van de regelgeving bevorderd en neemt de kans op vergissingen bij scholen af. Inhoudelijk wordt het woordenboek ook op havo en vwo gezien als een "natuurlijk" hulpmiddel bij het vak Nederlands, zodat gebruik ervan bij het examen niet op bezwaren stuit. Het centraal examen is niet aan het nieuw toegestane hulpmiddel aangepast: het wijkt in zijn opzet en bij de keuze van teksten en de vraagstelling niet af van wat in vorige jaren gebruikelijk was.

1.7.2 Woordenboek bij moderne vreemde talen

Bij de moderne vreemde talen en Fries is naast een tweedelig woordenboek in één band met ingang van het centraal examen in 2006 nu ook toegestaan dat de delen Nederlands-doeltaal en doeltaal-Nederlands in twee afzonderlijke banden zijn afgedrukt. Ook hier verandert in de opzet en vraagstelling van het examen niets; de kandidaten zullen het woordenboek Nederlands-doeltaal, zoals ook nu, alleen bij schrijfopdrachten ook echt nodig hebben

Grafische Rekenmachine

In de Septembermededeling 2005 zijn de meest recente toegestane grafische rekenmachines aangegeven. Deze zijn:

- Casio CFX-9850Gplus, CFX-9850Gbplus

- Hewlett Packard 38G of 39G+

- Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900

- Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition

Hieraan zijn recentelijk toegevoegd:

 • Casio CFX-9860G of CFX-9860G SD

Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. In de Regeling Toegestane hulpmiddelen 2005 is aangegeven bij welke vakken dit hulpmiddel is toegestaan; de kandidaat mag maar één apparaat ter beschikking hebben.

BINAS en Biodata havo/vwo

Het kleurgebruik in informatieboeken kan bij biologie lastig zijn voor kleurenblinde kandidaten. Bij het examen 2006 geeft dat geen problemen, het is dus niet nodig om, op de van aardrijkskunde bekende wijze, daar een extra surveillant in te zetten.

Spelling

Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend te worden.

De inhoud van het centraal examen en gewijzigde overheidsregels of nieuwe inzichten

Centrale examens worden ruim voor het moment van afname definitief vastgesteld. Daardoor kunnen de centrale examens niet inspelen op of rekening houden met de meest recente ontwikkelingen. Een nieuw stelsel voor verzekering tegen ziektekosten, of een nieuwe voedingswijzer zijn daardoor niet meteen in de centrale examens terug te vinden. Datzelfde geldt overigens in nog sterkere mate voor leerboeken, die vaak een aantal jaren mee moeten. Noch van de examens, noch van de zich op het examen voorbereidende kandidaten kan daarom worden verwacht dat zij tot in details rekening houden met c.q. op de hoogte zijn van de meest recente regels of inzichten. Bij de centrale examens wordt daar op de hierna beschreven wijze mee om gegaan.

De examenprogramma's schrijven niet voor dat de kandidaat gedetailleerd op de hoogte is van regelingen zoals het stelsel voor verzekering van ziektekosten of de voedingswijzer c.q. schijf van vijf. Als deze onderwerpen aan de orde komen, is dat ter illustratie en toetsing van het concept dat aan de regeling of het inzicht ten grondslag ligt. Niet kennis van de ''schijf van vijf'' als zodanig wordt getoetst, maar een voedingswijzer kan worden gebruikt om vragen te stellen omtrent verantwoorde voeding. Incidenteel kan het daarbij voorkomen dat in het bronnenmateriaal een inmiddels gedateerde voedingswijzer of een inmiddels achterhaald aspect van het belastingstelsel wordt beschreven. Aan de hand van dat bronnenmateriaal moet de kandidaat in staat geacht worden de vragen te beantwoorden, ongeacht of hij op de hoogte is van latere inzichten of regels. Als hij, op grond van zijn bekendheid met latere inzichten, een antwoord geeft dat niet is vermeld in het beoordelingsvoorschrift, dan kunnen bij open vragen de correctoren de vakinhoudelijke juistheid van het antwoord toetsen en op grond daarvan de punten toekennen. Bij meerkeuzevragen zal de CEVO indien noodzakelijk het beoordelingsvoorschrift aanpassen.

