Herzien rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

kenmerk: CEVO-06-0097
datum: 2 maart 2006
gepubliceerd: Staatscourant 8 maart 2006, nr. 48; CFI-Online maart 2006

Herzien rooster voor het examenjaar 2007. De eerder gepubliceerde regeling "Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007" van 12 december 2005, kenmerk CEVO-05-886, wordt ingetrokken en vervangen door deze regeling.

De roosters voor het tweede tijdvak 2007 zijn in de maartmededeling 2007 bekendgemaakt.

De regeling treedt op 1 augustus 2006 in werking.


Besluit

Gelet op

artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,

besluit:

Artikel 1

De regeling 'Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007', van 12 december 2005, kenmerk CEVO-05-886, wordt ingetrokken en vervangen door deze regeling.

Artikel 2

De dagen waarop in 2007 de centrale examens beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 21 mei in het vmbo en op 16 mei in het v.w.o. en h.a.v.o.;

b. het tweede tijdvak begint op 6 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 18 juni in de andere vormen van onderwijs;

c. het derde tijdvak begint op 6 augustus.

Artikel 3

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2007 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

a. In de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.)

b. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.

c. In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen.

Artikel 5

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6

Deze regeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd en treedt in werking op 1 augustus 2006.

De voorzitter van de CEVO,

Drs. H.W. Laan

Toelichting

Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 is voor enkele vakken herzien om de organiseerbaarheid op de scholen te verbeteren.

In het 'Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007' zoals gepubliceerd, cevo-05-886 d.d. 12 december 2005, was een laatste aanpassing aangebracht om de scholen op de Antillen en Aruba in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de Compex-examens in 2007. Deze laatste wijziging voor de publicatie heeft er onbedoeld toe geleid dat Compex-examens van verschillende schoolsoorten op hetzelfde tijdstip ingeroosterd waren. Dit zou voor een aantal scholen organisatorisch veel ongemak met zich mee brengen.

Op grond van het bovenstaande is het Rooster 2007 voor het 1e tijdvak herzien om scholen beter in de gelegenheid te stellen Compex-examens in vakken van verschillende schoolsoorten af te kunnen nemen.

Bovendien is het rooster voor de basisberoepsgerichte leerweg toegevoegd. Later dit jaar wordt besloten of dit rooster ook feitelijk gaat gelden, na de evaluatie van de pilot digitale c.e.'s avo-BB, waar in 2006 100 scholen aan deelnemen. Op verzoek van scholen wordt nu het rooster gepubliceerd zoals dat zal gelden als op één of meer scholen het examen op papier en op een vast tijdstip wordt afgenomen.

De volgende vakken per schoolsoort zijn ten opzichte van de oorspronkelijke bijlagen 1a en 1b op een ander tijdstip ingedeeld:

vmbo KB

maatschappijleer 2

Frans

nask1

Spaans, Turks, Arabisch

Vmbo GL en TL

maatschappijleer 2

nask2

muziek, dans, drama

nask1

Fries, Spaans, Turks, Arabisch

havo

economie 1 en 1,2

scheikunde

natuurkunde 1 en 1,2

wiskunde A 1,2

vwo

m&o

Engels

economie 1 en 1,2

scheikunde 1 en 1,2

natuurkunde 1 en 1,2

Bijlage 1 - Eerste tijdvak 2007 centrale examens (Herzien Rooster)

 

BB

KB

GL en TL

havo

vwo

Vanaf 19 maart

   

Cpe beeldend

   

28 maart

     

CKV2, 1e tijdstip

 

29 maart

       

CKV2, 1e tijdstip

Vanaf 2 april

Cspe beroepsgericht

Cspe beroepsgericht

     

25 april

     

CKV2, 2e tijdstip

 

26 april

       

CKV2, 2e tijdstip

Wo 16 mei

       

9.00-12.00

         

Nederlands

       

13.30-16.30

13.30-16.30

       

Nederlands

wiskunde B 1 en B 1,2

Ma 21 mei

09.00-10.30

 

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

 

Nederlands

 

beroepsgericht GL

Duits 1,2

filosofie

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

Engels

Nederlands

Nederlands

economie 1 en 1,2

m&o

Di 22 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

 

Frans, nask1

Duits

Duits

geschiedenis

geschiedenis

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

   

biologie

biologie

scheikunde

Engels

           

Wo 23 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

 

biologie

maatschappijleer 2

maatschappijleer 2

maatschappijleer

maatschappijleer

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

 

Duits

Frans

nask 2

natuurkunde 1 en 1,2

tehatex

Do 24 mei

09.00-10.30

 