E-mail adressen

In de examenperiode wordt gebruikt gemaakt van e-mail om de scholen steeds zo snel mogelijk te kunnen informeren. Ook worden diverse examenstukken dit jaar niet op papier maar per e-mail toegestuurd.

Deze berichten worden gestuurd naar het officiële e-mailadres dat de school aan de IB-groep heeft doorgegeven. De informatie is bedoeld voor de examensecretaris en de betrokken docenten. Zie voor een nadere toelichting: www.eindexamen.nl/examensecretaris.

Dit jaar worden alle correctievoorschriften van de schriftelijke examens vmbo, havo en vwo uitsluitend digitaal verzonden. Als de e-mail onverhoopt wordt gemist, zijn de correctievoorschriften als altijd ook in 2006 na afloop van het betreffende examen te vinden via www.eindexamen.nl of www.cito.nl.

Tijdschema centraal examen 2006

Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling 2005 over de centrale examens 2006. In de digitale versie van de Maartmededeling op www.eindexamen.nl is het nog relevante deel van het tijdschema door doorklikken te raadplegen.

Ontvangst examenbescheiden

Ontvangst examenopgaven

U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 22 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

 • 1e tijdvak: 8, 9 of 10 mei.
 • 2e tijdvak: 12, 13 of 14 juni.

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij ontvangst van de pakketten moet een afleverdocument worden getekend. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet worden gebruikt bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven. De volgende handelingen moeten worden verricht:

 • de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst openen;
 • de op de etiketten vermelde aantallen opgaven vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de enveloppe bevinden;
 • na te gaan of alle enveloppen met examenopgaven aanwezig zijn die de school nodig heeft;
 • de enveloppen ongeopend opbergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een pakket of envelop, neem dan direct contact op met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933. Vermeld dan altijd referentienummer en de doosnummers die ontbreken.

Bij (ver)late bestellingwijzigingen (verkeerd vak besteld) ontvangt de school in de reguliere bestelling eveneens het verkeerd bestelde vak . De examenpakketten staan namelijk al gereed voor verzending. Betreffende enveloppen moeten ongeopend opgeborgen worden op een absoluut veilige plaats tot na afloop van de betreffende examens.

Als pakketten of enveloppen beschadigd zijn, of een verzegeling verbroken is, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school.

De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het op de enveloppe aangegeven moment. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenveloppe niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak.

Voor CKV2 is de procedure:

De opgaven en cd-rom's worden per aangetekende post door TPG-post afgeleverd:

Eerste afnamemoment (29 en 30 maart) aflevering op 22 maart

Tweede afnamemoment (26/27 april) aflevering op 12 april

Het pakket bevat naast de (papieren) opgaven ook een cd-rom per kandidaat.

Correctievoorschriften CSE

Ingaande het examen 2006 worden alle correctievoorschriften van de CSE's in alle schoolsoorten alleen elektronisch ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.12 van deze mededeling).

In 2005 gold dit alleen voor de schriftelijke examens in het vmbo. Bij het examen 2006 worden nu dus ook de correctievoorschriften havo en vwo uitsluitend digitaal verzonden. De school ontvangt dus geen enveloppen met correctievoorschriften meer.

Publicatie

Bij het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad www.eindexamen.nl en op www.cito.nl. Dit geldt ook voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd.

De publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen:

ochtendvakken: 13.00 uur

middagvakken: 17.00 uur

Materiaal van Cito

Ten behoeve van het verstrekken van afnamegegevens ontvangen de scholen in de week van 20 tot 24 maart de benodigde materialen voor installatie van het programma WOLF en het instrueren van de docenten.

Errata CSE

De errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden (op papier) aangetekend verzonden op 8 mei, die voor het tweede tijdvak op 12 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Het Examenblad wordt op 1 mei bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn te verwachten.

Errata op de correctievoorschriften, en aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen, worden alleen digitaal verzonden; zie ook 1.12 van deze mededeling. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op www.eindexamen.nl en www.cito.nl.

Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften

Aantallen examenopgaven 2e tijdvak

Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgaven tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per fax of e-mail examens@ib-groep.nl worden besteld bij de IB-Groep, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRIN-nummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen!

N.B. 2 De opgaven voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen.

Bijbestellen van examenopgaven

Als blijkt dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of e-mail bestellen bij de IB-Groep, afd Examendiensten. (050-5998899 of examens@ib-groep.nl ).

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRINnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen.

Uitwerkbijlagen

Voor sommige vakken treft u in de enveloppe met opgaven ook bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien meer uitwerkbijlagen nodig zijn dan er in de enveloppe zitten, kunnen op school extra kopieën worden gemaakt.

Aangewezen vakken tweede tijdvak

De vakken

De minister kan vakken aanwijzen waarvan het examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. In 2006 zijn de volgende vakken aangewezen:

 • a. 
  in vmbo KB en GL alle beroepsgerichte vakken (alleen c.s.e.);
 • b. 
  in vmbo KB de vakken: Frans, Spaans, Turks, Arabisch, maatschappijleer 2 en pilot Duits KB (digitaal);
 • c. 
  in vmbo BB de vakken: Frans, Spaans, Turks, Arabisch;
 • d. 
  in vmbo GL/TL de vakken: Fries, Spaans, Turks, Arabisch, maatschappijleer 2, muziek, dans, drama;
 • e. 
  in havo en vwo de vakken: Fries, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, filosofie, maatschappijleer, muziek, tehatex en alleen voor vwo economie 1.

Zie voor specifieke informatie betreffende Frans BB/KB, pilot Duits KB (digitaal), muziek en Dans en Drama GL/TL paragraaf 5.6

Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 23 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur voor de beroepsgerichte vakken en 09.30 uur voor de overige vakken. Mogelijke uitzondering hierop kunnen zijn de vakken genoemd in paragraaf 5.6. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Aanmelding

Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 19 juni, 17.00 uur door de school zijn aangemeld via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken dat in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. Examencoördinatoren kunnen dit formulier vinden op hun 'persoonlijke pagina' via Het Examenblad (zie ook www.eindexamen.nl/examensecretaris). Een verwijzing naar deze persoonlijke pagina wordt meegezonden met de e-mailberichten die de redactie van Het Examenblad (www.eindexamen.nl) verzendt.

In de digitale versie van de Maartmededeling op www.eindexamen.nl is een nadere toelichting over deze nieuwe procedure door middel van doorklikken te raadplegen. Nadere informatie over de aanmeldingsprocedure ontvangt de school in de maand mei van de Informatie Beheer Groep afdeling Examendiensten.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een woordenboek, moet hij het zelf meenemen.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag is anders dan bij op school gemaakte examens inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door de staatsexamencommissie.

Toezending resultaten

De resultaten worden uiterlijk op dinsdag 27 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

De aangewezen vakken Frans BB/KB, pilot Duits KB (digitaal), muziek en Dans en Drama GL/TL (computerexamens)

De aanmelding van bovenvermelde vakken gaat als bij de andere vakken (zie 5.3);

De resultaten worden ook voor deze vakken op dinsdag 27 juni aan de scholen toegezonden.

Nadere informatie over de (specifieke) afname van deze vakken ontvangt u in de maand mei van de Informatie Beheer Groep afdeling Examendiensten.

De tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door de IB-Groep.

Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen, worden aan de IB-Groep via een formulier door/namens de directeur van de school de namen van de docenten doorgegeven die als gecommitteerde zullen optreden. Daarna wijst de IB-Groep deze docenten als gecommitteerde aan.

Bij problemen met de pooling van de tweede correctie contact opnemen met Examendiensten, telefoon 050-5998933, doorkiesoptie: centraal examen voor schoolkandidaten

Normering en cijferbepaling

Inzending deelscores aan Cito, 1e tijdvak

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen dienen hiervoor per examen van een steekproef van kandidaten de deelscores per vraag te verstrekken.

Voor 2006 zijn de scholen daarbij aangewezen op het programma WOLF.

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de alfabetisch eerste vijf, tien of alle kandidaten; het juiste aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld in de informatie die u van Cito ontvangt. Als er minder kandidaten zijn dan het gevraagde aantal, moeten de deelscores worden ingezonden van alle kandidaten. De inzendtermijnen staan in het rooster van werkzaamheden voor het examen.

Inzending 2e tijdvak

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor vmbo algemene vakken, havo en vwo. Voor sommige vakken worden géén deelscores verzameld. Dit is dan vermeld in het correctievoorschrift en in het materiaal van Cito hieromtrent. De uiterste datum voor inzending in het 2e tijdvak is, vrijdag 23 juni.