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

 

wiskunde

 

muziek, dans, drama

filosofie

Fries, Latijn

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

 

aardrijkskunde, geschiedenis

nask 1

nask 1

Spaans 1,2, Russisch 1,2, Turks 1,2, Arabisch 1,2

Spaans, Russisch, Turks, Arabisch

Vr 25 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-11.30

 

economie

geschiedenis

geschiedenis

Frans 1,2

muziek

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

maatschappijleer 2

Engels

Engels

biologie

economie 1 en 1,2

Di 29 mei

 

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-11.30

   

aardrijkskunde

aardrijkskunde

muziek

Duits 1,2

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

   

economie

economie

Engels

scheikunde 1 en 1,2

Wo 30 mei

   

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-11.30

     

beeldend

aardrijkskunde

Frans 1,2

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

wiskunde

wiskunde

wiskunde B 1 en B 1,2

biologie 1,2

Do 31 mei

9.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Fries, Spaans, Turks, Arabisch

tehatex

aardrijkskunde

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

Frans

wiskunde A 1,2

natuurkunde 1 en 1,2

Vr 1 juni

     

9.00-12.00

9.00-12.00

       

Fries 1 en 1,2

Grieks

       

13.30-16.30

13.30-16.30

       

m & o

wiskunde A 1 en A 1,2

Opmerking

Indien een kandidaat wegens het Wekenfeest het examen niet kan afleggen op 23 of 24 mei, kan de directeur dit bij de inspectie melden. Het examen wordt dan op een ander tijdstip in het eerste tijdvak afgelegd.

Computergebruik in eerste tijdvak 2007

dag

ochtend / middag

kb

gt

havo

vwo

Vanaf 2 april

 

CSPE beroepsgericht

     

16 mei

o

   

(Nederlands)

 
 

m

     

(Nederlands)

21 mei

o

       
 

m

(Nederlands)

(Nederlands)

economie 1

 

22 mei

o

Duits

     
 

m

 

biologie

   

23 mei

o

       
 

m

Frans

 

natuurkunde 1,2

 

24 mei

o

 

muziek/dans/drama

   
 

m

 

nask1

   

25 mei

o

       
 

m

   

biologie

 

29 mei

o

       
 

m

 

economie

   

30 mei

o

   

aardrijkskunde

 
 

m

     

biologie 1,2

31 mei

o

       
 

m

     

natuurkunde 1,2

1 juni

o

       
 

m

     

wiskunde A 1 en A 1,2

Toelichting

In deze tabel staan de dagen waarop mogelijk sprake is van het gebruik van een computer op het centraal examen. Bij andere vakken heeft de school de keuze tussen een versie van het examen waarbij de computer wel nodig is en een versie waarbij de computer niet nodig is. Voor computergebruik in de Basisberoepsgerichte leerweg zie ook de toelichting bij deze regeling.

Nodig is de computer bij:

- natuurkunde 1,2 (vwo en havo)

- nask 1 (vmbo GT)

- Frans en Duits (vmbo KB)

- muziek, dans en drama (vmbo GT)

Bij deze vakken is de computer ook in het tweede tijdvak nodig.

Nodig is de computer ook bij:

- cspe beroepsgericht (BB en KB)

Bij de andere vakken in de tabel heeft de school de keuze tussen een versie met of zonder computer. In het tweede tijdvak is er alleen een versie zonder computer. Bij alle vakken kan de school aan kandidaten het gebruik van de computer toestaan als schrijfmiddel. Als voorbeeld daarvan is Nederlands in de tabel opgenomen.

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2007 centrale examens

Het tweede tijdvak begint op:

6 juni

in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (beroepsgerichte programma's)

18 juni

in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens)

In maart 2007 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

De examenafname door de staatsexamencommissie (de aangewezen vakken) zal op 22 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2007 gepubliceerd.

Bijlage 3 Tijdschema centraal examen 2007

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores cspe

uiterlijk 18 mei

-

-

..id, cse beroepsgericht

uiterlijk 25 mei (GL)

-

-

..id, vakken t/m 22 mei

-

uiterlijk 25 mei

..id, vakken t.m 25 mei

 

uiterlijk 30 mei

..id, vakken t.m 30 mei

 

uiterlijk 1 juni

..id, vakken t/m 1 juni

-

uiterlijk 6 juni

bekendmaking normen

6 juni

13 juni

14 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk maandag 18 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

 

vanaf 18 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

22 juni

22 juni

levering deelscores tweede tijdvak

niet

wordt later bekendgemaakt

bekendmaking normen tweede tijdvak

27 juni 08.00 uur

begin zomervakanties

29 juni

Bijlage 4 Derde tijdvak 2007 centrale examens

Het derde tijdvak begint op 13 augustus*. Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding.

* aangepast ten opzichte van oorspronkelijke versie – redactie Het Examenblad