Schaallengte

De lengtes van de scoreschalen centraal (schriftelijk) examen worden opgenomen in de mededelingen over de cijferbepaling die na de normering aan de scholen worden toegezonden. (zie 7.5). Bij alle centrale examenopgaven is ook het maximaal aantal te behalen punten vermeld.

Ondergrenzen van N

Met ingang van 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0.

Bekendmaking normering

eerste tijdvak

Op woensdag 7 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 14 juni die voor de algemene vakken vmbo en op donderdag 15 juni die voor de examens havo en vwo. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur.

De officiële bekendmaking is op www.eindexamen.nl; tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op www.cito.nl gepubliceerd. Per vak wordt de normeringsterm N gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in de gepubliceerde tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend.

De scholen ontvangen telkens voor de genoemde tijdstippen een e-mailbericht met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload (zie onderdeel 1.12 van deze mededeling). Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen.

tweede tijdvak

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak, en wel voor alle schooltypen op woensdag 28 juni om 08.00 uur.

Vaststelling van het c.e.-cijfer

Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer. Voor deze regels wordt verwezen naar de Maartmededeling van 2000. De normering is in 2006 voor alle centrale examens bindend.

De bepaling van de uitslag.

De Maartmededeling 2004 bevatte een toelichting op enkele uitslagregels voor met name het vmbo. Deze toelichting wordt herhaald in de digitale versie van de Maartmededeling 2006 op www.eindexamen.nl.

Mededelingen per vak voor 2006

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling van 2005 over het examen 2006. De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op www.eindexamen.nl.

Nederlands

Zie voor woordenboek gebruik bij Nederlands havo en vwo en spelling voor alle schoolsoorten deze maartmededeling onder 1.7.1 respectievelijk 1.10.

Moderne vreemde talen

Bij de examens havo en vwo wordt voor ieder examen (dus per taal en per schooltype) op www.cito.nl een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 10 mei, tweede tijdvak 13 juni.

Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

Voor de vmbo-examens (alle leerwegen) is bij de examenopgave een uitwerkbijlage gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De kandidaten dienen daarin het examen te maken.

Bij de moderne vreemde talen en Fries zijn naast een tweedelig woordenboek in één band met ingang van het centraal examen in 2006 nu ook twee afzonderlijke delen toegestaan. (zie ook onderdeel 1.7.2 van deze mededeling). Aangezien deze examens geen schrijfvaardigheid bevat zal het gebruik van een woordenboek Nederlands-doeltaal bij vwo en havo nergens nodig zijn.

Formulekaart bij wiskunde B1,2 vwo

In de septembermededeling 2005 voor het examen 2006 is een gecorrigeerde formulekaart voor wiskunde B 1,2 vwo opgegeven.

Aardrijkskunde havo

In het rooster voor het centraal examen 2006 1e tijdvak, is een onjuiste eindtijd vermeld voor het examen havo aardrijkskunde 1e tijdvak op 30 mei. De juiste eindtijd is 11.30 uur. Op www.eindexamen.nl is dit aangepast in bijlage 1 bij de regeling 'Correctie op het rooster voor het centraal examen 2005, en wijziging rooster centraal examen 2006', kenmerk: CEVO-04-1247.

De tijdsduur voor het examen is zoals gebruikelijk 2 uur en 30 minuten en de eindtijd is daarmee eveneens zoals gebruikelijk 11.30 uur.

Maatschappijleer vwo en havo

Het is gebleken dat er nog onduidelijkheid is over de examen stof van maatschappijleer vwo en havo. Daarom wordt hier herhaald wat daarover in de Septembermededeling is meegedeeld.

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in 2006 (en 2005 en 2007) uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn domein E Mens en werk en domein C Massamedia.

De toelichting op domein C Massamedia is geheel vernieuwd, te raadplegen via www.eindexamen.nl, en is d.d. 12 december 2005 (Kenmerk: CEVO-05-0907) ook als papieren document aan de scholen gezonden. De niet gewijzigde toelichting op domein E is eveneens via www.eindexamen.nl te raadplegen.

Toelichting op domein C maatschappijleer havo/vwo: Massamedia, pdf

Toelichting op domein E maatschappijleer havo: Mens en werk, pdf

Toelichting domein E maatschappijleer vwo: Mens en werk, pdf

Het is gebleken dat de omvang van de aanpassingen onderschat wordt. Het is daarom van belang dat leraren de juiste, nieuwe explicitering gebruiken.

Contactadressen bij de examens

Waar voor wat in het kort:

 • wet- en regelgeving: helpdesk van CFI, ICO-VO (10.1)
 • pooling tweede correctie en bestelling opgaven: Examendiensten IB-Groep (10.2)
 • opgaven en correctievoorschriften: CEVO-Examenlijn (10.3)
 • verstrekken afnamegegevens via WOLF: Cito (10.4)
 • aangewezen vakken 2e tijdvak: staatsexamencommissie (10.5)
 • afname of afwikkeling van de examens: inspectie (10.6)

Kandidaten kunnen met opmerkingen terecht bij het LAKS. Kandidaten die een van bovenstaande instellingen met hun vragen benaderen worden in het algemeen doorverwezen naar het LAKS.

Cito is niet de instantie die moet worden benaderd bij vermoede fouten in opgaven. Daarvoor neemt u contact op met de CEVO-Examenlijn (10.3)

Helpdesk examens, CFI, ICO/VO

Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel: 079-3232444,

fax: 079-3234285

e-mail via www.eindexamen.nl/contact

IB-Groep examendiensten

Postbus 30158, 9700 LK Groningen;

problemen met examenopgaven en pooling tweede correctie: 050-5998933 (doorkiesoptie: centraal examen voor schoolkandidaten)

formulieren, diploma's, cijferlijsten: 050-5998933 (doorkiesoptie magazijnartikelen van examendiensten)

fax: 050-5998899

e-mail: examens@ib-groep.nl

Examenlijn CEVO

Bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift

Postbus 8128, 3503 RC Utrecht

fax: 030-2843056

tel.: 030-2843055

e-mail: examen2006@cevo.nl

Cito

Bij problemen met WOLF

Postbus 1034, 6801 MG Arnhem

tel.: 026-3521111

fax: 026-3521135

of e-mail:wolf@citogroep.nl

Staatsexamencommissie

Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het elektronische webformulier (zie onderdeel 5.3 van deze mededeling):

Informatie: 050-5998933, doorkiesoptie: 3

Inspectie voortgezet onderwijs

De school neemt contact op met de eigen inspectie voor:

 • het doorgeven van wettelijk vereiste informatie, bij voorbeeld pta, aangepaste wijze van examineren op grond van artikel 55 en maatregelen op grond van artikel 5 van het eindexamenbesluit (ook bij het schoolexamen)

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, via een van de hieronder genoemde telefoonnummers. Het eerstgenoemde nummer geeft toegang tot de voor uw district genoemde inhoudelijk medewerker, of een aangewezen vervanger. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat en dat u de genoemde medewerker wilt spreken, of eventueel het nummer wilt hebben van de aangewezen vervanger. Het 06-nummer geeft in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteur die voor uw district belast is met examenzaken.

Scholen die vallen onder het RIK:

Groningen:

mw. I. Oomkens, tel 050-3686000

Zwolle:

mw. J. Nijrolder, tel 038 - 4257820

inspecteur belast met het toezicht op de examens voor RIK Groningen en RIK Zwolle:

dhr. Dr.ir. A. Coenen 06-52354363

Utrecht:

mw. M. Appel, tel 030 - 6690600

Inspecteur belast met het toezicht op de examens voor RIK Utrecht:

mw. drs. C. van Cauwenberghe 06-52098530

Zoetermeer:

mw. Ch. van der Geijn, tel 079 - 3203333

Haarlem:

mw. A. Erdtsieck, tel 023 - 5483489

Inspecteur belast met het toezicht op de examens voor RIK Haarlem en Zoetermeer:

mw. P. van der Lingen 06-52354361

Eindhoven:

mw. P. Krol en mw. M. Wijler, tel 040 - 2197000

Breda:

mw. M. van Lookeren, tel 076 - 5244477

Inspecteur belast met het toezicht op de examens voor RIK Eindhoven en Breda:

mw. drs. H.C. Onnekink 06-52354362

Coördinerend inspecteur voor het toezicht op de examens:

drs. A.C. van Essenberg, tel 030-6690600 (06-22977526)